Gegevens over Vegter, J.J.M.
  Geboren te Sappemeer op 1906.09.16
  Overleden te Gorssel op 1982.07.08
Opleiding: Technische Hogeschool Delft/
Nevenfuncties: Werkcommissie voor de wederopbouw van de binnenstad van Rotterdam/lid/; Rijksinspectie voor de kunstbescherming/districtshoofd in Friesland/1945 (omstreeks);Molencommissie provincie Friesland/lid/;Vaste Commissie van de Provinciale Planologische Dienst Friesland/lid/;Provincale Monumentencommissie Friesland/lid/;Commissie Oorlogsgedenktekenen 1940-1945 Friesland/secretaris/;Middelbaar Technische School te Leeuwarden/leraar in de vakken Algemene Bouwkunde en Geschiedenis der Bouwkunst/;Curatorium van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden/voorzitter/;Bond van Nederlandse Architecten te Amsterdam/bestuurslid/
Ereblijken: officier in de orde van Oranje Nassau/
Werken:
(1)
openen Stadhuis Amsterdam (ontwerp Berghoef en Vegter)
Artikelen:
(304)
openen Prijsvraag Raadhuis Amsterdam
openen Het oordeel van Alaric Dierickx
openen [Inleiding]
openen Beeldende Kunst en Maatschappij
openen Amsterdamsche
openen De meening van De 8 over de rijsvraag voor het Amsterdamsche Raadhuis
openen Het Amsterdamsche Raadhuis
openen Bij eenige plannen voor het nieuwe Amsterdamsche raadhuis
openen De twee in de besloiten prijsvraag uitgekozen ontwerpen
openen Prijsvragen
openen Raadhuisprojecten-Amsterdam
openen Mededeling
openen Ir M.J. Granpré Molière. 25 jaar hoogleraar
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten
openen Stedebouw en supervisie
openen Kralingen gaat herrijzen
openen De verdeeling der opdrachten over de architecten
openen Groningen's wederopbouw
openen Wederopbouw van het stads-centrum van Groningen
openen Rhenen
openen Friesche boerderijen
openen Hengelo legt het hun uit!
openen Diversen
openen Ir J.F. Berghoef, hoogleeraar te Delft
openen Personalia
openen Diversen
openen Een paar vragen naar aanleiding van de studieprijsvraag 1946-1947 van de "Friesche Bouwkring"
openen Van de boekentafel
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Adreslijsten
openen Voorlopige Raad voor de Kunst
openen De Amsterdamse raadhuisplannen
openen Kerkbouw en geloof
openen Benoemingen Architecten Commissies
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Volkshuisvestingsdag te Groningen
openen Noordelijke volkshuisvestingsdag
openen Spiegel van de week
openen Het wederopbouwplan van de stad Groningen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Bouwplannen
openen Spiegel van de week
openen Om de bescherming van het architectenberoep
openen U moet weten:
openen Groningens wederopbouw
openen Stadhuis-uitbreiding te Groningen
openen Historische toren van Jorwerd ingestort
openen Discussie over de Groninger Grote Markt
openen Groningens Grote-Marktplan aanvaard
openen Restauratieplan voor de toren van Oldeboorn
openen Groningse plannen
openen Dagelijks bestuur B.N.A.
openen Oldeboorn's scheve toren in verval
openen Gelre's nieuwe Provinciehuis
openen Provinciehuis voor Gelderland
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Stadhuis-uitbreiding te Groningen
openen Restauratie-werken
openen U moet weten
openen Prijsvragen
openen U moet weten
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Gelres provinciehuis geopend
openen U moet weten
openen Spiegel van de week
openen Kantoorgebouw met woning
openen Amsterdams stadhuis komt aan Amstel en Waterlooplein
openen U moet weten
openen Stadhuis voor Dordrecht
openen [Bebouwingen te Arnhem]
openen U moet weten
openen Dank aan velen
openen Woningbouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen U moet weten
openen Oudste dorpskerk van Friesland gerestaureerd
openen Natuursteen in de hedendaagse bouwkunst
openen Nieuwe wijk te Harlingen
openen Inventarisatie van Oud-Harlingen
openen De uitbreiding van het Groningse raadhuis
openen Woningbouw te 's -Gravenhage
openen Nieuw stadhuis voor Zaandam
openen U moet weten
openen Manifestatie Natuursteen 1957
openen Natuursteen en de architect
openen Bouwplannen in voorbereiding of uitvoering
openen Twee watertorens te Dokkum en Drachten
openen Personalia
openen Van de boekentafel
openen Uitbreiding stadhuis te Groningen
openen Stadhuis voor Amsterdam aan de Amstel
openen Uit de pers
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Prix de Rome 1958
openen Prix de Rome beeldhouwkunst
openen Houtdag 1960
openen Stadhuisplan Sneek
openen U moet weten
openen Gekozen ontwerp voor stadhuis te Dordrecht
openen Actie tegen plan voor Dordrechts stadhuis
openen Houtdag 1960
openen Gelders provinciehuis te klein
openen Kanselarijgebouw te Washington
openen Werkt glijbekisting prijsverlagend?
openen Bouwen voor universiteit en hogeschool
openen Spiegel van de week
openen Snelle uitbreding van Zwollerkarspel
openen Ontwerp voor Amsterdams stadhuis
openen Nederlandse inzending te Sao Paulo
openen Zilveren houtzaagmolen
openen Nieuw provinciehuis reeds te klein
openen [Inleiding]
openen Bouwplannen
openen Gerechtsgebouw te Hilversum
openen Modernisering stadhuis te Groningen
openen Resultaten van een prijsvraag betreffende boerderijbouw
openen Ten geleide
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Spiegel van de week
openen Amsterdamse stadhuiskwestie in de raad
openen Na dertig jaar: nieuw open prijsvraag voor Amsterdams stadhuis
openen Statenzaal te Den Haag gerestaureerd
openen In de leerschool van de beunhaas
openen U moet weten ...
openen Stadhuis te Dordrecht
openen Het IWGL-kantoor van J.J.M. Vegter te Leeuwarden
openen Nieuw kantongerechtsgebouw te Hilversum
openen Spiegel van de week
openen Nieuwe leden raad voor de kunst
openen Gebouw voor ministerie van financiën
openen Verstarde democratie moet je niet stollen
openen Commissie fontein Binnenhof
openen Technische school te Groningen architectenbureau ir. J.J.M. Vegter en ir. J. Dik
openen u moet weten
openen Gemeenschapscentrum voor Hoorn
openen Met bezielde kout de dag gekort Een BNA-bijeenkomst over een stukje actualiteit
openen Afscheid ir. J.J.M. Vegter
openen Ik ben een rustig mens interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning
openen Ministerie van financiën en rijkskantorengebouw Den Haag architecten ir. J.J.M. Vegter, met medewerking van ir. M. Bolten en ir. J.C.M. Franken
openen personalia
openen Medespeler in de totstandkoming van de gebouwde omgeving
openen Gelders provinciehuis uitgebreid samenwerkende architectenbureaus ir. Vegter te Leeuwarden en Brouwer en Deurvorst te Arnhem medewerkend architect ir. Schrieke
openen Ministerie van Financiën
openen In memoriam J.J.M. Vegter
openen Rectificatie
openen Ragfijn en monumentaal in staal
openen Colorcoat-prijsvraag weer internationaal
openen Het nieuwe raadhuis voor Amsterdam
openen De prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam
openen De raadhuisprijsvraag voor Amsterdam
openen Prijsvraag voor het Amsterdamsche raadhuis Uittreksel uit het jury-rapport
openen Uittreksel uit het jury-rapport voor het Amsterdamsche raadhuis
openen Rondom het Amsterdamsche raadhuisvraagstuk
openen De Amsterdamsche raadhuisquaestie in de branding
openen Het Amsterdamsche raadhuis in den Amsterdamschen raad
openen Professor Paul Schmitthenner I.
openen Prijsvraag Raadhuis Amsterdam
openen Drie huizen in Holten
openen Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam
openen Tentoonstelling 'Practische studie' te Delft
openen Het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Eerste leergang 1941 [...] Architectura et Amicitia
openen Van het bestuur van het genootschap A & A
openen De stand van den B.N.A.
openen Adres van den kring Friesland aan het dag. bestuur van den B.N.A.
openen Prijsvraag ter verkrijging van een Frieschen gedenksteen
openen Ledenvergadering van 13 maart 1947 te Utrecht
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen De architecten-opleiding uit de practijk
openen Architecten-commissie
openen Mededeelingen B.N.A.
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen Voorlopige raad vor de kunst
openen Tentoonstelling van ontwerpen van het raadhuis van Amsterdam
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Rede van de Heer Ir. J.J.M. Vegter, gehouden op de persconferentie van 11 October 1950 te Rotterdam
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Mededelingen van de B.N.A.;reglement van de kerngroep van de studiegroep woningarchitectuur
openen Ledenvergadering van de B.N.A. op zaterdag 22 december 1951 te Utrecht
openen Huis der Provincie Gelderland
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Besloten prijsvraag ontwerp stadhuis te Dordrecht
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Meelfabriek van de centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties, Rotterdam
openen Opdracht schetsontwerp stadhuis Amsterdam
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Amsterdams Stadhuis aan de Amstel
openen Bij het ontwerp voor Amsterdams stadhuis aan de Amstel
openen Het laatste Raadhuis-ontwerp voor Amsterdam
openen In memoriam Willem Reyers
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Eigen vakantiehuis te Gorssel
openen De Prix-de-Rome
openen Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam
openen Bejaardencentrum te St. Nicolaasga
openen Enkele aantekeningen bij de esthetische waardering van baksteen
openen Mededeling
openen Vakantieoord voor het N.V.V. te Amersfoort
openen Mededelingen
openen Meervoudige opdracht voor de kanselarij der Nederlandse Ambassade te Washington
openen Vier bungalows te Tietjerk
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1960-
openen Definitief ontwerp voor het Stadhuis te Amsterdam
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Samenstelling van het bestuur van de BNA per 1 mei 1963
openen P.T.T.-kantoor te Sneek
openen Na een gesprek met Siep van den Berg
openen Mededelingen van en namens de BNA
openen Nederlandse architectuurinzending naar Sao Paulo, Brazilië
openen Personalia; Koninklijke onderscheidingen
openen Gemengd nieuws; Co-op graansilo
openen Hout voor de betimmering van wanden en plafonds
openen Nieuw gebouw voor het ministerie van financiën
openen Korte Berichten
openen Ministerie van Financiën, Den Haag
openen Spaarpot groter dan gat
openen Vorstelijk onderdak voor Internationaal Hof van Justitie
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen stad
openen Uitslag prijsvraag "Grafsteen" in Friesland
openen Rectificatie
openen Het eindresultaat van de Amsterdamse Raadhuis-prijsvraag. Voorwoord van de Burgemeester
openen Van de redactie
openen Verkorte Toelichting bij het ontwerp van J.F. Berghoef en Ir J.J.M. Vegter
openen De Amsterdamsche Raadhuisprijsvraag
openen Rapport van de Commissie van Advies inzake de bouw van een nieuw Raadhuis
openen Naschrift van de redactie
openen Over het stedebouwkundig vormenspel
openen Raadhuisprojecten - Amsterdam
openen Ir M.J. Granpré Molière. 25 jaar hoogleraar
openen Tentoonstelling van Nederlandse architectuur in Engeland
openen Meelfabriek te Rotterdam
openen Werk in uitvoering
openen Parade der minnaars
openen [verbindende teksten bij bijdragen studiedag]
openen De eisen van de architectuur uit
openen De parochiekerk
openen Allerlei. Bouwkunstcursus in ' Allardsoog'
openen Een begraafplaats op Ameland
openen Een nieuw raadhuis voor Amsterdam
openen De prijsvraag voor het nieuwe stadhuis te Amsterdam
openen De Amsterdamsche raadhuis-prijsvraag
openen De '8' en de Gothische mode
openen Boekbespreking. Kennis van bouwstoffen
openen Het Forum
openen Tussentijdse balans
openen Ir. R.F. Bauer +
openen Houtdag 1960
openen Groningen. Het leven in de 'Oude Stad'. Het leven in de nieuwe wijken
openen Spel van massa en ruimte. Een nieuwe kerk te Breda
openen Amsterdams raadhuisplannen in hun eindfase
openen Prijsvraag uitgeschreven door het Bestuur der Vereeniging 'Ziekenhuis Buitenwoel' te Veendam
openen Prijsvraag voor een Ziekenhuis te Veendam
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Met de camera door Overijssel
openen Het Amsterdamsche Raadhuis
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Tentoonstelling van de Amsterdamsche Raadhuisplannen
openen Prijsvraag Raadhuis Amsterdam
openen Mededeelingen
openen De Amsterdamsche raadhuiskwestie
openen Mededeelingen
openen Het Amsterdamsche Stadhuisvraagstuk
openen Mededeelingen
openen Maak een, twee, drie stadhuizen
openen De slag om Leeuwarden
openen Terschelling, de bewoner, de gebruiker, de geldkist en het platgetrapte gras
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen 100 jaar bouwen in de stad Groningen
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen [zonder titel]
openen Toelichting van de architect: Ir J.J.M. Vegter, b.i.
openen Schaalvergroting
openen Mart Stam
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.J.M. Vegter (1906-1982)

Johannes Jacobus Margarethus (Jo) Vegter werd met ingang van 1 mei 1958 rijksbouwmeester, als opvolger van ir. G. Friedhof.

Vegter vestigde zich in 1935 als architect te Leeuwarden.
Samen met de architect prof. ir. J.F. Berghoef won Vegter de eerste prijs i ... meer

In 3.08 sec.