Stichting Bonas

Zomervlinderberm 90
3994 WR Houten

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk vastleggen, toegankelijk maken en presenteren van gegevens over ontwerpen en uitgevoerde werken en overige voor hun werk als ontwerper relevante activiteiten van een representatieve selectie van Nederlandse en in Nederland werkzaam geweest zijnde architecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten, waarbij de periode zeventienhonderdnegentig – heden prioriteit heeft.
Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
 • het doen uitvoeren van onderzoek in relatie tot het doel van de stichting,
 • het streven naar erkenning van het belang van het documenteren van het architectonisch erfgoed, met name om onderzoekers ertoe te bewegen onderzoeksresultaten ten behoeve van deze documentatie aan de stichting beschikbaar te stellen.
 • het wekken van belangstelling voor het doen van onderzoek ten behoeve van documentatie van het architectonisch erfgoed, onder meer door het aanbieden van stageplaatsen waar studenten onder begeleiding onderzoekservaring op kunnen doen.
 • het streven naar een zo toegankelijk mogelijke presentatie van deze documentatie, zowel in woord en geschrift, geautomatiseerd dan wel door middel van andere daartoe geëigende middelen.
KVK-nummer

41134655

RSIN/Fiscaal nummer
803555647
Leden bestuur
C.J.J.F van Nispen, voorzitter
R.L. Floor, secretaris
S.C. Roosje, penningmeester
A. van Deursen
E.M. van Hellemondt
J.J.H.M. Molenaar   
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Statuten
SCM/2016 000574.01
STATUTENWIJZIGING
(Stichting Bibliografieën en Oeuvre/ijsten van Nederlandse Architecten en  Stedenbouwkundigen)
Heden, zeven december tweeduizend zestien,  verscheen voor mij mr. Jacobus Henricus Maria Grijmans, notaris te ‘s-Gravenhage:
prof. mr. Constantinus Johan Jozef Clemens van Nispen, wonende te 2261 EW  Leidschendam (gemeente Leidschendam-Voorburg), Koolmeeslaan 6, geboren te Oudenbosch op achtentwintig januari negentienhonderd vijftig, houder van het rijbewijs met— nummer ISCK3BBH0, afgegeven te Leidschendam-Voorburg op twee augustus tweeduizend— twaalf, gehuwd, te dezen handelend in hoedanigheid van statutair bestuurder van na te  melden stichting, en als zodanig gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte door het— bestuur van de stichting: de stichting: Stichting Bibliografieen en Oeuvrelijsten van
Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen, statutair gevestigd te Rotterdam en met— adres: 3015 CB Rotterdam, Museumpark 25, ingeschreven in het Handelsregister van de  Kamer van Koophandel onder nummer 41134655, hierna te noemen “de stichting”, blijkens nate melden aan deze akte gehechte notulen.  De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
Oprichting, statuten
De stichting werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op éénendertig  augustus negentienhonderd vierennegentig voor mr. P. Klemann, destijds notaris te  Rotterdam, verleden.
De statuten zijn sedertdien niet gewijzigd.
Besluit tot statutenwijziging
In een vergadering van het bestuur op één december tweeduizend zestien gehouden is  ondermeer besloten tot wijziging van de statuten van de stichting.
Notulen
De notulen van evenbedoelde vergadering zijn aan deze akte gehecht.  Machtiging
In voormelde vergadering is aan de comparant machtiging verleend om de akte houdende de— wijziging van de statuten van de stichting te doen opmaken, te passeren en te tekenen.
Statutenwijziging
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde naar aanleiding van voormeld besluit en ter— uitvoering daarvan de statuten van de stichting met ingang van heden integraal te wijzigen als— volgt:

STATUTEN:

Naam en zetel.
Artikel 1.
 1. De stichting draagt de naam: Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse— Architecten en Stedenbouwkundigen, ook aan te duiden als: Stichting BONAS
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
Doel en middelen.
Artikel 2.
 1. De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk vastleggen, toegankelijk maken en— presenteren van gegevens over ontwerpen en uitgevoerde werken en overige voor hun— werk als ontwerper relevante activiteiten van een representatieve selectie van  Nederlandse en in Nederland werkzaam geweest zijnde architecten,  stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten, waarbij de periode— zeventienhonderdnegentig – heden prioriteit heeft.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  1. het doen uitvoeren van onderzoek in relatie tot het doel van de stichting,
  2. het streven naar erkenning van het belang van het documenteren van het  architectonisch erfgoed, met name om onderzoekers ertoe te bewegen  onderzoeksresultaten ten behoeve van deze documentatie aan de stichting  beschikbaar te stellen;
  3. het wekken van belangstelling voor het doen van onderzoek ten behoeve van  documentatie van het architectonisch erfgoed, onder meer door het aanbieden van— stageplaatsen waar studenten onder begeleiding onderzoekservaring op kunnen— doen;
  4. het streven naar een zo toegankelijk mogelijke presentatie van deze documentatie,— zowel in woord en geschrift, geautomatiseerd dan wel door middel van andere  daartoe geëigende middelen.
  5. alle andere wettige activiteiten die bijdragen tot het bereiken van het doel van de— stichting
Vermogen.
Artikel 3.  
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door— erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.
Artikel 4.  
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal zeven leden en is samengesteld uit— vertegenwoordigers uit kringen van monumentenzorg, architectuurbeleid,  architectuurhistorisch onderzoek en opleidingen, de architectenopleidingen en de  architectenorganisaties.
 2. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo  spoedig mogelijk voorzien.
 3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester— aan, dan wel, in plaats van beide laatstgenoemden, een secretarispenningmeester .
 4. Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van maximaal vier jaar en zijn slechts  eenmaal herbenoembaar.
 5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden.
 6. Een bestuurslid defungeert:
  1. door zijn overlijden;
  2. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster;
  3. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
  4. door zijn ondercuratelestelling,
  5. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;   door zijn ontslag verleend door het bestuur om ge wichtige redenen.
  6. De beloning van bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding
Bestuur: taak en bevoegdheden.
Artikel 5 .
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,— vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van  overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar  verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van— een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze  handelingen.
 3. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op voor het komende jaar, waarbij wordt  gewaakt voor een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Het bestuur draagtzorg dat dit beleidsplan na vaststelling zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd op de  internetsite van de stichting.
Bestuur: vertegenwoordiging.
Artikel 6.  
 1. De stichting wordt vertegenwoordigd:    hetzij door het bestuur;    hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester;    hetzij, indien hun functies niet in één persoon verenigd zijn, door de secretaris  tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden— alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te  vertegenwoordigen.
Bestuur: besluitvorming.
Artikel 7.  
 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee vande overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste  éénmaal per jaar.
 2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minstetwee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel— schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten  minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen— aan de orde komen die niet bij de oproeping worden vermeld, dan wel de bijeenroeping isgeschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk,  mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen  besluitvorming verzet.
 3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de  vergadering bijeenroept.
 4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter  vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door— een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurslid ter vergadering doen— vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare  communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurslid kan ten hoogte één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
 5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet andersis bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.— Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing  van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is hetverworpen.
 6. De stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmenschriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan een— aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.— Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de  vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen— door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezig bestuurslid.
 8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van— de vergadering aanwezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de  eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ende notulist ondertekend.
 9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle  bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen— schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.— Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich. schriftelijk vôôr het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluitwordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering  wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die  vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de  eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.
Raad van Advies.
Artikel 8.
 1. Het bestuur kan een raad van advies instellen en opheffen, welke raad van advies  bestaat uit de verschillende (groepen) betrokkenen bij het werk van de stichting
 2. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviezen geven.
 3. De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door het— bestuur met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig— of vertegenwoordigd zijn.
 4. Leden van de raad van advies worden benoemd voor maximaal 4 jaar en zijn driemaal— herbenoembaar.
 5. Bij samenstelling en benoeming van de raad van advies zal het bestuur ondermeer  streven naar vertegenwoordiging van de architectuurhistorische en bouwkundige  opleidingen aan de Nederlandse Universiteiten.
Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 9.
 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting van de stichting tot en met eenendertigdecember negentienhonderdvijfennegentig
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige  aantekeningen te maken dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen— worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een  balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken. Het bestuur draagtzorg dat de (verkorte) jaarstukken na vaststelling zo spoedig mogelijk worden  gepubliceerd op de internetsite van de stichting.
 4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan,— deze doen onder zoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt  omtrent zijn onderzoek verslag uit.
 5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden tien jaar lang te— bewaren.
Statutenwijziging.
Artikel 10.
 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
 2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee  derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering,  waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een  tweede vergadering bijeengeroepen, niet te houden eerder dan twee en niet later dan vierweken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal— tegenwoordige of vertegenwoordig de bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel,— zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een  meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld,  dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde— wijziging, te worden gevoegd
 4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte— is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding.
Artikel 11.
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel— van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo— vastgesteld.
 4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van— een instelling als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel m, juncto artikel 5b van de  Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden wetsartikel,— met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die  uitsluitend of nagenoeg uitsluitend — dat wil zeggen tenminste negentig (90%) – het  algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 5. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden  stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk— Wetboek van toepassing.
Slotverklaring.
De comparante is mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris, aan de hand van— het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer vermeld.  Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft  deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis—— genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en met de inhoud in te  stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,  ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)