Gegevens over Sanches, D.J.
  Geboren te Paramaribo op 1844 (omst
  Overleden te Naarden op 00.05.1912
Opleiding: Leliman/
Nevenfuncties: Genootschap Architectura et Amicitia/lid/;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/;Amsterdamsche Waskaarsenfabriek/technische arbeid/;Gemeente Amsterdam/medewerker/
Werken:
(0)
Artikelen:
(42)
openen Correspondentie
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Ledenlijst [3]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Hollandsche Maatschappij van Landbouw; bekroonde ontwerpen
openen Over bouwkundige teekeningen en den tegenwoordigen bouwstijl. Verhandeling van den heer Charles Garnier, architect van de nieuwe Keizerlijke Opera te Parijs.
openen Over den middeleeuwschen bouwstijl. Uit Études sur l'histoire de l'art.-deuxième serie. Moyen-âge" van L. Vitet[...]
openen Eene bijdrage op bouwkunstig gebied over Suriname
openen Rapport aan het "Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" ingediend door de Commissie, benoemd inzake der Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den Handwerksman; welke tentoonsteling is gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, van den 15den juli tot den 4den October 1869
openen Een gedeelte uit den twaalfden " Entretien" van Viollet-Le-Duc.
openen Verslag van de drie-en-dertigste algemeene vergadering en de zes-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [...] benevens de zeven-en-twintigste algemeene bijeenkomst van Leden [van de] maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst, 1875 [=bijlage bij dl. 22, stuk 3)
openen De tafel van Barré ter bepaling van het draagvermogen van houten balken
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Bij de platen, betreffende het nieuwe station te Groningen
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden den 3 Februari 1882
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Amsterdam, gehouden 5 mei 1882
openen Aan het bestuur der afdeeling Amsterdam, van de Maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Voorstel Dan. J. Sanches
openen Ingezonden [voorstel concept-wetsverandering]
openen Prae-advies van het Bestuur der Maatschappij
openen Vóóruitzien is vóórkomen
openen Art. 52 der wet
openen Eendracht maakt macht
openen Het artikel van den heer Sanches
openen Aan het bestuur en de Leden va de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [inzake art. 5 der wet]
openen Vergadering belegd door de afdeeling Rotterdam [...] naar aanleiding van het door den heer Schill geopperd denkbeeld [...]
openen 49ste Algemeene Vergadering
openen Artikelen bij het uitschrijven, beantwoorden en beoordelen van Prijsvragen, aanbevolen en vastgesteld ter Algemeene Vergadering van Mei 1884
openen Szegedin
openen Eene korte bijdrage naar aanleiding der brochure van den heer J.A. van der Kloes, getiteld: "De theorie van prof. C. von Naegeli enz."
openen Ingezonden:Verkiezing van bestuurders
openen Personalia
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en hare wet
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.] 51ste algemeene vergadering
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Amsterdam. Vergadering van Vrijdag 22 Januari
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Binnenlandsche berichten
openen D.J. Sanches
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: D.J. Sanches (1844 (omstreeks)-1912)

D.J. Sanches ontwierp onder andere een woningbouwcomplex voor de Waalsche Gemeente in de 2e Jacob van Campenstraat te Amsterdam (1874).

NB: het oeuvre van D.J. Sanches is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.74 sec.