Beleidsplannen/Jaarverslagen - BONAS - Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw

BONAS
Kennisportaal voor Nederlandse architectuur en stedenbouw
Ga naar de inhoud

Beleidsplannen/Jaarverslagen

Over Bonas > Anbi informatie
Beleidsplan 2020-2021
Het jaar 2020 leverde – vanwege de corona – voor BONAS zowel positieve als negatieve momenten op. De voorgenomen studiedag op Bronbeek, met vier lezingen en een Indische lunch, ter gelegenheid van het verschijnen van de BONAS-publicatie van de hand van Cor Passchier over Bruno Nobile de Vistarini (1891-1971) en Wijnand Lemei (1892-1945) kon op het allerlaatste moment niet doorgaan. Ook een tweede poging tot het houden van een bijeenkomst, gepland voor oktober, moest helaas worden gestaakt. De volgende publicatie: Carl (Karel) E.M.H.A.F. Weber (1820-1908) Van stukadoorsgotiek tot koepelkerk van de hand van André van Deursen, is vrijwel gereed en zal in januari verschijnen. Daarmee wordt voor het eerst aan een jonge auteur de gelegenheid geboden om een onderzoek te publiceren. Deze trend zal in de nabije toekomst worden voortgezet.
Medio december gaat ook het manuscript van Martine van der Wielen-de Goede over Gerrit van der Wielen (1767-1858), stadsarchitect in Leeuwarden, naar de uitgever. Voor 2021-2022 staan verder publicaties over de Amsterdamse architect Gerrit van Arkel, het architectenechtpaar Pot-Keegstra (van de Bijlmerbajes) en het Rotterdamse bureau De Roos en Overeijnder op stapel.
Dat mensen in deze tijd weer meer lezen en onderzoek doen, blijkt wel uit de gestage verkoop van boeken uit de oude BONAS-reeks, hetgeen een welkome aanvulling op de bescheiden middelen van de Stichting betekent. In relatie tot de financiële positie van BONAS, die redelijk stabiel is, maar te beperkt om nieuwe activiteiten te ontplooien, is in september een folder verstuurd naar 150 architectenbureaus en ondernemingen die o.m. betrokken zijn bij renovatie en herbestemming van gebouwen, met als doel nieuwe sponsoren en begunstigers te werven. Ook enthousiaste belangstellenden zijn benaderd. Het is op dit moment nog te vroeg om iets over het resultaat van deze actie te melden.
In 2020 wordt gestaag gewerkt aan het corrigeren van foutjes in de database, waardoor het zoeken effectiever zal zijn. Ook in 2021 zal BONAS hiermee doorgaan. Bovendien is het de bedoeling dat er – nu de database een technische update heeft gehad – vanaf januari 2021 enkele nieuwe tijdschriften zullen worden ontsloten. Hiertoe is een vrijwilligster bereid gevonden. Het werk aan de website van BONAS heeft door omstandigheden enige tijd stil gelegen, maar wordt nu weer voortgezet. Een regelmatiger berichtgeving op de website wordt als zeer wenselijk gezien.
Het bestuur van BONAS, dat elke zes tot acht weken vergadert, de laatste keren uiteraard online, kreeg in 2020 waardevolle versterking in de persoon van architect Joris Molenaar, die met zijn bureau gespecialiseerd is in nieuwbouw, restauraties en herbestemming.

Beleidsplan 2019
Nadat in 2018 de BONAS publicaties over Cosman Citroen en Tjeerd Dijkstra zijn verschenen, worden voor 2019 weer enkele nieuwe delen in de reeks voorbereid.
In januari 2019 verschijnt de publicatie over John Bergmans (1892-1980), tuinarchitect en plantenkenner. Daarna is Johannes Mutters jr. (1858-1930) aan de beurt, die rond 1900 in Den Haag en omgeving werkzaam was. Voor eind 2019 staat het BONAS deel over Bruno Nobile de Vistarini (1891-1971) en Wijnand Lemei (1892-1945) gepland. Deze architecten hebben tijdens het interbellum in Nederlands-Indië interessante werken gebouwd.
In voorbereiding – voor 2020-2021 – zijn verder momenteel publicaties over de architect C.E.M.H.A.F. Weber (1820-1908), G.A. van Arkel (1858-1918) en het architectenechtpaar J.H.W.C. Pot (1909-1997), met de Bijlmerbajes als bekendste werk. Onlangs is ook een onderzoek gestart naar J.A. van Straaten jr. (1862-1920), die als eerste Nederlandse architect lange tijd in Amerika werkzaam was en onder andere de Bijenkorf ontwierp.
De Archiwijzer, de zoekmachine van BONAS, wordt zeer veel geraadpleegd. De software van de Archiwijzer kan het groeiend aantal data aan, maar is wel meer dan 20 jaar oud. Er is een onderzoek gaande naar aanpassing van de software om deze toekomstbestendig te maken. Ook wordt bezien of de algehele presentatie aantrekkelijker gemaakt kan worden. In 2019 staat dit punt van aandacht hoog op de agenda.
De Stichting BONAS streeft ernaar om begin 2019 de anbi-status te verwerven. Ook is het de ambitie van de Stichting om meer jongeren bij het werk van BONAS te betrekken.
De Raad van Advies, bestaande uit Mariet Willinge, Juliette Roding, Wies van Moorsel en Tonny Claassen, werd in 2018 uitgebreid . Nieuwe leden zijn:  Christian Bertram, Wessel de Jonge en Freek Schmidt. De Raad van Advies is in zijn nieuwe samenstelling in 2018 voor het eerst bij elkaar geweest. De leden zullen ook in 2019 gevraagd en ongevraagd advies geven.

Beleidsplan 2017-2018
Nu in 2016 BONAS weer is gestart, wordt voortvarend doorgewerkt aan vier volgende publicaties, die in diverse stadia van productie zijn:
–  Cosman Citroen (1881-1935), als architect vooral werkzaam in Soerabaja tijdens het interbellum, waar hij o.a. het gemeentehuis ontwierp. De Indonesische architect Joko Triwinarto Santoso is in Leiden op een dissertatie over het werk van Citroen gepromoveerd. BONAS-medewerker Juliette Roding, co-promotor  van Santoso, heeft zijn dissertatie vertaald en voor BONAS bewerkt.
–  Johannes Mutters jr. (1858-1930) – een Haags architect die in een verrassend grote variatie aan stijlvormen werkte, rond 1900 de Art Nouveau in Nederland introduceerde en zich later door architecten als  Berlage en De Bazel tot een meer 'sobere en eerlijke' bouwstijl liet inspireren. Hij liep voorop in de bouwtechniek: in 1895 bouwde hij het eerste voorbeeld van betonskeletbouw in Nederland: zijn sportzaal aan de Theresiastraat in Den Haag. Auteur Bart Verbrugge.
– Tjeerd Dijkstra (1931) – als architect van vele spraakmakende werken actief sinds de jaren zestig. Als rijksbouwmeester gedurende de jaren tachtig formuleerde hij waar de kern van architectonische kwaliteit gezocht dient te worden. Zijn notitie daarover was een inspiratiebron voor vele vakgenoten. Auteur: David Keuning.
– John Bergmans (1892-1980) –  veelzijdig tuin- en landschapsarchitect in Noord-Brabant en Limburg tijdens interbellum en wederopbouw.  Auteurs: Marianne van Lidth de Jeude en Johanna Karssen. Voor deze publicatie is  nauw samengewerkt met de Universiteit Wageningen.
Van bovengenoemde boeken zal dat over Cosman Citroen in december 2017 verschijnen.
De financiering van het boek over Dijkstra is rond, mede dankzij een genereuze bijdrage van het Atelier Rijksbouwmeester. Ook voor het boek over Bergmans zijn voldoende fondsen binnengekomen. Naar aanvullende financiering voor de boeken over Citroen en Mutters wordt nog gezocht.
Een aantal onderzoekers is  begonnen aan de voorbereidingen van nieuwe publicaties die in  volgende jaren zullen verschijnen, o.a. over Bruno Nobile de Vistarini (1891-1971), een van oorsprong Oostenrijks architect die twee decennia voor het landsbestuur in Nederlands-Indië werkte, over C.E.M.H.A.F. Weber (1820-1908),  architect van o.a. veel neoromaanse kerken in Zuid-Nederland en over G.A. van Arkel (1858-1918), die in Amsterdam veel opvallende Art Nouveau-bouwwerken neerzette.
De relatie met de universiteiten zal worden verstevigd, zodat meer studenten dan nu al het geval is, als stagiair oeuvres kunnen inventariseren t.b.v. de Archiwijzer, onze zoekmachine op internet. Voor de ontsluiting van recente vaktijdschriften zijn een drietal vrijwilligers aangetrokken. Recente werken van Nederlandse architecten, die in de vakpers besproken zijn, kunnen daardoor in de Archiwijzer worden opgenomen.
In de vernieuwde website wordt ook een webwinkel opgenomen via welke de nog in voorraad zijnde door BONAS uitgegeven boeken besteld kunnen worden.
Voor aanvullende financiering worden mogelijkheden om Vrienden voor BONAS te verwerven, als sponsor dan wel als begunstiger, onderzocht.

Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 stond in het teken van een herstart van de stichting BONAS. Aan de langdurige samenwerking met Het Nieuwe Instituut is in onderling overleg een eind gekomen, waarna de stichting zelfstandig is voortgegaan. Dit afscheid is gemarkeerd door een bijeenkomst waarbij het oude bestuur is bedankt voor de jarenlange inspanningen voor het voortbestaan van BONAS.
Een nieuw bestuur is aangetreden als ook een werkgroep die de herstart heeft voorbereid.
Nadat de stichting jarenlang zelf als uitgever had gefunctioneerd, is ervoor gekozen in zee te gaan met Uitgeverij Verloren te Hilversum. Het eerste boek in de nieuwe serie, het 59ste in de reeks,  ‘Onno Greiner 1924-2010. Een zoektocht naar helderheid en geborgenheid’, auteur Andrea Prins, werd feestelijk gepresenteerd in theater Carré, dat door Onno Greiner was verbouwd.
De website en de database Archiwijzer hebben een vernieuwing ondergaan en worden weer aangevuld.
In voorbereiding – voor 2020-2021 – zijn verder momenteel publicaties over de architect C.E.M.H.A.F. Weber (1820-1908), G.A. van Arkel (1858-1918) en het architectenechtpaar J.H.W.C. Pot (1909-1997) en J.F. Pot-Keegstra (1908-1997), met de Bijlmerbajes als bekendste werk. Onlangs is ook een onderzoek gestart naar J.A. van Straaten jr. (1862-1920), die als eerste Nederlandse architect lange tijd in Amerika werkzaam was en onder andere de Bijenkorf ontwierp.

Bestuur
Prof. Mr. C.J.J.C. van Nispen, voorzitter
Dr. R.L. Floor, secretaris
Mr. S.C. Roosje, penningmeester
Mevr. Ir. S.E. de Bijll Nachenius
Mevr. Ir. M. van Lidth de Jeude

De stichting wordt financieel ondersteund door sponsoren en subsidiegevers. Verdere inkomsten worden verkregen uit de verkoop van de in het verleden door BONAS uitgegeven boeken die nog in voorraad zijn. BONAS gaat na de herstart door als vrijwilligersorganisatie; bestuur en medewerkers ontvangen géén honorering voor verrichte werkzaamheden.
Terug naar de inhoud