Gegevens over Verhey, J.
Adres(sen): , Alkmaar
, Amsterdam
Werken:
(1)
openen Hondsbossche Zeewering
Artikelen:
(32)
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Constructie all risks-verzekering
openen Vier eindexamenkandidaten
openen wat, waar, wanneer ...
openen spiegel van de week
openen Staalprijzen uitgereikt
openen Zuivering afvalwater Arnhem e.o.
openen Ziekenhuis te Leidschendam Kraaijvanger, architecten te Rotterdam
openen Maatregelen tegen geluidhinder ten behoeve van een school
openen Beeldende kunst bij NIOZ, Texel
openen Stichting Nieuwe Woonvormen 1968-1977 of het wel en wee van idealisme (1)
openen Gemeentehuis te Lochem Abma - Hazewinkel - Dirks te Amsterdam ontwep J. Abma
openen Woningen te 's-Gravenhage
openen Hulpwarmwatercentrale met toebehoren te Almere architectenbureau Lammertsma, Veerman & Lammers te Arnhem
openen De heer Verhey over de maatschappelijke positie van den raadgevend-ingenieur in Nederland
openen Normaalvoorwaarden voor hinderwet-inrichtingen
openen Het gebruik van tras in Nederland
openen Voorgenomen werken.
openen Officieele mededeelingen Hinderwetvereeniging
openen Verslag van de twee-en-twintigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen De Stad Rome. Uit de schets der zedengeschiedenis van Rome in de tijd van Augustus tot het einde der Antonynen, dor Ludwig Friedländer, professor te Koningsbergen.
openen Rapport aan het "Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" ingediend door de Commissie, benoemd inzake der Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den Handwerksman; welke tentoonsteling is gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, van den 15den juli tot den 4den October 1869
openen Verslag van de een-en-dertigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [=bijlage tot dl. XX]
openen De arbeiderswoning; ontwerp van 48 zoodanige woningen, gebouwd voor de vereeniging SALERNO, te Amsterdam, op een terrein gelegen aan de Jacob-Van-Campenstraat aldaar.
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen De rioleering te Amsterdam
openen Werkverschaffing aan ambachtslieden in de winter. Rapport uitgebragt in de Afdeeling Amsterdam der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst, den 15 Maart 1862. door de heeren J. Verhey, J.H. Leliman, G. Nijhoff, J. Galman en C.C. Verweyde.
openen Rapport aan het "Bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" ingediend door de Commissie, benoemd in zake de Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den handwerksman; welke tentoonstelling is gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, van den 15den Juli tot den 4den October 1869
Boeken:
(1)
openen Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Verhey

Jacob Verhey begon zijn loopbaan als timmerman en klom door zelfstudie op tot opzichter bij de Hondsbossche Zeewering en de werken aan de duinen bij Petten. Daarna werd hij stadsarchitect van Alkmaar, en vervolgens directeur Publieke Werken Amsterdam in de jaren 1856-1873.

Pu ... meer

In 2.49 sec.