Gegevens over Kloes, J.A. van der
Adres(sen): Delft,
Opleiding: gymnasium Nijmegen/
Nevenfuncties: Polytechnische School Delft/leeraar/1892-1904;Technische Hoogeschool Delft/hoogleeraar/104-1915;gemeentewerken Dordrecht/directeur/
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(0)
Artikelen:
(495)
openen "L'homme est l'ami de a pierre"
openen Correspondentie
openen [Antwoord]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen [Antwoord]
openen Slakken-cement en slakken-portland-cement
openen Fabriekswezen, ambacht en kunst
openen Correspondentie
openen [Antwoord]
openen De Friesche bouwkring te Leeuwarden. Vergadering van 25 Januari
openen Het onderscheid tusschen fabriek en ambacht
openen Het gemeentelijk bouwtoezicht te Amsterdam
openen Handwerk
openen [Antwoord]
openen Praatjes over opleiding en onderwijs
openen Handleiding voor den metselaar
openen Bouwverordeningen
openen Grafversiering
openen [Antwoord]
openen Cementsteenen dakpannen
openen Toynbeewerk te Delft. Verslag over het seizoen 1899/1900
openen Vragen en Antwoorden
openen Boekaankondiging
openen De curvigraaf Jourgueil
openen Onbluschbare kalk
openen Nog eens de waterpas-instrumenten van Bütenschon
openen Praatjes over opleiding en onderwijs
openen Plafondspecie
openen [Antwoord]
openen Verkeerde besteksbepalingen
openen Naschrift van de redacteur
openen Een eigenaardig gebrek in hout
openen Correspondentie
openen [Voetnoot]
openen Verkeerde besteksbepalingen
openen Scheuren en werking in betonsteen
openen Verkeerde besteksbepalingen
openen [Antwoord aan Van Hasselt]
openen [Voetnoot]
openen Verkeerde besteksbepalingen
openen [Antwoord]
openen Vragen en antwoorden
openen Eureka-bouten
openen Silezisch graniet
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Betonmengen bij den dienst der publike werken van de gemeente Amsterdam
openen [Naschrift]
openen Correspondentie
openen Mijn standpunt ten opzichte der verbruikers van mortelmaterialen
openen Correspondentie
openen Torenbouw te Delft
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Praatjes over onderwijs en opleiding
openen Nieuwere ringovens
openen Langzaam werkende hydrauliciteit
openen Vragen en antwoorden
openen Hydraulische bindmiddelen in zeewater
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1115e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 7den Oct. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Het etsen
openen Bereiding van hout door electriciteit
openen Prijslijst van passerdoozen
openen Correspondentie
openen Slijp- of afschuringsproeven
openen Correspondentie
openen Slijp- of afschuringsproeven. Verbetering
openen Aantasting van cement-steenriolen
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Boekaankondiging
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Samenstelling van mortels.
openen Blik
openen Vragen en antwoorden
openen Noot v.d. Redacteur
openen Plafonds in Indië
openen Zonderlinge besteksbepalingen
openen Prijsvragen
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Verslagen
openen Rioolgas-ontploffingen
openen Prijsvraag
openen Correspondentie
openen Plafonds
openen Allerlei
openen Correspondentie
openen Kunstnijverheid te Zalt-Bommel
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Plafonds:
openen Ledenlijst [2]
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Ophoogen van straten en wegen
openen Correspondentie
openen
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Verfraaiing der woonhuizen in Indië.
openen Verfraaiing der woonvertrekken in Indie
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Boekaankondiging
openen Correspondentie
openen Drijfsteen
openen Vragen en antwoorden
openen Keuring van waterkalk
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen E pluribus enum?
openen Vragen en antwoorden
openen Scheepsketel bij de Engelsche marine
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Zorg voor gedenkteekenen
openen Boekaandiging
openen Correspondentie
openen Proeven met bereid hout (creosoteeren en creosoot-chloorzinken)
openen Nieuwe A. V. v. W. H. en N.
openen Correspondentie
openen [Voetnoot]
openen Houten telefoonpalen
openen Correspondentie
openen Vragen en antwoorden
openen Zonnebrand in basalt
openen Vragen en antwoorden
openen Krimpen van brijvormige lichamen
openen Wat doken kunnen dragen
openen Vragen en antwoorden
openen Fabrieksschoorssteenen
openen Vragen en antwoorden
openen Boekaankondiging
openen [Correspondentie]
openen Het maken van bestekken
openen Afschilderen van gevelsteen
openen Correspondentie
openen De fabrieken van nageperste en andere steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr. te Dieren
openen Vragen en antwoorden
openen Boekaandiging
openen Correspondentie
openen De gipsindustrie in het Hartzgebergte
openen [Voetnoot]
openen Uitslag aan gevels
openen Werken in eigen beheer
openen [Voetnoot]
openen Vragen en antwoorden
openen Correspondentie.
openen Maandelijksche prijslijst
openen Slakken
openen Correspondentie
openen Bureau voor technische adviezen
openen Verkeerde besteksbepalingen
openen Bepaling van het smeltpunt van materialen
openen Boekaankondiging
openen Correspondentie
openen Treurig maar waar
openen Correspondentie
openen Uitslag op de Beurs
openen Correspondentie
openen Droogmaking der Zuiderzee
openen Vragen en antwoorden
openen Kunststeen in Indië
openen Boekaankondiging
openen Drie lezingen
openen De natuur
openen Boekaankondiging. Muuruitslag
openen [Voetnoot]
openen Een handihe meettang
openen Correspondentie
openen Boekaankondiging
openen Correspondentie
openen Samenstelling van mortels
openen Utrechtsche steen
openen Correspondentie
openen De fabriek voor machinale houtbewrking van B. Schilte & Zonen te IJsselstein
openen Boekaankondiging
openen Correspondentie
openen Aan den heer J.A. van der Kloes, [...]
openen Een woord tot afscheid
openen [Afscheid Van der Kloes]
openen Twee waterpas-instrumenten
openen Een woord van dank
openen Correspondentie
openen Boekaankondiging
openen Mortel voor ouden zachten steen. Antwoord aan den heer Ph.T.M.
openen Vragen en antwoorden. Het metselen, verven en behangen van muren zonder spouw
openen Vragen en antwoorden
openen Specie voor plafonds, A.V. v.d. Kloes enz.
openen Vragen en antwoorden
openen Berichten
openen Boekbespreking
openen Ingezonden
openen Onderzoek van kalkzandsteen
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Aan de leden van "A. et A."
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Ingezonden
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De A.V. [Algemeene Voorschriften]
openen Ingezonden
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag der 1244ste gewone leden vergadering, gehouden in het genootschapslokaal in "Parkzicht" te Amsterdam, op Woensdag, den 9en September 1908, des avonds te half negen
openen Verslag der 1249ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 18 November ll., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Boekbespreking
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Beschouwingen omtrent de vierde afdeeling der Algemeene Voorschriften voor de levering en keuring van bouwstoffen en voor de uitvoering en het onderhoud van werken door Prof. Van der Kloes, door den Bond van Ned. Architecten
openen Ingezonden. [...] Mijn A.V.
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Het loodwit vraagstuk
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Weervastheid van metselwerk
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Wederom een cementkwestie
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Het paleis op den Dam
openen Ontvangen tijdschriften
openen Internationale Bond voor de Kennis der Bouwstoffen
openen Lezers schrijven ons
openen Hoe men 'veldsteen' maakte
openen Literatuur-overzicht.
openen Litteratuur-overzicht.
openen Nieuwe boeken
openen Het internationale congres voor materiaal-onderzoek te Amsterdam.
openen Bond voor materialenkennis.
openen Meeningen van anderen.
openen De Eerste Nederlandsche Cementfabriek
openen Het chemische van de binding van portlandcement?
openen Officieele mededeelingen van de Betonvereeniging.
openen Beton-congres te Luik
openen De Amsterdamse paleis-raadhuis-kwestie
openen Draadgaas als bekisting voor betonwerk
openen Nieuwe uitgaven
openen Eenige gegevens voor het ontwerpen en inrigten van gebouwen voor lager onderwijs en gymnastiek
openen Verslag van de zeven-en-twintigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [=Bijlage bij dl. 17, stuk 3.]
openen Over de magt der ruimte in de bouwkunst; voordragt [...] door Professor R. Lucae [uit: Zeitschrift für Bauwesen]
openen Gevoelen van professor Dove [...] over hetgeen bij de stichting van een nieuwen Dom te Berlijn is in acht te nemen, met betrekking tot de akustiek. [uit: Zeitschrift für Bauwesen, 1871]
openen De Gemeentewerken te Dordrecht
openen
openen Over den gebakken steen naar het hoogduitsch van R. Neumann (Zxeitschrift für Bauwesen, jaargangen 1876, 1877 en 1878)
openen De Gemeentewerken te Dordrecht
openen De Gemeentewerken te Dordrecht (IV)
openen Gemeentewerken te Dordrecht (V)
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Binnenlandsche berichten
openen geen
openen Verdeel en Heersch:Beschouwingen over Stampbeton, Gewapend beton en Siegwart-balken
openen Verdeel en heersch;Beschouwingen over Stampbeton, Gewapend beton en Siegwart-balken
openen Kalksteen
openen De cirkelgang van den bouwenden mensch
openen Monsterachtigheden
openen Prof. J.A. van der Kloes
openen Kring Bouwmaterialen van de Bond voor Materialenkennis
openen Een gedenkteken voor Justus Dirks
openen Technisch nieuws. Gebruik van ouden steen
openen Personalia. Prof. J.A. van der Kloes +
openen Het verslag van de commissie tot onderzek van kalkzandsteen
openen Ingezonden
openen Op de bres
openen Officieele mededeelingen
openen Verweering van metselwek en gebakken beeldwerk aan het Scheepvaarthuis te Amsterdam
openen Van boek en tijdschrift
openen Het pleisteren en schilderen der baksteenmuren van oude gebouwen
openen Van Boek en Tijdschrift
openen Baksteen voor Bouwwerken. IV
openen Pannendak of Rietendak?
openen Draineerbuizen
openen Beproeving van Straatklinkers
openen Holle Waalvorm-Baksteen
openen Baksteenmetselwerk en zijn vijanden
openen Leiendak - Pannendak
openen Bevorderen Trasramen de vochtigheid der daarboven gelegen muren?
openen Leiendak - Pannendak
openen Verweering van Belgische steen
openen Prof. J.A. van der Kloes 80 jaar
openen De ruïnes van Borculo
openen Repliek van Ir. Alph. Siebers
openen Internationale bond voor de kennis der bouwstoffen
openen Bond voor materialenkennis
openen De toekomst van den straatklinker
openen Keuren van straatklinkers
openen Binnenlandsche berichten
openen Bouwen in de overzeesche bezittingen
openen Handleiding voor den metselaar
openen Handleiding (voornamelijk tot zelfonderricht) van den timmerman
openen Veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid
openen Boek-uitgave
openen Onderzoek van kalkzandsteen
openen Agemeene Voorschriften voor de levering en keuring van Bouwstoffen
openen Het paleis op den Dam
openen Etablisements 'Debaisieux et Lemay', Vauls sur Escaut (Belgique)
openen De restauratie van het Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen Nageperste Waalsteen
openen 'Bouwstoffen'
openen Herleving ener oude industrie
openen Baksteen
openen Ontwikkeling van het microscopische leven in bouwmaterialen
openen Cementproeven
openen Proeven met Portlandcement
openen Gebakken steen uit de fabriek van de firma J. van Hulst
openen Boekbespreking
openen Op en om de Dam te Amsterdam
openen Invloed van klimplanten op muurwerk
openen De wettelijke bescherming van den Architectentitel
openen Onze bouwmaterialen
openen Cementonderzoekingen
openen Morleysysteem
openen Portland-cement beproevingen
openen Utrechtsche Hydrozandsteenwerken
openen Algemeene voorschriften voor de levering en keuring van bouwstoffen
openen Ingolin-beschouwingen
openen Vraagbord
openen Technische vragen
openen Gebruik van mortel bij huizenbouw
openen Technische vragen
openen De Rijnsteen en hare toepassingen
openen Technische vragen
openen Ontvangen boekwerken
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen Ontvangen boekwerken
openen Woningbouw in korrelbeton
openen Trasramen
openen Technische vragen
openen Muurvorsten
openen Eenvoudige metselwerken
openen J.A. van der Kloes tachtig jaar
openen Stuurman, P.D.
openen Technische Vragen
openen De ruïnes van Borculo
openen De verwoesting van Borculo
openen Technische Vragen
openen Mededeelingen
openen Technische Vragen
openen Mededeelingen
openen Technische Vragen
openen Borgstelling in de Bouwbedrijven
openen Technische Vragen
openen Ambacht en fabriek
openen Technische vragen
openen Is de oprichting van een Rijksproefstation voor bouwmaterialen gewenscht?
openen Bond voor materialenkennis
openen Technische vragen
openen Ontvangen boekwerken
openen Technische vragen
openen Ankers en doken
openen Technische vragen
openen Prof. J.A. van der Kloes 85 jaar
openen Technische vragen
openen Eerste internationaal congres voor beton en gewapend beton te Luik
openen Technische vragen
openen Oude en nieuwe bouwmaterialen
openen Technische vraagbaak
openen Boekbespreking
openen Technische vraagbaak
openen Prof. J.A. v.d. Kloes +
openen Mededeelingen
openen Technische vraagbaak
openen Mededeelingen
openen Technische vraagbaak
openen Prof. J.A. van der Kloes 85 jaar
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.A. van der Kloes (1845-1935)

Jacobus Alida van der Kloes was vooral bekend als deskundige op het terrein van de bouwmaterialen. In zijn tijd als directeur van Gemeentewerken te Dordrecht kwamen onder zijn leiding tot stand: het Gemeenteziekenhuis (1875), de watertoren aan het Wantij (1882), ... meer

In 3.87 sec.