Gegevens over Weissman, A.W.
  Geboren te Amsterdam op 1858
  Overleden te Haarlem op 1923.09.13
Archief: NAi/WEIS
Werken:
(9)
openen Bedrijfscomplex houthandel Fa. Bontekoning & Aukes Gevleweg Amsterdam
openen Café-restaurant Willemsen Heiligeweg 26-28 Amsterdam
openen Doopsgezind Kerkcomplex Frankestraat, Peuzelaarsteeg, Gote Houtstraat Haarlem
openen Kantoorgebouw Sleepbootrederij Zurmühlen IJmuiden
openen Stedelijk Museum Paulus Potterstraat 13 Amsterdam
openen Tramremise Amsterdamsche Omnibus Maatschappij Overtoom 373 Amsterdam
openen Winkelgalerij Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
Artikelen:
(642)
openen Technische Vakvereeniging. Afdeeling Amsterdam. Vergadering van 24 Januari 1900
openen De Friesche bouwkring te Leeuwarden
openen Een gemeente-architect
openen Zorg voor gedenkteekenen
openen De Bouwwereld
openen Drie lezingen
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Cameleontisch III
openen Cameleontisch IV
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Nieuwe uitgaven
openen Tijdschriften
openen Den geachten jubilaris
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Niet om geld of naam, maar om het bestaan.++
openen Ingezonden
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen De muurschilderingen voor de Kamer van Koophandel in de nieuwe Beurs te Amsterdam
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen 1207 te gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 7 Februari 1906 in "Parkzicht"
openen Museum voor moderne kunst
openen Nieuwe uitgaven. De gebakken steen
openen 1208ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 21 Februari 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1209ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 7 Maart 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1211de gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 4 April 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De 1212e gewone genootschapsvergadering, gehouden in "Parkzicht" op Woensdagavond 18 April 1906
openen Het hedendaagsche Engelsche huis
openen De prijsvraag voor het Vredespaleis
openen Het architecten-congres
openen Conclusies van het 7de internationaal architecten-congres te Londen
openen Verslag der 1213de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op 12 September 1906
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1906
openen Jaarverslag over de bibliotheek
openen Voordrachten over bouwkunst
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1220e gewone genootschapsvergadering, gehouden in het genootschapslokaal op Woensdag 23 Jan. 1907
openen De architect voorheen en thans
openen Het Dam-Vraagstuk
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Algemeene vergadering Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Een advertentie "up to date"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1227ste gewone genootschapsvergadering, gehouden Woensdag 11 Sept. 1907 in "Parkzicht"
openen Jacob van Campen. 2 Febr. 1595 - 13 Sept. 1657
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1229ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 9 October 1907 in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boekbespreking
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Verslag der 1232e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 20 November 1907 in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Buitengewone huishoudelijke vergadering van Maandag den 16 December 1907, des avonds ten 8 uur, in het American-hotel te Amsterdam
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen INgezonden. Andermaal een ernstig woord
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Het Paleis op den Dam
openen [Naschrift]
openen Het Paleis op den Dam
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen "Architectura et Amicitia", afdeeling "Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht". Vergadering van docenten en leden van het genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Zaterdag 28 Maart 1908, des namiddags te 2 ure, in de bibliotheek van de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het Leidsche raadhuis
openen Het raadhuis te Leiden
openen De Nieuwe Zijds kapel door A.W. Weissman
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Het stadhuis te Leiden
openen Nederlandsche en Fransche renaissance
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Boekbeoordeeling
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Ingezonden. Het bouwen van musea
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Lesrooster van den cursus van "Voorgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht". 1908-1909
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het bezoek onzer leden aan het paleis
openen Weekbladen en tijdschriften
openen In Vlaanderen
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag der 1244ste gewone leden vergadering, gehouden in het genootschapslokaal in "Parkzicht" te Amsterdam, op Woensdag, den 9en September 1908, des avonds te half negen
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Verslag der 1247ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 21 October j.l., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Humor
openen Correspondentie
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Gevolgen van "Humor"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1249ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 November ll., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Aan den heer A.W. Weissman
openen Bericht van de redactie
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Jaarverslag betreffende het plaatwerk "De Architect"
openen Verslag der 1253ste gewone ledenvergadering, gehouden in de bovenzaal van "Parkzicht"
openen Het oudste huis van Amsterdam
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag der 1254ste gewone ledenvergadering, op Woensdag 3 Februari 1909, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Klei
openen Verslag der 1255ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 17 Februari 1909, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1256ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 Maart 1909, in genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag der 1257ste gewone leden- tevens openbare vergadering, op Woensdag 17 Maart 1909, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Verslag der e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1909, in de bovenzaal van "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De toekomst der jonge Nederlandsche architecten
openen De paarden die de haver verdienen
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Overzicht van de week. Eene recapitulatie
openen Geen doode musch
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Genootschapstocht naar Zwolle en Kampen, op Zaterdag 24 Juli 1909
openen Vignola's nazaat
openen Van de afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht [...]
openen Berichten
openen Verslag der 1264ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 13 October 1909
openen Algemeene prijsvraagregelen
openen De vereeniging "Crabeth"
openen Verslag der 1265ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 29 October 1909
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag der 1268ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 8 DEcember 1909
openen Verslag van den toestand en de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1909, uitgebracht op de 54ste algemeene vergadering op 22 December 1909
openen Kaarverslag van de redactie van het weekblad "Architectura" gedurende 1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1269ste ledenvergadering, tevens 54ste algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 22 DEcember 1909
openen Verslag van de 1270ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 Januari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ons blad in 1910
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1271ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 Januari 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boekbespreking
openen Verslag van de 1272e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 Februari 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De Dam
openen Het Stadhuis aan den Dam
openen Openbare vergadering, gehouden op Dinsdag 15 Februari 1910 in de groote zaal van "Parkzicht"
openen Verslag der 1273ste gewone vergadering, gehouden op Woensdag 16 Fe bruari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Boekbespreking
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Een tachtigjarig eerelid
openen Tentoonstelling Brussel. Afdeeling architectuur.
openen Verslag der 1278ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 27 April 1910, in het genootschapslokaal, in "Parkzicht"
openen Club van Utrechtsche leden van het genootschap "A. et A."
openen Het stadhuis van Amsterdam
openen Club van Utrechtsche leden van het genootschap "A. et A."
openen Iets over wapenkunst
openen Een nieuw museum te Haarlem
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Adres aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Utrecht, inzake benoeming eener Schoonheids-Commissie daar ter stede, van de Club van Utrechtsche leden van het Genootschap "A. et A."
openen Een nieuw museum te Haarlem
openen "Mooi Nederland"
openen Een nieuw museum te Haarlem
openen Ingezonden. (Haarlemsche museum-kwestie.)
openen Ingezonden
openen Het restaureeren van oude kunstwerken door A.W. Weissman
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Henricus Molemans. +
openen Verslag der 1281ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1282ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 19 October 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De vroolijke avond van ons lustrumfeest
openen Begrafenis van den eere-voorzitter J.H. Leliman
openen Architectuur tentoonstelling
openen "De overheid en de schoonheid". Rede van de heer A.W. Weissman in "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Rosenburg
openen Verslag der 1287ste gewone ledenvergadering, tevens 55e algemeene vergadering, gehouden op Woensdag 28 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Nieuwe uitgaven
openen Verslag der 1288e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 11 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Jaarverslag van de Redactie van het Weekblad "Architectura" over 1910
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" Begrooting voor 1911
openen Verslag van de verificatiecommissie
openen Verslag van den bibliothecaris
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1289e gewone ledenvergadering, gehouden op 25 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Een architectonisch tooneelspel in de 17e eeuw
openen "Heemschut"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1290ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag, 8 Februari 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Iets over oude kasteelen in Friesland
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen Amsterdamsch Raadhuis
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1294e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 April 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Woorden van Alberdingh Thijm
openen Over de grondslagen die aan de samenwerking van den architect en den monumentalen schilder gesteld moeten worden
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Oude dorpskerken in Nederland
openen Heemschut
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De Schapenduinen
openen Bouwmeesters der achttiende eeuw
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam, afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Sprokkelingen op het gebied der bouwkunst
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1297ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 20 September 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Glasschilderkunst/Gebrandschilderd glas
openen Amerikaansche prijsvraagregelen
openen Verslag van de 1299ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1300ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1 November 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1301ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Monumnentale schilderkunst
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1302de ledenvergadering, gehouden op Woensdag 29 November 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Monumentale schilderkunst
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1305de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 10 Januari 1912 in het genootschapslocaal in "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1306de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 24 Januari 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1307de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 7 Februari 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen De toekomst van het gewapend beton
openen Ingezonden
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Hendrik de Keyser gehuldigd
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1309de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Ingezonden
openen Nog eens; "U jokt, meneer, U jokt!"
openen Van allerlei aard
openen De bebouwing van den Dam
openen Boekaankondiging
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1313de gewone ledenvergadering, tevens gecombineerde vergadering van de Afd. Amsterdam dser Maatschasppij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Woensdag 1 mei 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Bond "Heemschut"
openen Van allerlei aard
openen Het Amsterdamsche stadion
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De "Drucker--uitbouw"
openen "Enkhuizen vooruit"
openen Congres en tentoonstelling van den hardenarbeid bij het onderwijs en de opvoeding
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1315e ledenvergadering gehouden op Woensdag 18 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De Haagsche schouwburg
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1316e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 9 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Boekbespreking
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1317e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 20 October 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1318e ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 6 November 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De architect en het woningvraagstuk
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Verslag van de 1320e gewone ledenvergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Woensdag 4 December 1912 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Het hof van Bouman te Groningen
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1912
openen Nieuwe uitgaven
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1322e ledenvergadering, gehouden op Woensdag 15 Januari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Hoe de Vijzelstraat was, is en wortden kan
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1324ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 Februari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Huldiging van den heer A.W. Weissman
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de 1326ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 Maart 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Van allerlei aard
openen Wat overheid en burgerij voor ons stadsschoon kunnen doen
openen Van allerlei aard
openen Verslag omtrent den bond Heemschut
openen Ingezonden
openen Naar Den Bosch!
openen Gent
openen De excursie naar Gent
openen Verslag van het in Juni 1912 te Stuttgart gehouden 2de internationaal congres voor heemschut
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeeling der redactie
openen Overzicht van het gesprokene ter 1332ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 8 October 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Kort verslag der 1333ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 22 October 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Hedendaagsche bouwkunst
openen Tweede Heemschut-conferentie
openen Kort verslag van het gesprokene ter 1334ste gewone ledenvergadering van het Genootschap op Woensdag 19 November 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Kort verslag der 1334ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 3 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen A.,W. Weissman +
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen Tijdschriften
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen De bouwkunst-tentoonstelling te Amsterdam
openen Ingezonden
openen De Amsterdamsche beurs
openen De Amsterdamsche beursquestie
openen
openen De Beurs te Amsterdam I
openen De Beurs te Amsterdam II
openen De Beurs te Amsterdam III
openen De Beurs te Amsterdam IV
openen De Beurs te Amsterdam V
openen De Beurs te Amsterdam VI (Slot)
openen Lezers schrijven ons:
openen Jan de Meijer en de Nederlandse monumenten
openen Lieven de Key
openen Boekentafel
openen De gouden Bond Heemschut
openen Bij het gouden jubileum van 'Hendrick de Keyser'
openen Jaarverslag 1923 van de adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland
openen Nieuwe uitgaven.
openen Zeventig jaar arbeiders-woningbouw [...] De vereeniging "Bouw Mij. tot Verkrijging van Eigen Woningen" te Amsterdam
openen Rapport, nopens den toren der oude kerk te Delft
openen Het bouwen van musea [...] Lezing gehouden voor het Royal Institute of British Architects op maandag 22 april 1907
openen Prijsvragen
openen Het stoken van steenovens
openen Een kunstwerk van gebakken klei
openen Over het gebruik van gebakken steen.
openen Een bouwmeester over zijn kunst aan het woord
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Amendementen en bemerkingen
openen De Nieuwe Zijdskapel
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Berichten
openen Jacob van Campen gehuldigd
openen Jacob van Kampen
openen Berichten
openen Jaarverslag 1906-1907
openen De herstelde zestiende eeuwsche glazen in de Oude Kerk te Amsterdam
openen De bank van leening te Amsterdam
openen Berichten
openen Verslagen van vergaderingen
openen Congressen
openen De Domkerk te Utrecht
openen De Maatschappij
openen Verslagen
openen Ingezonden: De prijsvraag voor het Vredespaleis
openen De prijsvraag voor het vredespaleis
openen Ingezonden [prijsvraag Vredespaleis)
openen De voormalige Handboogdoelen te Amsterdam
openen Achttiende eeuwsche constructies voor vazen
openen Vergaderingen
openen Vroegere woontoestanden
openen Vroegere woningtoestanden (vervolg)
openen Vroegere woningtoestanden
openen Het Gildewezen
openen Tentoonstelling landhuizen
openen Het gildewezen (vervolg en slot)
openen Berichten
openen Kroniek: Dam en Raadhuis
openen Behoud der schoonheid van Nederland
openen Berichten
openen Oudewater
openen Afdeeling Arnhem
openen De overheid en de schoonheid
openen Berichten
openen Het Koninklijk Paleis te Amsterdam als Kunstwerk
openen Dorpskerken
openen Laatste berichten
openen Na driehonderd jaren
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen Wandelingen in en om Rome (1)
openen Wandelingen in en om Rome
openen Wandelingen in en om Rome (III)
openen Wandelingen in en om Rome (IV)
openen Ontsiering
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Herbouw St. Jacobstoren te Vlissingen
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Kroniek XXIX. De Amsterdamsche Poort te Haarlem en het moderne verkeer
openen Tentoonstelling van utiliteitswerken
openen Conferentie over het bouwkundig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen De Amsterdamsche Poort te Haarlem
openen Ingezonden stukken [inzake de Haarlemmerpoort]
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op woensdag 10 januari j.l.
openen Bleys, A.C. †
openen Een merkwaardig boek
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Afdeeling Amsterdam [...] jaarverslag 1911
openen Bijeenkomsten
openen Het glas in den noorderkruisbeuk der St. Janskerk te Gouda
openen Installatie van de Bouwverordeningen-commissie
openen Walcheren's Stedenschoon
openen Een merkwaardig boek
openen Heemschut
openen Verslag der Hoofdbestuursvergadering op Dinsdag 11 Februari j.l.
openen Boeken over bouwkunst. Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, door A.W. Weissman
openen Het schrijven van geschiedenis
openen Een commissie van advies
openen 110e Alg. Meivergadering [...]
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Officieel Gedeelte [jaarverslagen etc.]
openen Schoonheidscommissie en openbaar bouwkundig adviesbureau
openen Handvorm of machinale steen?
openen Tweede Heemschut-conferenrtie
openen De tweede Heemschut-conferentie
openen De kerk te Egmond aan den Hoef
openen Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Afdeeling Amsterdam [...] Jaarverslag
openen Afdeeling Haarlem; Jaarverslag
openen Berichten
openen Nieuwe schouwburg aan de Jansweg te Haarlem
openen Schoonheidscommissie en openbaar bouwkundig adviesbureau
openen Boek- en plaatwerken. Schets eener Kunstgeschiedenis, naar Dr. W. Lübke en Johan Gram, 4de druk, bewerkt door A.W. Weissman
openen Verslag omtrent den Bond Heemschut
openen De herbouw in het overstroomde gedeelte van Noord-Holland
openen Officieel gedeelte
openen Vereeniging "Hendrik de Keyser"
openen Tentoonstelling van de Advies Commissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord Holland
openen Adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noordholland
openen Derde Heemschut-Conferentie
openen Jacob Eduard de Witte
openen Rijkscommissie voor monumentenzorg
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs te Amsterdam
openen Naar Middelburg, Veere en Goes
openen Kroniek van de week
openen De architect en de nieuwe stad
openen Uit de biografie van A.W. Weissman
openen De oprichting van de Bond van Nederlandsche Architecten (1908) en zijn fusie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1919)
openen Hedendaagsche kunst
openen Kritiek op de Amsterdamse Beurs
openen Architecten en hun werk. III. Henri Evers
openen Boekbespreking Duizend jaar bouwen in Nederland [...] door Mr S.J. Fockema Andreae, Dr E.H. ter Kuile, Dr M. Ozinga
openen Het nieuwe tentoonstellingsgebouw van het Stedelijk Museum Amsterdam
openen B. Merkelbach: Stadsbouwmeester van Amsterdam
openen Adolf Leonard van Gendt
openen Allerlei uit Amsterdam
openen Vereenigingen;Uit de Mededeelingen van den Bond van Nederlandsche Architecten;Commissie voor Honorariumregeling
openen De bouwkunst-tentoonstelling te Amsterdam
openen Boekbespreking
openen De grondbeginselen der Nederlandsche monumentenzorg en de kritiek
openen Over baksteen en haar toepassing
openen Ontsiering van stad en land. I.
openen Adviezen in zake gewapend beton
openen Internationaal congres voor heemschut te Stuttgart.
openen Officieele mededeelingen
openen De herbouw in het overstroomde gedeelte van Noord-Holland
openen Baksteen-architectuur
openen Van den Architectonische redacteur
openen J.H.W. Leliman +
openen In Memoriam A.W. Weissman
openen Boekbesprekingen
openen Jacob Eduard de Witte
openen Vergeten Bouwmeesters
openen Ter aanvulling
openen Architect. Amsterdam. Bouwkunst en ambachtskunst in Nederland
openen J.H.W. Leliman
openen Aan onze lezers
openen D.H.Haverkamp
openen 1921
openen J.H. Leliman
openen Het Huis aan den Boschkant te 's Gravenhage
openen Architectura et Amicitia. 27e Jaarlijksche Algemeene Vergadering ...
openen Mededeelingen van het genootschap
openen Architectura et Amicitia. Achthonderdste vergadering
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 24 Januari 1883
openen De Romaansche bouwkunst in de Rijnstreken
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 7 Februari 1883
openen Medeelingen van het Genootschap
openen Besloten prijsvragen
openen Merkwaardige Nederlandsche bouwwerken. De Groote of St.-Bavokerk te Haarlem
openen Prijsvraag Noordwijk
openen Schetsen naar de natuur
openen In de Sociëteitszaal
openen Een dag in Waterland
openen Architectura et Amicitia. Vegadering van 7 Maart 1883
openen Merkwaardige Nederlandsche bouwwerken. De XVIIe-eeuwsche Renaissancekerken te Amsterdam
openen Noordwijk
openen Architectura et Amicitia. 28e jaarlijksche Algemeene Vergadering [...]
openen Architectura et Amicitia. Jaarlijksch feest van 19 Januari 1884
openen Mr. A.D. de Vries Az.
openen De vroeg-Renaissance in Frankrijk, Duitschland en Nederland
openen Oudewater
openen Enkhuizen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ingezonden
openen Een tentoonstelling
openen Bij de plaat
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 29 October 1884
openen Prijsvraag uitgeschreven door de Vereeniging "De Harmonie" te Groningen
openen Harmonie-prijsvraag te Groningen
openen Ingezonden
openen Harmonie-Prijsvraag te Groningen
openen Moed bewonderd?
openen Architectura et Amicitia. 29e algemeene, tevens 836e gewone vergadering, gehouden 21 Januari 1885
openen Ingezonden
openen Architectura et Amicitia
openen Een bezoek aan een kunstwerkplaats
openen Iets over ziekenhuizen
openen De Engelsche perspectiefmethode
openen Amersfoort
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 15 April 1885
openen Nogmaals onze opzichters
openen Mededeelingen van het genootschap
openen De excursie naar Enkhuizen [...]
openen De excursie naar Enkhuizen op Zondag 24 Augustusd 1885
openen Het Rijksmuseum te Amsterdam. Geschiedenis. - In- en Uitwendige versiering. - Bouwstijl. Door A.W. Weissman [boekbespreking]
openen Boekaankondiging
openen Boekbeoordeling. Het Amsterdamsche Woonhuis van 1500-1800, door A.W. Weissman
openen Architectura et Amicitia.Vergadering van 11 November 1885
openen Hedendaagsche kunst
openen Hedendaggsche bouwkunst
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen Bouwkunst en Vriendschap. Vergadering van 21 Januari 1886
openen Het verband der kunsten
openen Architectura et Amicitia.Vergadering van 28 April 1886
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen De Bouwmeester
openen De Kroniek van Staets
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen Iets over de inrichting van musea
openen Moderne antiquiteiten
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 10 November 1886
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Architectura et Amicitia. 31ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden den 22 December in het American Hotel
openen Een tweetal uitgaven
openen Benoeming van een gemeente bouwmeester voor Haarlem
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Een nieuw boekje over een geschiedenis die al tamelijk oud is
openen Prijsvraag Vredespaleis
openen De Prijsvraag van het Vredespaleis
openen De gebakken steen
openen Bricorna
openen Bond van Nederlandsche architecten
openen Boek-uitgaven
openen Hooger Bouwkunst-onderricht
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Nieuwe uitgaven
openen Molemans, H.
openen Paleis-Raadhuis
openen De Paleis-Raadhuis-kwestie
openen De Zuiderkerk te Amsterdam
openen Bond-Heemschut
openen Conferentie over het Bouwkunstig Element bij de Bescherming der schoonheid van Nederland
openen De Amsterdamsche Poort te Haarlem
openen De geschiedenis van de Nederlandsche bouwkunst, door A.W. Weissmann
openen Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst
openen Nieuwe Uitgaven
openen Een welverdiende hulde
openen Een beeld meer aan het Stedelijk Museum
openen Volkskunst
openen Stadsschoon
openen Tweede Heemschut-Conferentie
openen Heemschut Conferentie
openen Een beeld voor Jacob van Campen
openen Niet ouderwetsch
openen Vandalistische sans-gene te Amsterdam
openen Kunstgeschiedenis
openen Arcitectuur en schoonheid
openen Nieuwe uitgave over de geschiedenis der beeldende kunst
openen Roode Kunstzandsteen
openen Weekoverzicht
openen Technische vragen
openen Heemschut
openen Ingezonden
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Architectuurmuseum
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen De verwoesting van Borculo
openen De ramp te Borculo en de Kalkzandsteen [...]
openen Dr. H.P. Berlage en zijn bouwwerken
openen Technische vraagbaak
openen Ingezonden: U jokt meneer, U jokt
openen Het Stedelijk Museum
openen Ingezonden Het Stedelijk Museum
openen Over bouwbeeldhouwkunst
openen De Tol-grenzen van de architectenpraktijk
openen De Amsterdamse Beurskwestie
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen De luister van ons land
openen De bouwstijl van de Hollandsche Manege: internationaal classicisme
openen De Beurs te Amsterdam
openen Oude bouwkunst in Hollands Noorderkwartier
openen Teekeningen van het Mauritshuis
openen Pieter Post als teekenaar
openen Kantoorgebouw Damrak 98 Amsterdam
openen Restaureren
openen Verslagen van vergaderingen
openen Een huis te Haarlem
openen Heemschut
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam
openen Tentoonstellingsbouwkunst
Boeken:
(7)
openen De beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff
openen De Beurs te Amsterdam 1835-1903
openen Noord-Hollandsche Oudheden
openen Noord-Hollandsche Oudheden
openen Noord-Hollandsche Oudheden
openen Verslag omtrent den bond Heemschut. Uitgebracht in de algemeene vergadering van 27 mei 1921
openen De beurs te Amsterdam 1835-1903
Lezingen:
(0)
Essay:
A.W. Weissman (1858-1923)

Adriaan Willem Weissman werd in 1858 te Amsterdam geboren en is te Haarlem overleden op 13 september 1923. Weissman genoot zijn opleiding bij de stadsarchitecten W. Springer en B. de Greef te Amsterdam. Van 1891-1894 was Weissman gemeentearchitect van Amsterdam. Weis ... meer

In 2.82 sec.