Gegevens over Margadant, D.A.N.
  Geboren te Den Haag op 1849.2.22
  Overleden te Amsterdam op 1915.10.26
Nevenfuncties: Herstel beurs van Amsterdam/commissielid/1910 (omstreeks)
Werken:
(22)
openen Abris station Vogelenzang
openen Administratiekantoor H.IJ.S.M. Amsterdam
openen Amstelhotel Amsterdam
openen Bergstein Ellecom
openen Elektriciteitscentrale Amstelhotel Amsterdam
openen Kantoor Huddestraat-Tulpplein Amsterdam
openen Spoorwegstation Den Haag HS
openen Station H.IJ.S.M. Amersfoort
openen Station H.IJ.S.M. Beverwijk
openen Station H.IJ.S.M. Bloemendaal
openen Station H.IJ.S.M. Den Haag
openen Station H.IJ.S.M. Haarlem
openen Station H.IJ.S.M. IJmuiden
openen Station H.IJ.S.M. Leiden
openen Station H.IJ.S.M. Lisse
openen Station H.IJ.S.M. Santpoort-Zuid
openen Station H.IJ.S.M. Schiedam
openen Station H.IJ.S.M. Velsen-IJmuiden Oost
openen Station H.IJ.S.M. Vogelenzang-Bennebroek
openen Station H.IJ.S.M. Zandvoort
openen Winkelwoning Leidsestraat 54 Amsterdam
openen Woonhuis met paardenstal Amsterdam
Artikelen:
(74)
openen Bouwkundig-opzichtersexamen
openen [Naschrift]
openen Berichten
openen Rapport betreffende het onderzoek naar den toestand der Amsterdamsche koopmansbeurs
openen Gezondheidstoestand der steenhouwers
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Boek- en tijdschriftbeoordeling
openen Eereprijsvraag 1910
openen Eere-prijsvraag 1910
openen Jury-rapport der eere-prijsvraag
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Vergadering op 28 December 1910
openen Verslag der 1288e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 11 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen De toekomst van het gewapend beton
openen De "Drucker--uitbouw"
openen Rapport van de Commissie, samengesteld uit afgevaardigden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, den Nederlandschen Aannemersbond en de Bond van Houthandelaren in Nederland, betreffende de bij de keuring van hout te stellen
openen Het veranderende stadsbeeld van Amersfoort
openen Felle kritiek op macht NS
openen De nieuw gebouwde kerk der Roomsch-Catholijke Gemeente, op het Bagijnhof, aan de St. Jansstraat, te Haarlem
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Berichten
openen Hoofdbestuursvergadering van dinsdag 7 dec.
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Rapport van de commissie [...] betreffende de bij keuring van hout te stellen eischen
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Verbouwing Station "Hollands Spoor" te 's-Gravenhage
openen Architect G.J. Rutgers 75 jaar
openen Jury-rapport der eere-prijsvraag
openen Gietijzerarchitectuur
openen Het stationsgebouw der H.IJ.S.M. te Haarlem
openen Adviezen in zake gewapend beton
openen Reglement van de Gemengde Commissie
openen Bij de plaat
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen Diploma voor Bouwkundig Opzichter
openen Het Steenhouwersbedrijf
openen Bij de tekstfiguren
openen Prijsvragen. Architectura et Amicitia. Eereprijsvraag 1910
openen Eere-Prijsvraag der Vereeniging 'Architectura et Amicitia'
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Brieven uit de hoofstad
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Station Haarlem 1908 - 1974
openen Bond van Nederlandse Architecten
openen Personalia
openen D.A.N. Margadant. †
openen D.A.N. Margadant 1849-1915
openen Personalia
openen D.A.N. Margadant
openen Felle kritiek op macht NS
openen Gietijzerarchitectuur
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Hoofdbestuursvergadering van dinsdag 7 dec.
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Jaarverslag van de Maaschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Rapport van de commissie [...] betreffende de bij keuring van hout te stellen eischen
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen [D.A.N. Margadant]
openen Triomf en deugd in de koninklijke wachtkamer van station Den Haag Holland Spoor
openen Station Haarlem 1908-1974
openen Het veranderende stadsbeeld van Amersfoort
openen Verbouwing Station 'Hollands Spoor' te 's-Gravenhage
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering
openen Koninklijk wachten op Hollands Spoor
openen [Administratiegebouw van de H.IJ.S.M. te Amsterdam]
Boeken:
(2)
openen Modern architectuur in Nederland 1900-1940
openen Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu
Lezingen:
(0)
Essay:
D.A.N. Margadant (1849-1915). Spoorarchitect in het westen van Nederland

Dirk Antonie Nicolaas Margadant werd op 22 februari 1849 in Den Haag geboren. Het is niet bekend waar hij zijn opleiding heeft genoten; hij heeft het vak hoogstwaarschijnlijk in de praktijk geleerd en is niet onmiddellij ... meer

In 4.96 sec.