Gegevens over Vogel, H.P.
  Geboren te Hoge-Zwaluwe op 1833.11.27
  Overleden te Den Haag op 1886.1.5
Adres(sen): , Den Haag
Opleiding: Bureau Fromberg Arnhem/omstreeks 1850;Bureau Schaap Leiden/omstreeks 1850
Nevenfuncties: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten/hoofdonderwijzer bouwkunst/1860-1866;Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten/tweede directeur/1860-1866;Architectura et Amicitia/mede-oprichter en (ere)lid/1855-1886;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/bestuurslid/1880;Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/voorzitter/;Koninklijk Instituut van Ingenieurs/lid/
Werken:
(16)
openen Buitenlokaal sociëteit De Witte Den Haag
openen Cremerbank Den Haag
openen Koninklijke stallen Den Haag
openen Militair wachthuis 1853
openen Ministerie van Justitie Den Haag
openen Monument Hertog van Saksen-Weimar Den Haag
openen Monument Van der Werff Leiden
openen Monument voor de Verdedigers der Citadel van Antwerpen Ginneken
openen Paleis der Staten-Generaal Den Haag
openen Rijksmuseum Amsterdam
openen Schouwburg Rotterdam
openen Schouwburg Utrecht
openen Sophia Stichting Scheveningen
openen Stadsschouwburg Groningen
openen Woon- en koetshuis Den Haag
openen Woonhuis Kortenaarskade Den Haag
Artikelen:
(96)
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Een artikel over K.P.C. de Bazel door C.W. Nijhoff
openen
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen De algemeene vergadering
openen Bij de plaat [schoorsteenmantel voor een vorstelijk jachtslot]
openen De opening van het nieuwe Rijks-museum te Amsterdam
openen Protest tegen de Samenstelling der Commissie van Beoordeeling voor het Nationaal Huldeblijk
openen Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen - Instituutsjaar 1885-1886
openen Restauratie van het Raadhuis te 's-Gravenhage
openen De opening van het Rijks-museum te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Architectura et Amicitia. 31ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden den 22 December in het American Hotel
openen Een kinderziekenhuis
openen De woon- en koetshuizen van mr. J.J. Schmolk te 's-Gravenhage
openen Restauratie van het Raadhuis te 's-Gravenhage
openen Kunstgeschiedenis
openen Rapport der Commissie van Beoordeeling van de ontwerpen
openen Restauratie van het stadhuis te 's-Gravenhage
openen Ingezonden
openen Rapport der jury, uitgenoodigd tot beoordeeling der plans, ingekomen op de Eereprijsvraag, uitgeschreven door het Genootschap Architectura et Amicitia, te Amsterdam
openen Critische beschouwing
openen Ingezonden
openen Verslag van de Algemene Vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Antwoord op de vraag "Wat behoort men te verstaan door nationale bouwkunst? Heeft zoodanig eene kunst in vroegere tijden bestaan, of bestaat zij nog, zoo ja, bij welke natiën? Welke kenmerken strekken daarvan ten bewijze, en bestaat er mogelijkheid dat zoodanige kunst zich in onzen tijd en meer bepaald bij onze natie ontwikkele - welke zijn daartoe de voorwaarden?
openen Critische beschouwing
openen Ontwerp voor het nieuw te bouwen Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage
openen Restauratie van het raadhuis te 's Gravenhage
openen Beschouwingen over de optiek in verband tot de kunst, naar aanleiding van een kort geleden verschenen werk getiteld 'der optische Masstab'van H. Maertens te Bonn
openen De Haagse Tekenacademie. Haar bijdrage aan de bouwkundige vorming in de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw
openen Boekaankondiging. Handleiding tot beoefening van den Griekschen bouwstijl door H.P. Vogel
openen Hugo Pieter Vogel
openen
openen Architectura et Amicitia. 31ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden den 22 December in het American Hotel
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 17 Februari 1886
openen Architectura et Amicitia. 30ste Algemeene, tevsn 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Janurai 1886
openen Binnenlandsche berichten
openen Gedenkteeken op het graf van den architect H.P. Vogel
openen Gedenkteeken op het graf van wijlen den heer H.P. Vogel
openen Het monument voor wijlen der heer H.P. Vogel
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Monument voor het graf van wijlen den architect H.P. Vogel
openen Prijsvragen
openen Maatschappij
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 12 December 1884
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Leeuwarden. Vergadering van Vrijdag 15 Januari 1886
openen Binnenlandsche berichten
openen De opening van het Rijks-museum te Amsterdam
openen Jubileum van den heer H.P. Vogel
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 9 October 1885
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 13 November 1885
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 18 December 1885
openen Architectura et Amicitia. Achthonderdste vergadering.
openen Benoemingen
openen Binnenlandsche berichten
openen Binnenlandsche
openen Binnenlandse berichten
openen De algemeene vergadering
openen De Maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen De opening van het nieuwe Rijks-museum te Amsterdam
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 24 October 1884
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Uit de vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van 13 Juni 1883
openen Uittreksel uit de aantekeningen gehouden op de vergadering der commissie van beoordeling
openen Godefroy, A.N.
openen Verslag van de vergadering van de afdeeling 's-Gravenhage, gehouden den 21 december 1882
openen Verslag van de vergadering van de afdeeling 's-Gravenhage, gehouden den 18 october 1883
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 12 December 1884
openen Woonhuis Kortenaarskade
openen Woon- en Koetshuis De Ruiterstraat
openen Ontwerp Sophia-kinderziekenhuis
openen De perikelen rond de bouw van het nieuwe departementsgebouw van Justititie
openen Het nieuwe departement van Justitie te 's-Gravenhage
openen Besloten prijsvraag voor de witte sociëteit re 's-Gravenhage
openen Binnenlandse berichten
openen De Rotterdamsche schouwburgprijsvraag
openen Prijsvraag uitgeschreven door de vereeniging 'Rotterdamse Schouwburg'
openen De Rotterdamsche schouwburgprijsvraag
openen Museum te Amsterdam
Boeken:
(5)
openen Ambacht, Kunst, Wetenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880)
openen Handleiding tot beoefening van den Griekschen bouwstijl
openen Grondbeginselen der schoone bouwkunst. Een handboek voor den bouwkunstenaar en een leidraad bij het onderwijs op de teekenscholen
openen Waarheid en karakter: het debat over de bouwkunst 1840-190
openen Anfänge einer neuen Architektur. Berlages Beitrag zur architektonischen kultur der Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert
Lezingen:
(0)
Essay:
H.P. Vogel (1833-1886). De laatste classicistische architect in Nederland

Hugo Pieter Vogel heeft zijn reputatie niet zo zeer te danken aan zijn uitgebreide oeuvre als wel aan zijn carrière als docent bouwkunst en als schrijver van architectuurtheoretische en -historische teksten. Vogel werd ... meer

In 4.38 sec.