Gegevens over Steur, A.J. van der
  Geboren te Haarlem op 1895.09.21
  Overleden te Amsterdam op 1963.04.17
Archief: NAi/KLEI
Werken:
(8)
openen Domkerk Utrecht
openen Klooster Sint-Josefhuis Amstelveenseweg Amsterdam
openen Koninklijk Paleis Soestdijk
openen Reinilda Huis Marnixstraat
openen Rosenthal-May zusterhuis Nieuwe Keizersgracht 500-568 Amsterdam
openen Villa Dennenrode 's Gravelandseweg 139 Hilversum
openen Wederopbouw Katwijk
openen Woningbouwcomplex Hagedoornweg en omgeving Amsterdam
Artikelen:
(460)
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Uitbreiding van het Haarlemsche raadhuis
openen [Inleiding]
openen Over baksteen en bouwen
openen Het ateliergebouw-Liberty te Amsterdam
openen Uit de Nieuwe Rott. Courant
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Prix-de-Rome voor bouwkunst 1946
openen Cursus H.B.O.
openen Adres van het bestuur van de B.N.A. aan de gemeenteraad van Amsterdam inzake architect stadhuisbouw
openen Programma van het Architecten-examen
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Groningen (special)
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk als architect
openen De verbouwing en inrichting van het Koninklijk Paleis te Soestdijk
openen Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk als architect
openen Dr. Jan Kalf
openen Bij en over het gebouw van het Bouwcentrum
openen Modern architecture in the Netherlands
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen De weg die voor ons ligt
openen "Bouw": een parlement
openen Verbondenheid aller bouwers
openen Samenwerking der architecten bij den wederopbouw van Katwijk
openen Rhenen
openen Behoud en vernieuwing beide
openen De wederopbouw van onze kerken
openen Wederopbouw van Petten
openen B.N.A. en wederopbouw
openen Diversen
openen Prix-de-Rome voor bouwkunst 1946
openen Een paar vragen naar aanleiding van de studieprijsvraag 1946-1947 van de "Friesche Bouwkring"
openen Scholenbouw in ons land en in het buitenland
openen Woningbouw te Amsterdam
openen Sir Lancelot over zijn bezoek aan Nederland
openen Benoeming Architecten-commissies
openen Tijdelijk monument op de Dam
openen Jubileum A. A.
openen Studiedagen over Volkshuisvesting
openen Adreslijsten
openen Union Internationale des Architectes
openen Scholenbouw en de gezondheid van het kind
openen Huis van het bouwwezen ingewijd
openen Discussie over Dudoks plan
openen Architectenopleiding uit de practijk
openen Bouwcentrum geopend als internationaal instituut
openen De Architectenwet
openen De St Laurens te Rotterdam
openen Wederopbouw van Groningen
openen Hert Nationale Monument op de Dam te Amsterdam
openen Het Nationaal Monument op de Dam
openen Nauwere samenwerking
openen Lezers schrijven ons:
openen Spiegel van de week
openen Om de bescherming van het architectenberoep
openen Priijsvragen
openen De opleiding van architecten
openen Prof. Granpré Molière afgetreden als adviseur van Groningen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Architecten bespraken woningbouw
openen Huldiging ir A.J. v.d. Steur en arch. D. Greiner
openen Onbaatzuchtige toewijding geëerd
openen Speelkaarten, borrelglaasjes en pijpekoppen
openen Gestandaardiseerde scholenbouw
openen Plaats en functie van de architect
openen Spiegel van de week
openen Plaats en betekenis van de architect
openen De architect als ontwerper voor bouwbedrijven
openen Dagelijks bestuur B.N.A.
openen Tentoonstelling over Nedrlandse achitectuur te Londen
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen [zonder titel]
openen Congressen enz.
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Bouw
openen Jaarvergadering B.N.A.
openen 50 jaar beurs van Berlage
openen Wijkcentrum Morgenstond
openen Stadhuis-uitbreiding te Groningen
openen Spiegel van de week
openen Nationale wedstrijd van leerling-metselaars
openen U moet weten
openen Uit de pers
openen Commissie Aanbestedingswezen ingesteld
openen B.N.A. heeft nieuwe voorzitter
openen Vormgeving en aankleding van wegen en kunstwerken
openen U moet weten
openen Subcommissie bouwkunde en weg- en waterbouwkunde
openen Internationaal architectencongres in Den Haag
openen Het U.I.A. congres te 's-Gravenhage
openen Architecten in internationaal verband bijeen
openen Architecten kwamen bijeen
openen U moet weten
openen Maand van de Bouwnijverheid ondervindt reeds zeer grote belangstelling
openen Programma der Maand van de Bouwnijverheid
openen Maand van de Bouwnijverheid
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Personalia
openen Manifestatie
openen Spiegel van de week
openen Manifestatie Natuursteen 1957
openen Personalia
openen Nieuw hoofdgebouw voor Nederlandsche Bank
openen Prijsvragen
openen Samenstellers van het rapport
openen Herbouw van Petten thans voltooid
openen Spiegel van de week
openen Prijsvragen
openen Architectuurprijs van gemeente Amsterdam
openen Personalia
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag voor een bibliotheek te Leeuwarden
openen Restauratie Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Besloten prijsvraag bibliotheek Leeuwarden
openen Boekentafel
openen Bouwplannen
openen U moet weten
openen Spiegel van de week
openen Electrotechnische school te Amsterdam
openen Spiegel van de week
openen Hogere zeevaartschool te Amsterdam
openen Personalia
openen In memoriam ir. A.J. van der Steur
openen Bureau v.d. Steur en Snieder
openen [Redactionele inleiding]
openen Het krachtenspel in de driehoek
openen Reorganisatie architectenbureaus
openen Academie van Bouwkunst start met nieuw leerplan
openen H.T.S. te Amsterdam
openen De restauratie van de Grotekerkstoren te Dordrecht (2)
openen Ir. J. van Ettinger uit de redactieraad
openen Nieuwe boeken
openen Voorgenomen werken
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen De nieuwe bouwkunst.
openen Prijsvragen.
openen Nieuwe uitgaven
openen Stadhuisuitbreiding te Haarlem
openen De huishoudschool te Zeist
openen Het internationale congres over Architectuur-opleiding
openen Het Rokin
openen De samensmelting van het Bouwkundig Weekblad en 'Architectura'
openen De inaugurele rede van prof. Slothouwer
openen Het H.C. Andersenpark te Kopenhagen
openen Tentoonstelling H.B.O.
openen Het XIe Internationale architectencongres
openen Over schoonheidscommissies
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Het ateliergebouw-Liberty te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Congresindrukken (slot)
openen Over jonge architecten
openen Landelijke bouwkunst
openen Officieele mededeelingen
openen Wat is olympische kunst, door ir. H.J. van der Steur
openen Tentoonstelling A.S.B. (Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst)
openen Ingezonden
openen Antwoord aan den heer Duiker, door A.J. van der Steur
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Het oude schoon en de nieuwe tijd
openen Verwarming van wandlooze gebouwen door ir. J. Duiker
openen Nog eens een antwoord van den heer Van der Steur aan den heer Duiker
openen 'Zonnestraal'
openen Het Nederlandsche studentenhuis te Parijs
openen Groningen ('special')
openen De Philips-fabrieken en de architect
openen Het Museumplein
openen Im memoriam prof. ir. J.F. Klinkhamer, B.I.
openen Eindhoven, Philips en een kantoorgebouw
openen Bij G. Hordijk's wandschilderingen in de remonstrantsche kerk te 's-Gravenhage
openen Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Bij het fabrieksgebouw-Van Nelle
openen De Rotterdamsche Bijenkorf
openen Das neue Frankfurt (1)
openen Das Neue Frankfurt [2]
openen De opdracht en de prijsvraag
openen Bij het werk van Dr.Ir. J.H. Plantenga
openen In memoriam prof. Henri Evers
openen De spiegel
openen Van het Hekelveld
openen Ingezonden [bief n.a.v. art. A.J. van der Steur
openen Antwerpen
openen Jaarverslag
openen Van de Nieuwe Nedelandsche Bouwkunst
openen Bouwkunst en Vriendschap. Prijsvragen 1930. 1e Prijsvraag: Vacantie koloniehuis
openen Indrukken van het XIIe internationale architectencongres te Boedapest
openen Indrukken van het XIIe internationale architectencongres te Boedapest (vervolg)
openen Over den architect en het experiment, een overdenking naar aanleiding van de Kiefhoek
openen Middenstandswoningen te Amersfoort
openen De woningwet 1902-1929 [...]
openen Ingenieur, architect en architectentitel
openen In memoriam professor T.K.L. Sluyterman
openen Bij Dudok's raadhuis
openen Onderzoek der fundeeringen aan 3 woningcomplexen van de gemeentelijke woningdienst te Rotterdam
openen Onze redactie en het 'Neues Bauen'
openen De ontwerpen voor een raadhuis met eenige andere gebouwen te Bloemendaal
openen De ontwerpen voor en raadhuis met eenige andere gebouwen te Bloemendaal
openen De vrouwenarbeidschool te Enkhuizen
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Studieprijsvagen uitgeschreven door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam in 1931
openen Het nieuwe licht in woning- en stedenbouw
openen Het ontwerp voor de Rijnbrug te Arnhem
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1933
openen Genootschap architectura et amicitia. Ontwerpstudie no. 5
openen Het raadhuis te Zwijndrecht
openen Ontwerpstudie No. 5 van het genootschap architectura et Amicitia
openen De Handelsblad-cineac
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen De restauratie der Nederduitsch hervormde kerk te Ginneken
openen Juryrapport betreffende de ingekomen ontwerpen voor den bouw eener synagoge voor de Nederlandsch-Israelitische hoofdsynagoge te Amsterdam op een terrein aan de Lekstraat (Plan Zuid) Aldaar
openen Over baden
openen Baden en cultuur
openen Verslag van het XIIIe internationale architectencongres te Rome, september 1935
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Bouwkunst en verwante kunsten
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Verslagen der tijdens de jubileumtentoonstelling van A. et A.
openen Officiële mededeelingen aan de vereenigingen
openen Officiële mededelingen aan de vereenigingen no. 41
openen Openbare prijsvraag
openen Van drie huisjes
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Rapport van de studie-commissie van den B.N.A. inzake ordening van het bouwvak
openen Het architectendiploma in Nederland
openen De Nederlandsche deelneming aan de tentoonstelling te Parijs in 1937
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Rapport van de commissie van beoordeling der ontwerpen voor en vleugel aan het stadhuis te Haarlem
openen Rondom de Haarlemsche Raadhuisplannen
openen Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunstonderricht
openen Expo-1937. Eerste indrukken van de Parijsche Tentoonstelling
openen Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunstonderricht
openen New-York
openen Het werk van de gediplomeerden H.B.O. 1938
openen Dr. Jan Kalf
openen Vernieuwd Soestdijk
openen De Willem Kromhout Stichting
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen Civiel-ingenieur en architect, een poging tot kenschetsing en begrenzing
openen De uitbreiding van het raadhuis te Haarlem
openen De voltooiing van de restauratie der Nederduitsch Hervormde Kerk te Ginneken
openen Voortgezet en hooger bouwkunst onderricht [...] Amsterdam
openen Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk als architect
openen De "Prinses Beatrixschool' te Amsterdam-Noord
openen De tentoonstelling in het instituut voor religieuse en kerkelijke kunst te Utrecht
openen De stand van den B.N.A.
openen Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars
openen Adres van het dag. bestuur van de B.N.A. aan den minister van handel en nijverheid [...]
openen Het kantoorgebouw der N.V. A.N.I.E.M.;architectenbureau Kleinhout en Van der Steur
openen Het werkcomité, comissie voor de wijziging van de statuten van den B.N.A
openen Samenwerking bij de opleiding van kunstenaars [...]
openen Notulen van de ledenvergadering van den B.N.A. op 14 december 1946, I.
openen Kroniek van den B.N.A. over het jaar 1946
openen Aanbieding van de nota van de Nederlandsche Architecten aan de minister president
openen Ledenvergadering van 13 maart 1947 te Utrecht
openen Prix de Rome voor de bouwkunst 1946
openen Tijdelijk monument op den Dam te Amsterdsam
openen Architecten-commissie
openen Notulen van de ledenvergadering van de bna
openen Het eeuwfeest van de A.A.
openen Studiedagen over plannen voor volkshuisvesting
openen Monument op het Damplantsoen
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen De Amsterdamse etagewoning
openen Het woningcongres 1948 en de architecten
openen Bij en over het gebouw van het Bouwcentrum
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Het ontwerp Architectenwet I.
openen Voornaamste gebeurtenissen in 1948 voor de B.N.A.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Gelukwensch van de B.N.A. aan Prof.Ir. M.J.Granpré Molière uitgesproken door de Heer Ir A.J. van der Steur, Voorzitter van de B.N.A.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Woningbouw op het Wantveld te Katwijk aan Zee
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Tweede congres van de Union Internationale des Architectes
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen 4e Congres van de Union Internationale des Architectes (U.I.A.)
openen De Union Internationale des Architectes en het vierde congres
openen Industrie- en huishoudschool te Driebergen
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1953
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Bij zijn aftreden [gedicht]
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Causerie, gehouden door de Heer Ir. A.J. van der Steur, Voorzitter van de B.N.A., tijdens de Ledenvergadering van de B.N.A. op Zaterdag 13 December 1952 in Esplanade te Utrecht
openen Openbare prijsvraag bebouwing "Morgenstond" te 's-Gravenhage
openen Jaarverslag van de Architectenraad over 1955
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1955
openen B.T. Boeyinga, zeventig jaar
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Commer de Geus +
openen Ir. G, Friedhoff: Rijksbouwmeester
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1957
openen 50 jaar B.N.A.
openen Mededelingen
openen Piet Vorkink 80 jaar, 14 mei 1958
openen Liber Amicorum J.P. Mieras
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen Bij het overlijden van Joh.H. Groenewegen
openen Mededelingen
openen Het winnende ontwerp in een prijsvraag voor een bibliotheekgebouw te Leeuwarden
openen Mededeling
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1959
openen Mededelingen
openen Jaarvergadering
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1960-
openen In memoriam
openen Meijburg in de B.N.A.
openen In memoriam ir. A.J. van der Steur
openen Wieger Bruin, een zeventigjarige
openen De positie van de architect
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over het jaar 1963
openen Hogere Zeevaartschool voor Scheepvaartdeskundigen te Amsterdam
openen Toepassing van natuursteen: Restauratie van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Korte Berichten
openen Van het Hekelveld
openen Openbare prijsvraag
openen De Handelsblad-cineac
openen Onze redactie en het 'Neues Bauen'
openen 'Zonnestraal'
openen Nog eens een antwoord van den heer Van der Steur aan den heer Duiker
openen Antwoord aan den heer Duiker, door A.J. van der Steur
openen Tentoonstelling A.S.B. (Architectuur, Schilderkunst, Beeldhouwkunst)Stedelijk Museum Amsterdam 4 februari-1maart
openen Feestweek
openen Juryrapport betreffende de ingekomen ontwerpen voor den bouw eener synagoge voor de Nederlandsch-Israelietische hoofdsynagoge te Amsterdam op een terrein aan de Lekstraat (Plan Zuid) aldaar
openen In memoriam Prof. Henri Evers
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Prix de Rome voor Schone Bouwkunst 1946
openen Stand van zaken
openen Tijdelijk monument midden-Dam-terrein Amsterdam
openen Landelijk Contact Orgaan Vereniging van Studerenden aan het V. & H.B.O.
openen De Tentoonstelling "Nederlands Nieuwe Kerken"
openen Moderne scholenbouw
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Prix-de-Rome voor Schone Bouwkunst 1950
openen Academie van Bouwkunst V. en H.B.O.
openen Prijsvraag voor een wijkcentrum
openen Gedachten over de grondslagen van de opleiding tot architect
openen Ere-comité, samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht 1908-1958
openen V. & H.B.O. vijftig jaar
openen Waardevolle contacten
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Prijsvraag bibliotheekgebouw Leeuwarden
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank N.V. aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam
openen Stichting Architectuurmuseum
openen Het Amsterdamsche raadhuis. Tweede overzicht
openen Het architectendiploma in Nederland
openen 'Afdeeling Gebouwen', Publieke werken Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Het Amsterdamsche Raadhuis. Tweede overzicht
openen De woningwet 1902-1929
openen Tentoonstellingen. Lezingen over bouwkunst in verband met de architektuurtentoonstelling te Amsterdam
openen Nieuwe architektuur en rooms-katholicisme
openen De uitbreiding van het Haarlemsche stadhuis
openen Het Haarlemsche stadhuis
openen 'Onnationaal nationalisme'
openen Het Moderne Landhuis
openen Dr. Jan Kalf
openen Het raadhuis van Waalwijk
openen Tentoonstelling ASB, Stedelijk Museum Amsterdam, 4 februari-1 maart
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Dr. Jan Kalf
openen Meijburg in de B.N.A.
openen Samenwerking der architecten bij den wederopbouw van Katwijk
openen Over nieuw Nederlandsche bouwkunst;Van de nieuwe Nederlandsche bouwkunst
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Landhuis te Hillegom Architect: Alb. v. Essen te Voorburg
openen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen "Afdeeling Gebouwen" van Publieke Werken Amsterdam
openen Van drie huisjes
openen Rapport van de studie-commissie van den B.N.A. inzake ordening van het bouwvak
openen Cursus voor voortgezet en hoger bouwkunstonderricht
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen De inaugurele rede van prof. Slothouwer
openen Dr. Jan Kalf
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Programma prijsvraag goedkoope arbeiderswoningen.
openen Het Amsterdamsche Raadhuis. Tweede overzicht
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Rationalisatie en culturele waarden in het bouwwezen
openen Mededeelingen
openen Internationaal Architectencongres
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Aanbestedingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Internationaal architectencongres
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Vrouwenarbeidschool te Enkhuizen
openen Bouwkunstig Nieuws uit de Hoofdstad
openen Hoog bouwen in Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Internationaal Architecten-congres te Rome
openen Mededeelingen
openen Een belangrijke Jubileum-tentoonstelling
openen Mededeelingen
openen Lezing gehouden door Ir. A.J. v.d. Steur
openen Mededeelingen
openen De positie van den architect
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Gunningen
openen Mededeelingen
openen Samenwerking der architecten bij den wederopbouw van Katwijk
openen Adres van het bestuur van den B.N.A. aan B. en W. van Amsterdam inzake gebouw 'Candida'
openen 'Zonnestraal'
openen Bij het fabrieksgebouw-Van Nelle
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen Wouda en Bromberg bij Pander
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Het Museumplein te Amsterdam
openen Plannen voor aanleg van het Museumplein te Amsterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Het winkelpand Vopel te Groningen
openen Het bekroonde ontwerp van architect A. Elzas in de prijsvraag voor een synagoge te Amsterdam
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Rapport van de jury inzake de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam
openen De Opera-prijsvraag
openen Dick Greiner 6 november 1961 70 jaar
openen Een bontzaak met woningen aan de Grote Markt te Groningen
Boeken:
(11)
openen Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren
openen Het Moderne Landhuis in Nederland
openen Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren
openen Het Stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren
openen Het moderne landhuis in Nederland
openen Het Stadswoonhuis in Nederland. Gedurende de laatste 25 jaren
openen Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren
openen Het moderne landhuis in Nederland
openen Het Stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaar
openen Het stadswoonhuis in Nederland
openen Het Stadswoonhuis in Nederland
Lezingen:
(0)
Essay:
A.J. van der Steur (1895–1963) en G.H. Kleinhout (1881–1958)

Albert Johan van der Steur, afkomstig uit een architectenfamilie, studeert in 1920 af aan de Technische Hogeschool in Delft. Hierna gaat hij op het architectenbureau van Karel Muller in Hengelo aan de slag. Gerrit Herman Kleinhout ... meer

In 3.10 sec.