Gegevens over Klinkhamer, J.F.
  Geboren te Den Haag op 1854.06.21
Opleiding: Polytechnische School Delft/
Archief: NAi/KLIX
Werken:
(3)
openen Graansilo Maatschappij tot Exploitatie van graansilo's en pakhuizen Westerdoksdijk 51-52 Amsterdam
openen Hoofdgebouw Polytechnische School Oude Delft Delft
openen Kantoorgebouw Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij Semarang
Artikelen:
(195)
openen Beschouwingen over de opleiding van den architect.
openen Prijskamp in de schoone bouwkunst
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Rede uitgesproken door J.F. Klinkhamer, b.i. bij de aanvaarding van het Hoogleeraarschap in de Bouwkunde, den 2den October 1899
openen [Naschrift bij rede J.F. Klinkhamer]
openen "Prix de Rome"
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1900
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen.
openen Internationale eere-prijsvraag uitgeschreven door de "Maatschappij tot Bevordering der Bouwunst"
openen De zeventigste verjaardag van professor Eugen Gugel
openen Correspondentie
openen Prijsvraag voor een paleis.
openen Nieuwe regeling van onderwijs en examens voor bouwkundige ingenieurs (architecten) aan de Polytechnische School
openen Tentoonstelling vasn bouwkunst 1903
openen Berichten
openen Xe lustrum-vraagstukken
openen Conclusies feestvergadering
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen 7de Internationaal architecten-congres te Londen van 16 tot 21 Juli 1906
openen Berichten
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de heeren Van de Loo, steenfabrikanten te Dieren
openen [Naschrift]
openen VIIe internationale architecten-congres te Londen 16-21 Juni 1906
openen Berichten
openen Rapport betreffende het onderzoek naar den toestand der Amsterdamsche koopmansbeurs
openen Prijsvragen. Uitgeschreven door de Heeren Van de Loo steenfabrikanten te Dieren. Rapport der Jury
openen Her eere-doctoraat in de technische wetenschappen
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Jubileum-tentoonstelling Dr. P.J.H. Cuypers
openen Uitslag prijsvraag kalksteenfabrikanten
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Vereeninging van Nederlandsche Kalkzandsteen-frabrikanten
openen Prijsvrage, uitgeschreven door de Fabrieken van nageperste en andere Steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., te Dieren. Rapport der jury.
openen Raad van arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen De bouwkunst, de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten en de Technische Hoogeschool
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen De Raadhuiskwestie in Den Haag
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1909
openen Overzicht van de week
openen Overzicht van de week. Onze jonge architecten en het bouwkundig onderwijs
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Bericht. Bouwkunst en Vriendschap
openen Post- en telegraafkantoren
openen Tentoonstelling Brussel. Afdeeling architectuur.
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Glasschilderkunst/Gebrandschilderd glas
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Eere-prijsvraag "Godefroy". Studie-prijsvraag voor een architectenhuis, uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Club van bouwkundig studenten-gezelschap "Practische Studie"
openen Moderne bouwekunst in Amerika. Frank Lloysdd Wright, Architect te Chicago
openen Van allerlei aard
openen Personalia
openen Utilitaire aspecten van het bouwen
openen Strijd rond graansilo's IJ-oever
openen Prof. Henri Evers
openen In Memoriam Prof. Henri Evers.
openen Ir. J. Gratama, architect B.N.A.
openen Architect B.J. Ouëndag
openen In memoriam architect B.J. Ouëndag
openen Schoone en burgerlijke bouwkunst?
openen Traditie in de bouwkunst; voordracht gehouden in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [...]
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Verslag der werkzaamheden [in het kader van het] Nationaal Congres voor Bouwkunst. Gehouden bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Maatschapij tot Bevordering der Bouwkunst [...] I. Verslag van het verhandelde in de Sectien van het Congres
openen Het Centraal-bureau van de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen te Utrecht
openen Het nieuwe berenverblijf in de zoologische tuin te Amsterdam
openen Rede uitgesproken door J.F. Klinkhamer, B.I. bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Bouwkunde aan de Polytechnische School te Delft, den 2den October 1899
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Opmerkingen over montoirs en hunne toepassingen
openen Eenige opmerkingen over inrichting en bouw van ziekenhuizen
openen De in aanbouw zijnde prachtwerken te Weenen
openen Binnenlandsche berichten
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Binnenlandsche berichten
openen Bodega Amsterdam
openen Binnenlandsche berichten
openen De 48ste Algemeene vergadering
openen Van de tentoonstelling te Amsterdam
openen Ons bovenhuis
openen Ingezonden [kritiek op juryrapport inzake Beurs Amsterdam]
openen Ingezonden [brief inzake beursontwerp]
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Het gebouw voor permanente tetoonstellingen
openen Ondervinding is de beste leermeesteres
openen [ingezonden brief]
openen Amendementen en bemerkingen
openen Prijsvraag
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Ramen van geschilderd glas voor het administratiegebouw der Ned.Ind.Spoorweg Mij. te Semarang
openen Prijsvragen
openen Redevoering [...] bij gegelegenheid der promotie van Dr. P.J.H. Cuypers [...]
openen Prijsvragen:rapport der jury
openen Congressen;zevende internationaal congres van architecten te Londen
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Het gouden feest van 'Architectura et Amicitia'
openen VIIe Internationaal Congres voor architecten, Londen 1906
openen Berichten
openen Villa te 's-Gravenhage
openen Personalia
openen Excursie van bouwkundige studenten onder leiding der hoogleeraren H. Evers en J.F. Klinkhamer naar Dresden en Berlijn
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Tentoonstelling van utiliteitswerken
openen Conferentie over het bouwkundig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op woensdag 10 januari j.l.
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Berichten
openen Eereprijsvraag-Godefroy, bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten. Personalia
openen Preadvies van het hoofdbestuur [...]
openen Verslag der hoofdbestuursvergadering [...]
openen Praeadvies van het hoofdbestuur in zake het Architectuurmuseum
openen Verslag van de Hoofdbestuursvergadering [...]
openen De Westersche bouwkunst in Ned.-Indië
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Allerlei
openen Het afscheidscollege van prof.ir. Jacob F. Klinkhamer b.i.
openen Im memoriam prof. ir. J.F. Klinkhamer, B.I.
openen Een kapitale baksteenbouw in Nederlandsch Indië. Het administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij. te Semarang
openen Nieuwe regeling van onderwijs en examens voor bouwkundige ingenieurs (architecten) aan de Polytechnische School
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen School voor M.U.L.O. te Vlaardingen
openen Het Administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij te Semarang
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Binnenlandsche berichten
openen Benoemingen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Beursprijsvraag te Amsterdam
openen [Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst.] Afdeeling Rotterdam. Vergadering van 19 December 1884
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Binnenlandsche berichten
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Binnenlandsche berichten
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen Beschouwingen over de opleiding van den architect.
openen Prijsvragen
openen Woonhuisgevel in de Jan Luykenstraat te Amsterdam
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Zal Amsterdam zijn paleis nog tot Raadhuis gewijzigd zien?
openen Prijsvragen
openen Het Post- en Telegraafkantoor te Amsterdam
openen Prijsvragen
openen Een waardeerende promotie
openen Programs voor de Prijsvragen
openen Prijsvragen. Vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1909
openen Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam
openen Klei
openen Jaarverslag van den Raad van arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland in 1910
openen Conferentie over het Bouwkunstig Element bij de Bescherming der schoonheid van Nederland
openen Eereprijsvraag 'Godefroy'
openen Raadhuis te Rotterdam
openen Prijsvraag Raadhuis Rotterdam
openen Pluksel uit verschillende dag- en weekbladen der laatste veertien dagen
openen Villa's te Lochem
openen Tentoonstellingen
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Middelen tot het lossen en laden van granen
openen Prijsvragen
openen Onze bouwkunst te Parijs
openen Prijsvragen
openen Terugblik op het gouden eeuwfeest der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Architectuur-museum
openen Mededeelingen
openen B.J. Ouëndag. +
openen De gebroeders Kuipers, architectuur in een overgangstijd
openen Utiliteitsbouw
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Bond van Nederlandse Architecten
openen Berichten
openen Het rapport in zake de Raadhuis-verbouwing
openen Het administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij te Semarang
openen Het Administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij te Semarang
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.F. Klinkhamer (1854-1928)

Jacob Frederik Klinkhamer wordt in 1854 in Den Haag geboren. Na een jaar chemiestudie kiest hij voor de studie bouwkunde aan de Polytechnische School in Delft, waar E.H. Gugel één van zijn belangrijkste leermeesters is. Na zijn afstuderen in 1878 blijft de jonge ... meer

In 2.72 sec.