Gegevens over Peters, C.H.
  Geboren te Groningen op 1847.01.01
  Overleden te Den Haag op 1932.12.19
Nevenfuncties: Rijk/Rijksbouwkundige en -bouwmeester/1876-1916
Ereblijken: ridder Nederlandse Leeuw/;eremedaille voor kunst en wetenschap van Huisorde van Oranje/
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(9)
openen Grafelijke Zalen, Ridderzaal Binnenhof Den Haag
openen Kantoorgebouw Haarlemsche Bankvereeniging Zijlstraat 70-74 - Nobelstraat Haarlem
openen Kunstgalerie Pulchri Studio Prinsegracht Den Haag
openen Ministerie van Justitie Plein Den Haag
openen N.H. Kerk Brink Sleen
openen N.H. Kerk Marktplein Winschoten
openen Post- en telegraafkantoor Zuiderkerkplein Enkhuizen
openen R.K. Kerk H. Vitus en pastorie Vitusdyk Blauwhuis (Sensmeer)
openen Stallencomplex Koninklijk Paleis Het Loo Koninklijk Park Apeldoorn
Artikelen:
(141)
openen Verslagen
openen De kerk te Stedum
openen Kerk te Oldenzijl
openen Verslag van de 1123e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 27 Maart 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Genootschap "Architectura et Amicitia". Jaarverslag over 1901, uitgebracht in de algem. vergadering van 18 December j.l.
openen Verslagen
openen De Friesche Bouwkring te Leeuwarden
openen Tentoonstelling vasn bouwkunst 1903
openen Vergaderingen
openen De grafelijke zalen
openen Grafelijke zalen
openen Prijsvragen voor de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"te Rotterdam, uitgeschrtevern in 1905
openen Xe lustrum-vraagstukken
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen Nog eens de prijsvraag Vredes-paleis en de houding der M.t.B.d.B.
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Aan het bestuur der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de heeren Van de Loo, steenfabrikanten te Dieren
openen Prijsvragen. Uitgeschreven door de Heeren Van de Loo steenfabrikanten te Dieren. Rapport der Jury
openen Berichten
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Prijsvragen
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Overzicht van de week. Van een brochure en een adres
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Post- en telegraafkantoren
openen Jaarverslag betreffende de bibliotheek
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De verbouwing van het kon. paleis Het Loo
openen Oude dorpskerken in Nederland
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De toekomst van het gewapend beton
openen Boekbespreking
openen Protestantsche kerkenbouw
openen Spiegel van de week
openen De "Perenburg" 50 jaar
openen Jacobus Roman, architect, 1640-1716
openen Nederlandse bouwmeesters uit vroeger eeuwen
openen Magan Plaza: van postkantoor naar winkelgalerij
openen Een waarachtig opdrachtgever (boekbespreking)
openen De eigen geschiedenis [boekbespreking]
openen Paardenstallen
openen
openen Het nieuwe Departement van Justitie te 's-Gravenhage
openen Het nieuwe departement van Justitie te 's-Gravenhage [vervolg van dl. 3, pp 38-46]
openen Het stadhouderlijk kwartier te 's Gravenhage
openen Bekroond ontwerp voor eene kerk met kosterswoning voor de nederduitsch hervormde gemente te 's-Gravenhage
openen Vitruvius
openen Binnenlandsche berichten
openen De bouwkunst op de wereldtentoonstelling te Antwerpen
openen Ondervinding is de beste leermeesteres
openen Baksteenbouw in Groningen
openen Een bouwmeester over zijn kunst aan het woord
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Vergaderingen
openen Berichten
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvraag
openen Prijsvragen
openen Verslagen van vergaderingen
openen Badhuis voor volksbaden in eene kleine gemeente
openen Prijsvragen:rapport der jury
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Verslagen van vergaderingen
openen Prijsvragen:Gemeentehuis te Zeist
openen De prijsvraag voor het vredespaleis
openen Prijsvragen
openen De Haagsche Hofvijver
openen De verbouwing van het Kon. Paleis Het Loo
openen Tentoonstelling dorpskerken
openen Protestantsche Kerkenbouw
openen De restauratie van den Westelijken gevel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Personalia
openen
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen In memoriam C.H. Peters (1847-1932)
openen De invloed van bouwmeester Cuypers op de in zijnen tijd voor het rijk uitgevoerde bouwwerken
openen Pelgrimstocht naar het Mekka van de volkshuisvesting. Het proefschrift van dr. E.H. Hoogenberk [E.J. Hoogenberk)
openen Boekbespreking. Gerald L. Burke, The making of Dutch towns
openen De invloed van bouwmeester Cuypers op de in zijnen tijd voor het rijk uitgevoerde bouwwerken
openen Het oude klooster te Ter Apel
openen Elburg in heden en verleden
openen Iets over standermolens
openen Adviezen in zake gewapend beton
openen Baksteen-architectuur
openen School voor M.U.L.O. te Vlaardingen
openen De Thunnissen, H.J.W. van "baksteenbouw" in ons land
openen Binnenlandsche berichten
openen Benoemingen
openen Besloten prijsvraag voor de witte sociëteit te 's-Gravenhage
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen Post- en Telegraafkantoor te Amsterdam
openen Nationale eereprijsvraag. - Algemeen Bibliotheekgebouw voor een stad als Amsterdam
openen Studenten-societeit Utrecht
openen Prijsvragen
openen Stadhuis te Winschoten
openen Prijsvraag. Permanente Hof van Arbitrage
openen Verfraaiïng onzer Steden
openen Grafelijke zalen
openen Gevelwedstrijd te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Het Post- en Telegraafkantoor te Amsterdam
openen Prijsvragen
openen De west-gevel der Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Overheidsbemoeiingen met stedenbouw tot aan den Vrede van Munster
openen Invloed van klimplanten op muurwerk
openen Ir. Jan Gratama over Moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen Op en om de Dam te Amsterdam (Vervolg en Slot)
openen De Bouwkunst der Middeleeuwen
openen Prijsvragen
openen De zestigste algemeene vergadering der 'Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.' 19 September 1889. - 's Gravenhage
openen Meester en gezel
openen Technische vragen
openen Rijks-Bouwmeester C.H. Peters +
openen Aandacht voor jonge monumenten
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen Architectuurhistorie lijdt onder elitaire opleiding
openen De historie van onze P.T.T. wachtzalen
openen Teekeningen van het Mauritshuis
openen Rijksbouwmeester
openen Prijsvrage, uitgeschreven door de Fabrieken van nageperste en andere Steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., te Dieren. Rapport der jury.
openen Oud Groningen
openen Het nieuwe departement van Justitie te 's-Gravenhage
openen Rijks-Bouwmeester C.H. Peters +
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
C.H. Peters (1847-1932)

Cornelis Hendrik Peters was als rijksbouwkundige (1847-1884) resp. rijksbouwmeester (1884-1916) verantwoordelijk voor de architectuur van vele openbare gebouwen. Ook publiceerde Peters veelvuldig over de geschiedenis van de bouwkunst.

N.B.: het oeuvre van C.H. ... meer

In 3.53 sec.