Gegevens over Mieras, J.P.
  Geboren te Amsterdam op 1888.08.16
  Overleden te Amsterdam op 1956.12.31
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten/directeur/;Bouwkundig Weekblad/secretaris/
Werken:
(0)
Artikelen:
(770)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen De tentoonstelling in Kopenhagen en nog wat
openen Ontvangen tijdschriften
openen Voorschotfonds der architecten 1914
openen Overzicht der tijdschriften
openen Ter nagedachtenis aan M. de Klerk
openen Ontvangen tijdschriften
openen Tijdschriften
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De wordingsgeschiedenis van vier eeuwen Herengracht
openen Het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij en toevalligheden
openen Een impressie
openen Sir Edwin Landseer Lutjens
openen De raadsvoordracht voor het bouwen van de nieuwe beurs te Amsterdam, volgens het ontwerp Berlage 1896 -9 sept. - 1946
openen Een opstel over: De bouwkunst van Amsterdam en het werk van de commissie voor het jeugwerk van Amstelodamum
openen Naar aanleiding van het nieuwe station te Enschede
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen N.V. Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 te 's-Gravenhage
openen Algemeene beschouwingen
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen De bruggenbouw te Amsterdam
openen Het ontwerp voor de Haagsche Musea-gebouwen van Dr. H.P. Berlage
openen Het ontwerp voor de Haagsche museagebouwen van Dr. H.P. Berlage
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Volkshuisvesting
openen Het nieuwe kantoorgebouw van de Amsterdamsche Bank
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Een uithoekje van een wereldstad
openen Tentoonstelling van werken van Dr. H.P. Berlage in Arti
openen Kroniek van de week
openen Kroniek van de week door J.P.M.
openen Dr. H.P. Berlage, Royal gold medallist 1932
openen Hoe een architect voor zich zelf een huis bouwt.
openen Teekeningenarchief van Dr. H.P. Berlage
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen Stijl is rust
openen Geduldige wachter
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Kroniek van de week
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen In memoriam [J. de Bie Leuveling Tjeenk]
openen Geduldige wachter
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen Onderstation G.E.W. en laboratorium voor electrochemie te Amsterdam
openen Prijsvraag rijksacademie van beeldende kunsten
openen "All Glorious Within"
openen De stille lach
openen Huize "Lydia" te Amsterdam. Architect J.Boterenbrood
openen Woningbouw in voormalig Nieuwendam
openen J. Boterenbrood
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Het Zonnediagram van architect Boterenbrood.
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen De Prijsvraag voor het Columbus-Monument te San-Dominico.
openen In memoriam ir Jos. Th. J. Cuypers
openen Diversen
openen Overpeinzingen
openen Onderhoud is nog iets anders dan herstellen
openen Prijsvragen
openen [Poldertoren Emmeloord]
openen Prijsvragen
openen Hoe anderen het zien
openen Graftomben in de St. Laurens
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Hoe anderen het zien
openen Van de boekentafel
openen Prijsvragen
openen Lezers schrijven ons
openen Personalia
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen J.P.M.
openen Bouwplannen
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Streekziekenhuis te Rotterdam-Zuid
openen Boekentafel
openen Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf te 's-Gravenhage
openen Lezers schrijven ons
openen Architectuurmuseum ...
openen Herinnering in episoden aan architect Wieger Bruin
openen Rooms bouwen of politiek?
openen Nieuwe boeken.
openen Buitenlandsche beoordeelingen van onze moderne architectuur
openen Schoonheidscommissies
openen [Brief aan B & W Bolsward]
openen Schoonheids- of censuurcommissies
openen Het gebouw "De Bisschop" op den Dam te Amsterdam
openen Nieuwe uitgaven
openen Het Amsterdamsche raadhuis-vraagstuk
openen De Stijl
openen Een praatje bij een paar plaatjes
openen Een nieuwe jachthaven voor Amsterdam
openen Tentoonstelling van fotografiën en teekeningen uit het werkarchief van de commissie van stadsschoon
openen J.P. Mieras
openen De architecten en het woningcongres
openen Volkshuisvesting
openen Normalisatie van woningtypen
openen Eenige opmerkingen over het verslag der ledenvergadering van 23 januari en over den volkswoningbouw
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Tentoonstelling van "Praktische studie" te Delft
openen Eenige afbeeldingen van de 2e Jaarbeursgebouwen te Utrecht
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie [...]
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Over Otto Wagner
openen Tentoonstelling 's-Hertogenbosch
openen Tentoonstelling van kunstnijverheid en Volkskunst te Rotterdam
openen De Prix-de Rome voor bouwkunst
openen Beoordelingscommissies en het werk van architecten
openen De architect in de publieke opinie
openen Vakbelangen
openen Werkwijze voor schoonheidscommissies
openen Voorkoming van verdee stedenschennis
openen Jaarverslag over 1916 en 1917 van handelingen der commissie voor het stadsschoon te Amsterdam
openen Nieuwenhuis, F.J.
openen Bij enkele werken van Josef Hoffmann
openen Het stadhuis te Douai
openen Ontvangen boeken en tijdschriften
openen De Prix de Rome voor bouwkunst
openen Een aesthetische commissie in de M.B.V.A.
openen Schetsen voor een dubbel woonhuis
openen Brugge en eenige van zijn bouwwerken
openen Ledenvergadering
openen Officieel gedeelte
openen Jaarverslag der M.B.V.A. over 1917
openen Manifest van "De Stijl", 1918
openen De prijskamp in de schoone bouwkunst 1918
openen Bij de afbeelding van de kathedraal van Reims
openen De Vijzelstraatbebouwing te Amsterdam
openen Uit de geschiedenis van een minder gelukkige Raadszitting
openen Een huis te Ryvangen in Denemarken
openen Woningcomplex Staatsliedenbuurt Amsterdam
openen Plagiaat
openen Woningbouw Schaepmanstraat Amsterdam
openen "Volkshuisvesting"
openen Werk van J. Roodenburgh, Architect
openen Tentoonstelling vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Veranderingen in het architectenberoep
openen Huizen van beton
openen M.U.L.O.- en handelsschool te Hilversum
openen Tentoonstelling 'Het huis en zijn inrichting'
openen Het stadion te Aarhus
openen Teekeningen en schetsen van den heer Herman de Vries, (Pix de Rome) in de Rijksacademie
openen De Haagsche raad en de schoonheidscommissie
openen Eer aan een dooden en een levenden architect
openen Het gebouw van de Ned. Handelmij. te 's-Gravenhage
openen Een gevaar van de moderne bouwkunst
openen Kerkje voor de apostolische gemeente te Scheemda
openen Gebouw van de Deventer Glasmaatschappij te 's-Gravenhage
openen Het nieuwe raadhuis van Rotterdam
openen Algemeene beschouwingen
openen Het ontwerp voor de Haagsche Musea-gebouwen van Dr. H.P. Berlage
openen Het ontwerp voor de Haagsche museagebouwen van Dr. H.P. Berlage
openen Boekwerken en tijdschriften: woningnoodnummer van "De Hollandsche Revue"
openen De buitengewone vergadering van den B.N.A. ter bespreking van het album met 50 woningtypen uitgegeven door het departement van arbeid
openen Bij het sterven van Dr. P.J.H. Cuypers
openen M.U.L.O. en handelsschool te Hilversum
openen Ontvangen tijdschriften: Wendingen
openen Tijdschriften: "De Nieuwe Kroniek"
openen Algemeene Beschouwingen
openen De bestaanszekerheid van den architect
openen Leliman, J.H.W.
openen J.W.C. Tellegen [in memoriam]
openen Tentoonstelling Teekeningen "Prix de Rome"
openen Twee landhuizen van architect C. Citroen
openen Organisatie!
openen Amsterdamsche tentoonstelling van woninginrichting in het Stedelijk Museum
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften; klei
openen Verslag van de excursie naar Amersfoort
openen Ontwerp voor een schouwburg
openen Bij den dood van architect C. Muysken
openen Poggenbeek, F.W.M.
openen Bebouwing van de J.J. Viottastraat te Amsterdam
openen Het atelier van Berssenbrugge te 's-Gravenhage
openen Prof. Peter Behrens
openen Algemeene beschouwingen
openen Constructieleer en aesthetiek
openen Voordracht Prof. Peter Behrens
openen Tentoonstellingen
openen Bij reisschetsen van H.P.J. de Vries, in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Naar aanleiding van de tentoonstelling van werk van de "School of Architecture"
openen Algemeene beschouwingen
openen Baden en bouwkunst
openen Naar aanleiding van van Anrooy's werk op de jaarbeurzen
openen De Lakenhal te Leiden
openen Bouwbeeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer (I)
openen Bouwbeeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer (2)
openen Tentoonstelling van werken van Dr. H.P. Berlage in Arti
openen De nieuwe hoogere burgerschool te Delft
openen Ontwerp clubgebouw kon. Amst. roei- en zeilvereniging "De Hoop"
openen Leeken in de schoonheidscommissie
openen Aantekeningen bij een tweetal kerken van A.J. Kropholler
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Werk van architect Herman van der Kloot Meijburg te Voorburg
openen [Plattegronden]
openen Nieuwe stokerij voor de gasfabriek te Leiden
openen Schoonheidscommissies
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen De zuidkant van Amsterdam
openen De verbouwing van het raadhuis te Amsterdam 1923
openen Het gevangenpoort-vraagstuk
openen Verslag excursies B.N.A. op 22 en 23 juni nar Apeldoorn en Loenen
openen G.F. la Croix.+
openen Een uithoekje van een wereldstad (1)
openen Een uithoekje van een wereldstad
openen Het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij en toevalligheden
openen Een uithoekje van een wereldstad
openen Een uithoekje van een wereldstad (slot)
openen Algemeene beschouwingen
openen Jaarbeursstand N.V. Philips Gloeilampenfabriek
openen Blok van 52 woningen aan de Kleverlaan te Haarlem van de coöperatieve woningvereniging 'Onder Dak'
openen Onderstation G.E.W. en laboratorium voor electro-chemie te Amsterdam
openen Vijzelstraatbebouwing
openen Het verscheiden van den heer Paul J. de Jongh...
openen Bij de illustraties van een der werken van Paul J. de Jongh
openen Plannen voor de derde ambachtsschool te 's-Gravenhage
openen Bij de beeldjes van Hildo Krop
openen Jan Nagelvoort +
openen Reuzen-strekken, die niets dan zichzelf dragen
openen Teekening van den toren van de St. Laurenskerk te Rotterdam
openen Eerste promotie van een bouwkundig ingenieur te Delft
openen Dubbele school voor G.L.O. op Uilenburg te Amsterdam
openen De Philips' stand op de RECLA te Amsterdam
openen Ontvangen boekwerken: Nieuw Nederlandsche Bouwkunst
openen De RECLA-tentoonstelling te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Prijsvraag gereformeerde kerk te Amsterdam
openen "De Kroft" Het eigen-huis van architect A.P. Smits
openen Huize "Groenouwe" te Loenen
openen Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Utrecht
openen De excursie
openen Hoe een architect voor zich zelf een huis bouwt.
openen Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken
openen "Old domestic architecture of Holland"
openen Landhuizen en villa-tjes
openen Villa in het park De Kieviet te Wassenaar
openen Een woonhuis te Delft van ir. J. Klijnen
openen Aantekeningen bij twee scholen aan de Josef Israëlskade te Amsterdam
openen De Prix-de-Rome voor Bouwkunst
openen Prof. Ir. G.N. Itz.+
openen Bij het ontwerp van het Grans Hotel Centraal aan de Vijzelstraat te Amsterdam
openen Het interieur van het R.A.I. gebouw te Amsterdam
openen Woningen aan den Wilhelminaweg te Zandvoort
openen Een impressie
openen Architektur die nicht gebaut wurde
openen Woonhuis van den architect G. Feenstra te Arnhem
openen De tentoonstelling te Parijs in 1925
openen De tentoonstelling te Parijs in 1925 (II)
openen De tentoonstelling te Parijs in 1925 (III)
openen Atelier Orenfant [=Ozenfant]
openen De bruggenbouw te Amsterdam
openen Sluis
openen Naar Middelburg, Veere en Goes
openen Tentoonstelling van den kring 'Hilversum'
openen De Place de la Concorde
openen De Place de la Concorde [II]
openen De Place de la Concorde [III]
openen Tentoonstelling van het werk van den Prix de Rome
openen Vormen van Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar.
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe operagebouw te Amsterdam
openen De Mijlpaal
openen Reisschetsen uit Italië
openen De bouwkunst bij den dienst der Zuiderzeewerken
openen Notities bij de afbeeldingen van het gebouw der 4e ambachtsschool te Amsterdam
openen Silo-gebouw van de Heinekens Bierbrouwerij te Amsterdam
openen Woningbouw in voormalig Nieuwendam
openen Landhuis Kari Sari te Haarlem
openen De nieuwe vleugel van het raadhuis te Amsterdam
openen De samensmelting van het Bouwkundig Weekblad en 'Architectura'
openen De Weteringschans of de stad der droomen
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Tentoonstelling van teekeningen van J.P.L. Hendriks, Prix de Rome
openen Metropolis
openen Het nieuwe kantoorgebouw van de Amsterdamsche Bank
openen Tentoonstelling
openen Tentoonstelling van aquarellen van boerenwoningen in Zuid-Holland
openen Over den tekst van een dagbladbericht
openen Aan de nagedachtenis van P.J.H. Cuypers
openen De St. Antoniuskerk te Bazel
openen Het Volkenbondspaleis
openen Het Volkenbondsgebouw te Genève
openen Nieuwe Bouwkunst in Nederland
openen De Rue Mallet Stevens
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Congresindrukken (slot)
openen Huize "Lydia" te Amsterdam; Architect J. Boterenbrood
openen Kroniek van de week
openen Tentoonstelling schetsen van J.H.P. Hendriks
openen Kroniek van de week
openen Kroniek van de week door J.P.M.
openen Over een oorlogsschip
openen Over den maatstaf van beoordeling van architectonisch werk
openen Kroniek van de week
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen In memoriam A. van der Sandt
openen Kroniek van de week: Senaat en het [Leidse) stadhuisvraagstuk
openen Het Damrak versierd
openen Bolsward en het ontwerp van het groen kruisgebouw
openen Het werk der schoonheidscommissies
openen Nieuwe Nederlandsche Bouwkunst
openen Jaarverslag
openen Moderne villa's en landhuizen in Europa en Amerika
openen Ars Sacra
openen Brusselnummer
openen Gegevens van het scholencomplex F. aan de Dintel- en Dongestraat
openen Architectonisch werk langs de Zuidelijke Veluwezoom
openen Tentoonstelling van den 'Gooisch Kring' van de BNA te Bussum
openen Rapport van de commissie tot bestudering van het vraagstuk van de opleiding van den architect
openen [Jubileum B.J. Ouëndag]
openen Dr. H.P. Berlage, Royal gold medallist 1932
openen R.H.B.S. te Tiel
openen Tentoonstelling van werk van ir. Jos. Klijnen
openen Onderwijs en scholenbouw in België en Nederland
openen De stand van posterijen, telegrafie en telefonie op de Utrechtsche Jaarbeurs
openen Het Noorder bad te Zandvoort
openen Over hoogbouw en de Amsterdamsche Hoogbouw
openen B.J. Ouëndag +
openen J.Boterenbrood+
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen Boekbespreking: 'Het Hollandsche Interieur'
openen Kralingen en 's-Gravenweg
openen Bij het ontwerp van het gebouw " De Bisschop" te Amsterdam. Arch.-bur. Gratama & Dinger en architect Anton Hamaker
openen Jaarverslag Vereeniging "Hendrick de Keyser' over 1932
openen Verbouwing in het Centraal Station te Amsterdam
openen Tentoonstelling van het werk van de ledenkring B.N.A. te Arnhem
openen De geschiedenis van het gemeenlandshuis te Delft. Een gedenkboek ter gelegenheid van de laatste restauratie
openen Tentoonstelling club H.B.O. Stedelijk Museum te Amsterdam
openen "Stijl is rust"
openen Vereeniging 'Hendrick de Keijser". Zestiende jaarverslag 1933
openen Jaarverslag 1931 van de vereeniging Hendrick de Keyser
openen Prof. J.A. van der Kloes
openen In memoriam architect C. Citroen
openen Monumenten
openen 17e Jaarverslag vereeniging "Hendrick de Keyser" over 1934
openen Indrukken van een tocht door Noord-Brabant
openen Ontvangen boekwerken
openen Eschauzier's landhuizen
openen Boekbespreking: 'De ontluistering van ons land'
openen Boekbespreking: Merkwaardige oude inrijhekken
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Josef Herman+
openen De Expo 1937
openen De expo 1937 (III)
openen Boekbespreking: J. Verheul Dzn., De Rotte met de Bleiswijksche meren [...]
openen Een zeldzaam jubileum in een architectenloopbaan
openen Nieuws uit den Wieringermeerpolder
openen Boekbespreking
openen Prof. Ir. J.A.G. van der Steur, Dr. Jan Kalf en Prof. R.N. Roland Holst eereleden van den B.N.A.
openen Teekeningenarchief van Dr. H.P. Berlage
openen "Hoogwolde" te Nunspeet
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen Ontvangen boekwerken
openen Brugversiering te Den Haag
openen Een korte beschouwing over sterkteleer, opgedragen aan den jubilaris
openen P.G. Buskens +
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen Crisisraad van den BNA
openen Oriënteerende gedachten bij de Amsterdamsche raadhuisprijsvraag
openen Bespreking van het laatstverschenen boek van een jubilaris
openen Ir. A.R. Hulshoff 60 jaar
openen In memoriam [J. de Bie Leuveling Tjeenk]
openen Het nieuwe gebouw der Rijksverzekeringsbank te Amsterdam
openen Willem Noorlander
openen Landhuis "De Bottelhof" te Nunspeet
openen M.J.E. Lippits+
openen C.N. van Goor architect
openen Ir. J.Th.J. Cuypers 80 jaar
openen Ir. Jos.Th. Cuypers 80 jaar
openen De stand van den B.N.A.
openen Sir Edwin Landseer Lutjens
openen Het Pentagon-gebouw te Arlington bij Washington
openen Bungalow en zomerhuisje
openen Boekbespreking
openen Landhuis te Springforbi, architect Henning Hansen
openen De raadsvoordracht voor het bouwen van de nieuwe beurs te Amsterdam, volgens het ontwerp Berlage 1896 -9 sept. - 1946
openen Stedebouwkundige Prijsvraag
openen Wettelijke bescherming van den architecten titel in Engeland I
openen Om den naam en de eer van de architect
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer 5 november 1884-3 december 1946
openen Klassiek
openen Kroniek van den B.N.A. over het jaar 1946
openen Glad ijs
openen Platvloers [over bestrating]
openen City of Baroque and Gothic [Praag]
openen Ir. A.H. van Rood architect B.N.A. [necrologie]
openen Tant de bruit pour une omelette
openen G. de Hoog [necrologie]
openen " All Glorious Within"
openen J. Verheuls laatste pennevrucht
openen Het eeuwfeest van de A.A.
openen Oplossing verkeersmoeilijkheid te Weenen
openen Monument op het Damplantsoen
openen Hugo A.C. Poortman
openen Over de plaats van de Venus-figuur
openen Rudolf Alt
openen Bureau voor Aesthetische Adviezen
openen Een opstel over: "De bouwkunst van Amsterdam" en het werk van de commissie voor het jeugwerk van Amstelodamum
openen Fabriek te Berkeley (U.S.A.)
openen Stadsversieringen van Amsterdam in 1898
openen Raadhuis te Fresno (Californië)
openen Een landhuis van Sven Markelius
openen Het diep gesneden merk [gedicht] ter herinnering aan 28 november 1923 de begrafenisdag van architect M. De Klerk, de sterfdag van architect K.P.G. De Bazel
openen Tentoonstelling van Deense kunst
openen Ons oude Wilhelmus; een plaatwerk door ir. M.C.A. Meischke
openen Over een woningbouw te Souburg
openen Over het gedenkstuk van de N.S.F. 1918-1948
openen Het lot van de St. Stefansdom te Wenen in 1945
openen Woningbouw te Petten; G. Drexhage
openen Protest tegen de 34 millioen gulden honorarium
openen Waarom dienen de architect-aannemer en de architect-bouwvakpatroon niet in het architectenregister te worden ingeschreven
openen M.J. Klijnstra 30 september 1881-25 october 1949
openen Scholen en woningen te 's Gravenpolder
openen In memoriam Ir. Joseph Th. J. Cuypers
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Adriaan Moen [necrologie]
openen Boekbespreking: Het kasteel Amerongen en zijn bewoners
openen Boekbespreking: G. Knuttel, Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst
openen Normalisatie bij woningbouw
openen 100 jaar Publieke Werken te Amsterdam
openen Nogmaals Normalisatie
openen J.C. van Epen 1880-14 maart-1950 [necrologie]
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Luit-getokkel
openen Woningcomplex "Merelhof" en huis "Cantecleer" te Bergen N.H.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Roterdam Ahoy
openen Muziektentenwee
openen Een vraag I.
openen Rustig in de golven van de tijd
openen Naar aanleiding van het nieuwe station te Enschede
openen Restauratie van het pand Kalkmarkt hoek Prins Hendrikkade te Amsterdam
openen Bij enkele reisschetsen van Kromhout
openen De tentoonstelling van H.B.O. projecten
openen Wandschildering in de koffiekamer van het Stadhuis te Amsterdam [Karel Appel]
openen Beeltenissen van Architecten
openen Verhelderend optreden
openen Tentoonstelling van het werk van J.J.P. Oud in Museum Boymans
openen De Bilt seint: Hier en daar een buitje manna
openen Bij de dood van twee veteranen
openen 't Hooft, Vlissingen en de Nachtwacht
openen Over landhuizen
openen Tentoonstelling in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Boekbesprekingen;Gewelven Hun Constructie en toepassing in de historische en hedendaagse bouwkunst
openen Boekbespreking Het Oversticht [...] Gedenkboek: Winst en Verlies 1925-1950
openen Boekbespreking; Nederland bouwt in natuur- en baksteen [J.J. Vriend]
openen Pastorie te Werkendam
openen Exotische woningbouw
openen Hallodié
openen Diverse mededelingen;prijsvraag Poldertoren Emmeloord
openen Woonhuis aan de Zwarteweg te Amersfoort
openen Uit het rapport voor de ideeënprijsvraag voor een poldertoren te Emmeloord
openen F.A. Yerbury 70 jaar
openen Gedachten rondom het Huis der Provincie
openen H. van der Kloot Meijburg
openen H.Th. Wijdeveld 1885-4 October-1955
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Over het afscheidscollege van Professor N. Lansdorp
openen De stille lach
openen Geestelijke instellingen tegenover de hedendaagse bouwkunst;Proeve van analyse
openen Dudok geëerd
openen Studieweekend studenten; ontwerp voor een gebouw van de B.N.A.
openen In memoriam H.C. Verkruysen
openen M.P. van der Linden, drs. hist.
openen Clarissenklooster Rapelenburg te Einhoven
openen Electrische Centrale Hemweg te Amsterdam
openen Co Brandes, Architect B.N.A., 70 jaar
openen Baksteen en, of contra beton
openen Prix de Rome, Schone Bouwkunst, 1954
openen Bien étonné de se trouver ensemble
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen N.V. Assurantie Maatschappij De Nederlanden van 1845 te 's-Gravenhage
openen W.M. Dudok 70 jaar
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1953
openen Dr. Jan Kalf, ons Erelid, in Memoriam
openen Ir. W.K. de Wijs 70 jaar
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Bij zijn aftreden [gedicht]
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Uitslag openbare prijsvraag voor een bekroning van de vieringstoren van de St. Willibrorduskerk te Hulst; Juryrapport
openen Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de directeur van de B.N.A.
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Ir. W. de Vrind, Architect B.N.A. te 's-Gravenhage 9-9-1889-16-1-1953
openen Industrialisatie van het bouwen en de Erecode van de B.N.A.
openen Koninklijke fabriek van rijtuigen en spoorwagens, J.J. Beynes N.V., Beverwijk
openen Architect K. van Geyn 75 jaar
openen Tentoonstelling "50 jaar wonen"
openen Pastorie, Burgemeesterswoning en Volkswoningen te Steenderen
openen Woonhuis aan de Herman Gorterstraat te Amsterdam
openen Alarm in Amsterdam
openen M.Z.S.F.-verlichting
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen De behuizing van de B.N.A.
openen Schoonheid als struikelblok
openen Nieuw bouwen in de nieuwe stad
openen Restauratie v.m. Gasthuiskerk te Middelburg
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1955
openen Maranathakerk van de Ned. Hervormde Gemeente
openen John Raedeker ter gedachtenis [gedicht]
openen Wederwoord aan de heer J.P. Mieras
openen "Durf te derven"
openen Herdenking
openen Hendrik van Boeijen-Oord te Assen
openen Reisschetsen
openen Mededelingen
openen De laatste ontmoeting met J.P. Mieras
openen Over de postulaten der architectuur of: de kwadratuur van de circel
openen Liber Amicorum J.P. Mieras
openen Bouwkunst en kritiek
openen In memoriam Cornelis Hubertus de Bever
openen Korte berichten
openen Hoe een architect zelf een huis bouwt
openen Het Volkenbond paleis
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Wandversiering van de grootste zittingszaal in het gebouw van den Hoogen Raad. Prof. R.N. Roland Holst fec.
openen Een uithoekje van een wereldstad
openen Huize 'Groenouwe' te Loenen
openen Beeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften; klei
openen Bij het sterven van Dr. P.J.H. Cuypers
openen Onderwijs en scholenbouw in België en Nederland
openen Plannen voor de derde ambachtsschool te 's-Gravenhage
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen 't Hooft, Vlissingen en de Nachtwacht
openen Studie-prijsvraag voor de oplossing van het Rokin-vraagstuk, uitgeschreven door het Gemeentebestuur van Amsterdam
openen Verslag excursies B.N.A. op 22 en 23 juni naar Apeldoorn en Loenen
openen Woningcomplex Staatsliedenbuurt Amsterdam
openen De zuidkant van Amsterdam
openen De tentoonstelling van den Kring Hilversum
openen De Mijlpaal, landhuisje van architect J.C. van Epen
openen J.C. van Epen
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Woonhuis van den architect G. Feenstra te Arnhem
openen Architectonisch werk langs de Zuidelijke Veluwezoom
openen Tentoonstelling van het werk van de ledenkring B.N.A. te Arnhem
openen Peutz' nieuwe Raadhuis te Heerlen
openen Boekbespreking. "Inleiding tot de symbolische vormen en de mystiek der bouwkunst" door J. de Boer, met een voorwoord van Jan Wils
openen Geduldige wachter
openen Prijsvraag voor een poldertoren in de N.O.-polder
openen Rapport van de Jury voor de ideeën-prijsvraag voor het bouwen van de "Poldertoren" te Emmeloord N.O.P.
openen De prijsvraag voor een bekroning van de vieringstoren van de St. Willebrorduskerk te Hulst[.] Prijsvraag of kansspel?
openen Prijsvragen en nog iets
openen Prix-de-Rome in nood
openen Liber Amicorum J.P. Mieras
openen Maranathakerk (Herv.) te Amsterdam-Zuid
openen Boekbespreking. J.P. Mieras, Na-Oorlogse Bouwkunst in Nederland
openen Stichting Architectuurmuseum
openen De prijskamp in de schoon bouwkunst 1918
openen Ars Sacra
openen De prix-de-Rome voor bouwkunst
openen Tentoonstelling van het werk van den Prix de Rome.
openen De verbouwing van het raadhuis te Amsterdam 1923
openen Het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij en toevalligheden
openen Notities bij de afbeeldingen van het gebouw der 4e ambachtsschool te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Kroniek van de week
openen De nieuwe vleugel van het raadhuis te Amsterdam
openen Kroniek van de week
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen Ir. A.R. Hulshoff 60 jaar
openen Allerlei. Van den muur naar het kastje!
openen Nieuwe uitgaven. Hedendaagsche architectuur in Nederland
openen Prijsvragen, vereniging 'Bouwkunst en Vriendschap', 1954
openen Herinneringen aan Joseph Cuypers
openen Ir. Jos Klijnen 75 jaar
openen Voorschot
openen Woonhuizen J.J. Viottastraat te Amsterdam
openen Constructieleer en Aesthetiek
openen Trasraamconstructie
openen Hedendaagsche architectuur in Nederland
openen Een praatje bij een paar plaatjes
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam
openen Schetsen voor een dubbel woonhuis
openen Eer aan een dooden en een levenden architect
openen Ontwerp clubgebouw kon. Amst. roei- en zeilvereniging De Hoop
openen De zuidkant van Amsterdam
openen Reuzen-strekken, die niets dan zichzelf dragen
openen Het diep gesneden merk [gedicht] ter herinnering aan 28 november 1923 de begrafenisdag van architect M. De Klerk, de sterfdag van architect K.P.G. De Bazel
openen
openen Tentoonstelling van werk van Ir. Jos. Klijnen
openen Het raadhuis van Waalwijk
openen Kroniek van de week
openen Een woonhuis te Delft van ir. J. Klijnen
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam
openen Prijsvraag, Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Werk van architect Herman van der Kloot Meijburg te Voorburg
openen H. van der Kloot Meijburg
openen [Brief aan B & W Bolsward]
openen Officieel gedeelte
openen Algemeene Beschouwingen
openen Naar Middelburg, Veere en Goes
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Kroniek van de week
openen Rapport van de commissie tot bestudering van het vraagstuk van de opleiding van den architect
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen De geschiedenis van het Gemeenlandshuis te Delft. Een gedenkboek ter gelegenheid van de laatste restauratie
openen Officieel gedeelte
openen Jaarverslag der M.B.V.A. over 1917
openen Naar Middelburg, Veere en Goes
openen Jaarverslag 1931 van de vereeniging Hendrick de Keyser
openen Vereeniging 'Hendrick de Keijser". Zestiende jaarverslag 1933
openen Bij de dood van twee veteranen
openen Ons land is bevoorrecht.....
openen Aanteekeningen bij een tweetal kerken van A.J. Kropholler.
openen De tekst van een dagbericht
openen J.H.W. Leliman
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften. Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren
openen Naar warmer woningen
openen Overzicht van de Tijdschriften
openen Officieel gedeelte
openen De buitengewone vergadering van den B.N.A. ter bespreking van het album met 50 woningtypen uitgegeven door het departement van arbeid
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis. Hommage a Luthmann. Toelichting van de architect.
openen Het Volkenbondsgebouw te Genève
openen Het nieuwe Haagse Stadhuis. Hommage a Luthmann. Toelichting van de architect.
openen Kroniek van de week
openen De verflauwing der grenzen
openen Actief en passief
openen Pastorie te Werkendam
openen De Haagsche Raad en de schoonheidscommissie
openen Het gebouw van de Ned. Handelmij. te 's-Gravenhage
openen Prof. Brinckmann over het gebouw voor de Handel-Maatschappij
openen Gebouw van de Deventer Glasmaatschappij te 's-Gravenhage
openen Ir. A.H. van Rood, architect B.N.A.
openen Blok van 52 woningen aan de Kleverlaan te Haarlem van de Coöperatieve Woningvereeniging "Onder Dak".
openen Plagiaat
openen Scholen en woningen te 's Gravenpolder. J.Roodenburgh, Architect B.N.A.
openen Situatie Amstels bouwvereniging
openen Bebouwing van de J.J. Viottastraat te Amsterdam
openen De zuidkant van Amsterdam
openen Architectonisch werk langs de Zuidelijke Veluwezoom
openen Tentoonstelling van het werk van de ledenkring B.N.A. te Arnhem
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Eerste promotie van een bouwkundig ingenieur te Delft
openen Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken
openen 'Old domestic architecture of Holland'
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe operagebouw te Amsterdam
openen Kroniek van de week
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer 5 november 1884 - 3 december 1946
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Stijl is rust
openen 'De Kroft' Het eigen-huis van architect A.P. Smits
openen Officieel gedeelte
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Still going strong!
openen Kroniek van de week
openen Waar het om gaat [elektrische tram door Delft]
openen Kroniek van de week
openen Prof. Ir. J.A.G. van der Steur, Dr. Jan Kalf en Prof. R.N. Roland Holst eereleden van den B.N.A.
openen Prof. Dr. Ir. D.F. Slothouwer 5 november 1884-3 december 1946
openen Examens bouwkundig opzichter en bouwkundig teekenaar
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Examens bouwk. opzichter en bouwk. teekenaar
openen De Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, af te nemen in 1918 en ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, vakvereeniging van Nederlandsche Architectuur
openen Mededeelingen
openen [Mededeelingen]
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Technische vragen
openen Technische Vragen
openen Mededeelingen
openen Gebouw van de Nederlandsche Handelsmaatschappij [sic] te Amsterdam
openen Technische vragen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen Technische vragen
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Stabiliteit van gemetselde schoorsteenen
openen Technische vragen
openen De opleiding van den architect
openen Technische vragen
openen Technische vraagbaak
openen Boekbespreking
openen De man uit Den Bosch
openen Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van BeeldendeKunsten te Amsterdam
openen Plannen voor de derde ambachtsschool te 's-Gravenhage
openen Documentatie
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Van Ravesteyn en het bankroet van de Nieuwe Zakelijkheid
openen Bouwen 20/40 Te weinig illusies, te weinig partijdigheid
openen Het Volkenbondpaleis
openen Het Volkenbondsgebouw Genève
openen De tentoonstelling te Parijs
openen De verflauwing der grenzen
openen Losse opmerking bij foto Groothandelsgebouw te Rotterdam
openen Woningbouw te Breda
openen Een bezoek aan Oss
openen Een vlek op Volendam
openen In memoriam Dr J. van Breen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Woonhuis te Waalre
openen Een ziekenhuis te San Francisco
openen De man uit Den Bosch [Valk]
openen Naoorlogse bouwkunst in Nederland
openen Ontvangen boekwerken
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Op de inwijding van de Beurs van Berlage
openen Co Brandes, Architect B.N.A., 70 jaar
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Volkswoningbouw in den polder Spangen, architect M. Brinkman
openen Kroniek van de week [voorwaarden raadhuis Enschede]
openen Verslag excursies B.N.A. op 22 en 23 juni naar Apeldoorn en Loenen
openen P.G. Buskens, oud-voorzietter van den B.N.A
openen Bouwbeeldhouwwerk en bouwaardewerk van Willem C. Brouwer
openen G.F. la Croix †.
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen Tentoonstelling van fotografiën en teekeningen uit het werkarchief van de commissie van stadsschoon
openen Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Utrecht
openen Woonhuis aan de Herman Gorterstraat te Amsterdam
openen Eschauzier's Landhuizen
openen juryrapport Philips studieprijsvraag voor lichtarchitectuur
openen Het gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en toevalligheden
openen Een impressie
openen J.M. van der Mey. 1878-1949
openen Landhuizen en villa-tjes
openen Algemeene Beschouwingen
openen Het stadhuis te Douai
openen De lichtvalling. Een belangrijke zaak voor den katholieken kerkbouw.
openen Over het afscheidscollege van Prof. N. Lansdorp
openen Architectuur in uitbreiding 'Zuid' te Amsterdam
openen M.J.E. Lippits
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Het nieuwe gebouw der Rijksverzekeringsbank te Amsterdam
openen Architectuur in uitbreiding 'Zuid' te Amsterdam
openen Gouden handen
openen Architectuur in Uitbreiding "Zuid" te Amsterdam
openen De Zuidkant van Amsterdam [2]
openen J.M. van der Mey. 1878-1949
openen Personalia
Boeken:
(15)
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland.
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland.
openen J.P.M. Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras
openen Dutch architecture of the XXth century
openen Dutch architecture of the XXth century
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Dutch architecure of the XXth century
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Dutch Architecture of the XXth century
Lezingen:
(0)
Essay:
J.P. Mieras (1888-1956)

Johannes Pieter Mieras was actief als criticus en publicist. Hij was directeur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten, en secretaris van het Bouwkundig Weekblad.

N.B.: het oeuvre van J.P. Mieras is niet (volledig) geï ... meer

In 3.29 sec.