Gegevens over Lippits, M.J.E.
  Geboren te Hoorn op 1869.06.01
  Overleden te Alkmaar op 1941.01.30
Nevenfuncties: genootschap "Architectura et Amicitia"/bestuurslid/1908-1912;Schoonheidscommissie/lid/1909-1911;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid hoofdbestuur/1914;Nederlands Instituut van Architecten (NIVA)/lid/;katholieke kunstkring "de Violier"/lid en penningmeester/
SUB:Select distinct A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA from w_va A, werk B where (Architect="Lippits, M.J.E.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) order by B.NA
Werken:
(32)
openen 32 arbeiderswoningen Venenlaan Hoorn
openen 79 woonhuizen Boomstraat Alkmaar
openen 87 woningen Nachtegaalstraat, Ooievaarstraat, Reigerstraat Amsterdam
openen 90 woningen Krommeniestraat Amsterdam
openen Academiegebouw voor Schoone Kunsten Amsterdam
openen Apotheek en woonhuis "De Hertekop" Kleine Noord 5 Hoorn
openen Bodega met lunchroom (ontwerp M.J.E. Lippits)
openen Feestalbum voor A.C. Bleijs, 25 jaar bouwmeester
openen Gebouw voor de "Amsterdamsche IJsclub" Museumplein Amsterdam
openen Genootschapsgebouw Architectura Amsterdam
openen Hotel café restaurant Schiller Rembrandtplein Amsterdam
openen Middenstandswoningen Jacob Obrechtstraat 76-90, Nicolaas Maesstraat 48-48 en 125-135, Frans van Mierisstraat 102-128 Amsterdam
openen Middenstandswoningen Moreelsestraat 4-10 Amsterdam
openen Pand Kerkstraat 10 Hoorn
openen Pand Kleine Noord 49 Hoorn
openen Roomskatholieke kerk Diemen
openen Sanatorium voor Longlijders
openen Stal en koetshuis Kethel
openen Verenigingsgebouw "Ons Huis" in buurt YY (De Pijp) Amsterdam
openen Winkelpand Grote Noord 120 Hoorn
openen Woningblok Jozef Israëlkade, van Hilligaerstraat, van Goghstraat Amsterdam
openen Woningblok Ruysdaelkade, van Hilligaerstraat, van Goghstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex ACW 'Samenwerking' C. van der Lindenstraat/G. Terborgstraat/Hobbemakade/R. Vinkeleskade Amsterdam
openen Woningbouwcomplex ACW 'Samenwerking' Harmoniehof 4 dubbele villa's Amsterdam
openen Woningbouwcomplex ACW 'Samenwerking' Harmoniehof,Corn. Van der Lindenstraat,R. Vinkeleskade,D. de Langestraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex ACW 'Samenwerking' Harmoniehof/D. de Langestraat/G. Tergorgstraat/C. van der Lindenstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex ACW 'Samenwerking' Harmoniehof/D. de Langestraat/R. Vinkeleskade/J.M. Coenenstraat Amsterdam
openen Woningbouwcomplex ACW 'Samenwerking' Roelof Hartstraat/Hobbemakade/G. Terborgstraat Amsterdam
openen Woningen Fazantenstraat, Eendenstraat, Kwartelstraat Amsterdam
openen Woningen Indische Buurt en Transvaalbuurt Amsterdam
openen Woningen Roelof Hartstraat, J.M. Coenenstraat Amsterdam
openen Woonhuis Prinsesselaan 7 Bergen
SUB:Select B.TV,B.Invoernummer from w_va A, artikel B where (Architect='Lippits, M.J.E.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union Select B.TV, B.Invoernummer from b_ho A, artikel B where (Architect='Lippits, M.J.E.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select artikel.TV, artikel.Invoernummer FROM w_ea, artikel WHERE (w_ea.invoernummer=artikel.Invoernummer) and (w_ea.Architect ='Lippits, M.J.E.') and ((w_ea.wab='R') or (w_ea.wab='T')) union Select distinct C.TV ,C.Invoernummer from w_va as A, werk as B, artikel as C, temp_ve as D where (A.Architect='Lippits, M.J.E.') and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) and (D.VE=B.Invoernummer) and (D.Invoernummer=C.Invoernummer)
Artikelen:
(112)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ledenlijst
openen Verslag van de 1122e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13 Maart 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst [2]
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Verslag der 1235e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 8en Januari 1908, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen
openen Verslag der 1236e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 22 Januari 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Prijsvragen en architecten
openen Ingezonden. Moderne diefstal
openen Hoe krijgen wij betere woningtoestanden
openen De tuinstad-tentoonstelling
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Jaarverslag betreffende de bibliotheek
openen Stal en koetshuis te Kethel bij Schiedam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1267ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 24 November 1909
openen Verzonden werd het volgende adres:
openen Verslag van den toestand en de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1909, uitgebracht op de 54ste algemeene vergadering op 22 December 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ons blad in 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag betreffende de bibliotheek
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ontwerp voor eener R.K. kerk te Diemen
openen Leescirkel
openen Internationaal woningcongres
openen XIe lustrum. Opening der tentoonstelling in het Stedelijk Museum
openen Verslag der 1286ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 14 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Verslag der 1287ste gewone ledenvergadering, tevens 55e algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 28 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag van de Redactie van het Weekblad "Architectura" over 1910
openen Verslag van den bibliothecaris
openen Cocept-Statuten
openen Commissie van advies inzake de bebouwing van gemeente-bouwterreinen te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1304de gewone ledenvergadering, tevens 56ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 27 December 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1316e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 9 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1317e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1321e gewone ledenvergadering, tevens 57ste algemeene vergadering, van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 18 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Verslag van den bibliothecaris
openen Verslag van de 1322e ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 Januari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Hotel-café restaurant "Schiller"
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Overzicht van het gesprokene ter 1331ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 24 September 1913 in het Genootschapslokaal in Parkzicht
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Commisie van advies in zake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam. Gevelontwerpen voor eigenbouwers
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Nieuwe uitgaven
openen Santorium voor longlijders in Nederland
openen Commissie van advies in zake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Woningen der Amsterdamsche coöp.won.-ver. 'Samenwerking'
openen Hotel-café-restaurant 'Schiller'. Rembrandtplein, Amsterdam.
openen De prijsvraag voor het Nederlandsch paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Volkshuisvesting; De architecten en de woningbouw
openen Volkshuisvesting; De architecten en de woningbouw (IV)
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen M.J.E. Lippits+
openen R.-K. kerk te Diemen
openen Arbeiderswoningen te Hoorn
openen Commissie van advies in zake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam. gevelontwerpen voor eigenbouwers
openen Hotel-café restaurant "Schiller"
openen Amsterdamse IJsclub
openen Arbeiderswoningen te Hoorn
openen Ontwerp gebouw "Ons Huis" te Amsterdam
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen en Architecten
openen Hotel-café-restaurant "Schiller" te Amsterdam
openen Arbeiderswoningen te Hoorn
openen Amsterdamsche IJsclub
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Prijsvraag 'Nederlandsch Paviljoen'
openen Aanbestedingen
openen Afloop van aanbestedingen
openen Ontwerp voor eene R.K. Kerk te Diemen
openen Commissie van advies inzake de bebouwing van gemeente bouwterreinen te Amsterdam Gevelontwerpen voor eigenbouwers
openen M.J.E. Lippits
openen Prijsvragen
openen Amsterdamsche IJsclub
openen Prijsvragen
openen Woningen der Amsterdamsche coöp.won.-ver. "Samenwerking"
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen Jury-Rapporten
openen
openen De Tijd
openen Oud Amsterdam
openen Concertgebouw en Museumkwartier, momumenten van geschiedenis en kunst
SUB:Select A.Architect, B.TV, A.Invoernummer , B.Invoernummer from w_va A, boek B where (Architect="Lippits, M.J.E.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer) union select w_ea.Architect,boek.TV, w_ea.Invoernummer,boek.Invoernummer FROM w_ea, boek WHERE (w_ea.Invoernummer=boek.Invoernummer) and (w_ea.Architect = 'Lippits, M.J.E.') and (w_ea.wab='B')
Boeken:
(2)
openen 't Rooie Dorp, de geschiedenis van 32 arbeiderswoningen aan de Venenlaan te Hoorn
openen R.C. Maagdenhuis en het St. Elisabethgesticht te Amsterdam
SUB:Select A.Invoernummer ,A.Architect, B.NA, B.Invoernummer from w_va A, lezing B where (Architect="Lippits, M.J.E.") and (A.Invoernummer=B.Invoernummer)
Lezingen:
(0)
Essay:
M.J.E. Lippits (1869-1941)

1. Leven en werken

Meinardus Johannes Elias Lippits werd geboren op 1 juni 1869 op Grote Noord nummer 118 te Hoorn. Hij was zoon van de manufacturier Meinardus Lippits en Maria Oostermeijer. Het geslacht Lippits was al sinds lange tijd verbonden met de stad H ... meer

In 3.93 sec.