Gegevens over Ouëndag, B.J.
  Geboren te Amsterdam op 1861.12.01
  Overleden te Amsterdam op 1932.09.21
Adres(sen): Amsterdam,
Nevenfuncties: Commissie voor Geschillen B.N.A./voorzitter/;raad van Arbitrage in de Bouwvakken/lid/;Schoonheidscommissies/lid/;Gezondheidscomissies/lid/;Commissie van onderwijs voor bouwkundig opzichter en teekenaar/lid/;MTS voor Bouwkunde, Amsterdam/mede-oprichter/
Ereblijken: erelid BNA/1931;officier orde van Oranje-Nassau/
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(3)
openen De Amsterdamse Bank Rembrandtplein Amsterdam
openen Kantoorgebouw de verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1870 Herengracht 124-128 Amsterdam
openen Kweekschool voor machinisten Plantage Muidergracht 12-16 Amsterdam
Artikelen:
(201)
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Bouwkundig-opzichtersexamen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Examen bouwkundig opzichter
openen Examen voor bouwkundig opzichter
openen Berichten
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1906
openen Berichten
openen Diploma voor bouwkundig opzichter
openen Algemeene vergadering Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Examens voor bouwkundig-opzichter en -teekenaar der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag v.h. Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht te Amsterdam over 1906
openen Examens voor bouwkundig opzichter en teekenaar der Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Examens bouwk.-opzichter en teekenaar
openen Het centraal bureau van advies voor eigen studie der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
openen Verslag betreffende de examens in 1909 voor bouwkundig-opzichter en voor bouwkundig-teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Overzicht van de week
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Aan het bestuur der Coöp. Vereeniging "Rochdale" te Amsterdam
openen Berichten
openen Van allerlei aard
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Van allerlei aard
openen De prijsvragen
openen Van allerlei aard
openen De "Drucker--uitbouw"
openen Verslag van de 1315e ledenvergadering gehouden op Woensdag 18 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Van allerlei aard
openen Ingezonden
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen Voorschotfonds der architecten 1914
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbewerking
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Berichten
openen Een vreemde beslissing
openen Personalia
openen Renovatie en nieuwbouw voor een bankbedrijf te Amsterdam architecten prof. ir. H.T. Zwiers, ir. W.B. Ouëndag (overleden) en ir. E.M. Fontein
openen Voorgenomen werken
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Nieuw geluid in den massawoningbouw hier te lande
openen Midd. Techn. School voor de Bouwkunde te Utrecht
openen Voorgenomen werken
openen Het nieuwe gebouw van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam - Arch. H.P. Berlage en J.P. Ouëndag
openen Voorgenomen werken.
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen werken
openen Verlangens inzake geschillen bij aanneming van werken
openen Architect B.J. Ouëndag
openen Het warenhuis De Bijenkorf te Rotterdam arch. W.M. Dudok
openen In memoriam architect B.J. Ouëndag
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Arnhem gehouden 15 november 1882
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Rapport betreffende het Examen voor Bouwkundig-Opzichter en Bouwkundig-Teekenaar
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Berichten
openen Ramen van geschilderd glas voor het administratiegebouw der Ned.Ind.Spoorweg Mij. te Semarang
openen Berichten
openen Het gouden feest van 'Architectura et Amicitia'
openen Prijsvraag - 1905- Brug
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen
openen Vergadering van het hoofdbestuur op woensdag 12 mei
openen Verslag van de 102de algemeene vergadering [...]
openen Villa te 's-Gravenhage
openen Hoofdbestuursvergadering van dinsdag 7 dec.
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Prijsvraag Rochdale
openen Personalia
openen Officieel bericht
openen Jaarverslag
openen Verslag van de Algemeene Meivergadering op Dinsdag 30 en Woensdag 31 Mei 1911, in het Gebouw der Maatschappij; Verslag Hoofdbestuursvergadering 30 Mei 1911 ten 10 1/2 ure v.m.
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Examens [...] leden van de commissie
openen Verslag der Hoofdbestuursvergadering op Dinsdag 11 Februari j.l.
openen Berichten
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Officieel Gedeelte [jaarverslagen etc.]
openen Vergadering van archtiect-leden der mij. [...]
openen Commissie voor het stadsschoon
openen Examens voor bouwkundig Opzichter
openen Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Het conflict B en W.- schoonheids-commissie te Amsterdam
openen Oproeping [Commissie van stadsschoon)
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Schoonheidscommissie te Laren (N.H.)
openen Jaarverslag
openen Het ongeluk aan den Westerfoortschen Dijk te Arnhem
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Laatste berichten
openen Jury-rapport
openen Ledenvergadering
openen Officieel gedeelte
openen De schoonheidscommissie
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen De Westersche bouwkunst in Ned.-Indië
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen C.B. Posthumus Meyes
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam [...] 1922
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Groot, W.J. de
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw der gereformeerde kerk te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Het afscheidscollege van prof.ir. Jacob F. Klinkhamer b.i.
openen De positie van den volkswoningbouw-architect in gevaar
openen Berichten
openen Nieuw gebouw Amsterdamsche Bank
openen Silo-gebouw van de Heinekens Bierbrouwerij te Amsterdam
openen Perspectiefteekening van het nieuwe kantoorgebouw van de Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen Het nieuwe kantoorgebouw van de Amsterdamsche Bank
openen Een vreemde beslissing
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen [Jubileum B.J. Ouëndag]
openen B.J. Ouëndag +
openen De Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen D. Cerlijn en Zoon en A.J. de Haan, Amsterdam
openen Een kapitale baksteenbouw in Nederlandsch Indië. Het administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij. te Semarang
openen Tentoonstellingsnummer
openen Bijkantoor van de Amsterdamsche Bank te Tilburg
openen Boekbespreking
openen Jury-rapport
openen Het Administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij te Semarang
openen De Arnhemsche planten- en vogeltuin
openen Bij de plaat
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw der gereformeerde kerk te Amsterdam
openen Een vreemde beslissing
openen Diploma voor Bouwkundig Opzichter
openen Diploma voor bouwkundig opzichter
openen Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Examen Bouwkundig Opzichter Teekenaar
openen Examen voor het diploma van Bouwkundig opzichter en voor het diploma van Bouwkundig Teekenaar
openen Opleiding in het Bouwvak
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar
openen Correspondentieonderwijs
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 1910
openen Klei
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar, en Uitvoerder van Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1911
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Aanvullingsexamen voor onderwijzer in de practijk der ambachten
openen Aanvullingsexamen voor onderwijzer in de practijk van het ambachtsonderwijs
openen Examens Teekenen M.O.
openen Examens bouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar
openen Commissievoor de akte-examens M.O. Teekenen
openen Aanvullings-examen voor onderwijzer in de practijk van het ambachtsonderwijs
openen Examen-commissie
openen Vakvoordrachten
openen De Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Examens voor bouwkundig opzichter, bouwkundig teekenaar en uitvoerder
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Mededeelingen
openen Diploma als onderwijzer in de praktijk van het ambachtsonderwijs
openen Mededeelingen
openen Gewapend beron
openen Examens Nijverheidsonderwijs
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Keuringsvoorschriften voor hout als bouwmateriaal en voorschriften voor houtbereiding
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Onderscheidingen
openen Bijkantoor Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen Jaarverslag 1929 der Midd. Techn. School te Utrecht
openen Middelb. Techn. School voor Bouwkunde te Amsterdam
openen Architect B.J. Ouëndag
openen Architectuur in Nederland
openen B.J. Ouëndag. +
openen De climatiseerinstallatie in het nieuwe hoofdgebouw der Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen De M.T.S. voor Bouwkunde aan de Dongestraat te Amsterdam-Z.
openen Berichten
openen Het administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij te Semarang
openen Botermarkt 25 te Haarlem
openen [...]
openen Architect B.J. Ouëndag
openen B.J. Ouëndag. +
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
B.J. Ouëndag (1861-1932)

Naast scholen, villa's e.d. was Bert Johan Ouëndag de ontwerper van onder meer: hoofdgebouw Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij te Semarang; administratiegebouw Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij te 's-Gravenhage;Ramaer-kliniek te Loosduinen;gebouwe ... meer

In 4.46 sec.