Gegevens over Gratama, J.
  Geboren te Groningen op 1877
  Overleden te Amsterdam op 1947
Opleiding: de Polytechnische School Delft, bouwkunde/
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunst/secretaris/;Genootschap Architectura et Amicitia/voorzitter/
Archief: NAi/GRAT;NAi/GRAQ
Werken:
(16)
openen Agnetapark Delft
openen Dubbel landhuis Brink Laren
openen Flatgebouw Euterpestraat Remm
openen Gemeentehuis met veldwachterswoning Vlaardingen Vlaardingen-Ambacht
openen Kledingmagazijn Peek & Cloppenburg Dam 5 - Rokin 6 - Kalverstraat - Kromme Elleboogsteeg Amsterdam
openen KRO-studio Hilversum (ontwerp J.M. van Hardeveld)
openen Landhuis Heerlen (ontwerp De Clercq Gratama)
openen Studietekening regeringsgebouw
openen Tuinbouwschool Huis te Lande Rijswijk
openen Uitbreidingsplan terrein Overtoom Sloterstraatweg Amsterdam (1924)
openen Vergaderzaal Nederlandse Protestantenbond Oud-Beierland
openen Vredespaleis Den Haag (prijsvraagontwerp De Clercq Gratama)
openen Winkel- en kantoorgebouw Dam Amsterdam (1922-1923)
openen Woningbouwcomplex Transvaalbuurt Amsterdam
openen Woonhuis Dingemans Nieuwkoop
openen Woonhuizen Sikkelstraat Amsterdam
Artikelen:
(956)
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Rietveld - Laren nabeschouwingen.
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.H.) arch. Joh.H. Groenewegen afgekeurd door de gemeenteraad van Huizen.
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen [Boekbespreking] Moderne bouwkunst in Nederland. Een serie monografieën [...]
openen De gedifferentieerde wand in warmtetechnisch, geluidtechnisch en economisch opzicht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Herinnering aan .. Professor Gugel
openen Berichten
openen Ingezonden
openen Ons geschil met de MJaatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Redactioneel geknutsel bij het Bouwkundig Weekblad
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1246ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag den 7en October des avonds te half negen in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Verslag der 1247ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 21 October j.l., des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der 1252ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Januari 1909, in de bovenzaal van "Parkzicht"
openen Examens bouwk.-opzichter en teekenaar
openen Verslag betreffende de examens in 1909 voor bouwkundig-opzichter en voor bouwkundig-teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Overzicht van de week
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Iets over adressen en adhaesiebetuigingen inzake het Raadhuis te Rotterdam
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Schoonheidscommissie
openen Regelen voort de berekening van het honorarium van architecten voor werkzaamheden, zich uitsluitend bepalende tot het ontwerpen en uitwerken van de gevels en het uitwendige van die gebouwen, waarvan de verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij den uitvoerder-bouwer
openen Berichten
openen Boekbespreking
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Prijsvraag "Rochdale", uitrgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereeniging "Rochdale" te Amsterdam. - April 1910
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Prijsvraag "Rochdale"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ter overweging
openen Ingezonden
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Ingezonden. Het Dak en het Raam
openen Prijsvraag "Rochdale"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Lezing
openen Verslag der 1284ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 16 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der lezing, gehouden door een heer J. Gratama, op Donderdag 24 November 1910, in het lokaal Marnixstraat 402
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Nieuwe uitgaven
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Federatie van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen
openen Ingezonden
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1291ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag, 23 Februari 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Resumé van de "Causerie over het raam, zijn beteekenis, vorm, plaats, grootte en indeeling"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Paleis-raadhuis
openen Het kunstenaarshuis van het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Ornament
openen Regelen voor de berekening van het honorarium van architecten [...]
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van de e1298st gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 4 October 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Glasschilderkunst/Gebrandschilderd glas
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Huishoudelijke reglement voor de permanente prijsvraag commissie
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Tentoonstelling Spaendonck te Amsterdam
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Ledenvergadering van de Club van Utrechtsche leden van het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De Berlage avond en Berlage's voordracht over Amerika
openen Het Rijksmuseum nte Amsterdam
openen Van allerlei aard
openen Nationale bouwkundige studie-prijsvraag met algemeene mededinging, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Prijsvraag "Landelijke Woning" uitgeschreven door de vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Verslag van de 1309de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Van allerlei aard
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1310de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 20 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Prijsvraagnieuws
openen Van allerlei aard
openen Kort verslag van de Tweede Algemeene Vergadering van het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen, gehouden op Zaterdag 30 Maart 1912 in het American-Hotel te Amsterdam
openen Ingezonden
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Bond "Heemschut"
openen Tentoonstelling
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Nationale bouwkundige studie prijsvraag "Landelijke Woning". UItgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Jury rapport
openen De tentoonstelling van baksteen en andere producten 1912
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De "Drucker--uitbouw"
openen Dusseldorp
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen VErbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Modehuis van Hirsch & Co. te Amsterdam
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Mededeeling der redactie
openen Verslag van de 1324ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 12 Februari 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Ingezonden
openen Van allerlei aard
openen Algemeen kunstenaars-congres, 27-29 Maart, Amsterdam
openen Prijsvraag "Dorpsschool"
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Van allerlei aard
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag
openen Tentoonstelling der ingekomen ontwerpen voor de prijsvraag der Nederl. Baksteenfabrikanten in de zaal der Maatschappij tot Bevord. der Bouwkunst te Amsterdam
openen Prijsvraag "Dorpsschool"
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Adres Verbond van Nederl. Kunstenaarsvereenigingen
openen Ingezonden
openen Tweede Heemschut-conferentie
openen Mededeeling der P.P.C.
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Over het bestaansrecht van A et A en de vakvereenigingen
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ingekomen periodieken
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen [Maatschappij voor den Werkenden Stand]
openen Het nieuwe bureau-gebouw der Ned. Spoorwegen te Utrecht
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Kunstnijverheid
openen Reorganistatie-plan voor den Dienst der Landsgebouwen
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen Samenwerking tusschen bouw-ondernemers en architecten
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Utiliteitsbouw
openen Voorschotfonds der architecten 1914
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen Parijs
openen Ontvangen tijdschriften
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Programma voor de studie-prijsvraag voor de oplossing van het Rokin-vraagstuk [...]
openen De nieuwe schoonheidscommissie te Amsterdam [...]
openen De Nederlandsche afdeeling op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industrieele Kunst te Parijs in 1925
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 9 Juli 1924
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Ontvangen tijdschriften
openen Het gebouw van "De Bijenkorf" in Den Haag
openen Kruising van gedachten
openen Wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Vereeniging "St. Lucas"
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Prijsvraag "Ontwerpen behangselpapieren geteekend door Nederlandsche artisten"
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Het operagebouw der WAgnervereeniging
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting "De Wagnervereeniging"
openen Toelichting. Motto: "Wagner". Ontwerp arch. J. Gratama
openen Nieuwe "West-commissie
openen Buitengewoon nummer, gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam
openen Kroniek XVIII De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen De Drucker-Aanbouw aan het Rijksmuseum verlengd
openen Parkwijck
openen Berlage 70 jaar
openen Over Berlage's Beurs
openen Actueele onderwerpen
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Complex arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Het kunstenaarshuis van het verbond van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen
openen De Rotterdamsche raadhuisbouw
openen Een arbeidsveld van den ingenieur bedreigd?
openen Kroniek L: waarom worden monumenten van moderne kunst niet beschermd?
openen Kroniek LVII Het afgeloopen jaar
openen Verslag van het Xe internationale woning-congres gehouden te Scheveningen [...] 1913
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Gemeentelijke woningbouw Transvaalbuurt Amsterdam
openen Het gebouw De Bisschop op den Dam te Amsterdam
openen Kroniek XLIII;de Drucker-aanbouw aan het Rijksmuseum verlengd
openen Kroniek XXXVIII;Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd
openen Kroniek XVIII; De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Kroniek: Dam en Raadhuis
openen Kroniek: De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Kroniek: De tentoonstelling van reisschetsen in het gebouw der maatschappij
openen Tentoonstelling van smaakmisleiding
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Verslag van de Hoofdbestuursvergadering op Maandag 3 October J.L.
openen Het gebouw De Bisschop op den Dam te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen De nieuwe ramen in het paleis op den Dam te Amsterdam
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Verslag der hoofdbestuursvergadering [...]
openen De foto's in dit nummer
openen Woningen en woningblokken
openen Oud - een van de grootsten
openen 'Architectenwijk' in Rotterdam
openen Woningplattegronden 1900-1970
openen De toekomst van de supervisor
openen Prijsvragen.
openen Woningbouw in de Transvaalwijk te Amsterdam Architecten Dr. H.P. Berlage, Ir. J. Gratama en G. Versteeg
openen Prijsvragen.
openen Werken van architect W.M. Dudok
openen De bouwbedrijvigheid te Amsterdam
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Nieuw verschenen bouwkundige boeken en herdrukken, November 1925
openen Nieuwe boeken
openen Voorgenomen werken.
openen Congres voor religie en bouwkunst
openen De prijsvraag in Amsterdam "Zuid".
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvraag voor een handelsnaam.
openen Voorgenomen werken.
openen Architect B.N.A., Ferd.B. Jantzen F.Gzn.
openen Architect B. v.d. Nieuwen-Amstel.
openen Ir. J. Gratama, architect B.N.A.
openen Voorgenomen werken
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Het Functionalisme en Gratama's beschouwing over de Nieuwe Zakelijkheid
openen Een mislukt instituut [...] III
openen Het gebouw "De Bisschop" op den Dam te Amsterdam
openen Lezingen
openen Zeven voordrachten over bouwkunst I.
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Berichten
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Reis indrukken
openen Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Professor E. Gugel herdacht
openen Personalia
openen Huis te lande te Rijswijk. Z.H.
openen De groote bouwplannen van de Gemeente Rotterdam
openen De groote bouwplannen van de gemeente Rotterdam
openen Actueele onderwerpen
openen Actueele onderwerpen;Het bestaande raadhuis van Rotterdam
openen Actueele onderwerpen;De Haagsche Hofvijverkwestie
openen Actueele Vraagstukken;Het behouden van oude monumenten
openen Actueele vraagstukken;Het behouden van oude monumenten
openen Kunstaandoening en begrip
openen Vergadering van het hoofdbestuur [...]
openen Actueele vraagstukken;Publieke Prijsvragen
openen Een Rococo tuinhuis te Amsterdam
openen De coöperatieve bouwvereeniging: "Rochdale"
openen 'Ons Huis' te Rotterdam
openen Landhuisje te Sloterdijk
openen Kroniek: Dam en Raadhuis
openen Vergaderingen:Bond van Ned. Architecten
openen Het ontwerp-Frowein voor aan-en verbouw van het Haagsche raadhuis
openen Het ontwerp-Frowein voor aan- en verbouw van het Haagsche Raadhuis
openen Prijsvraag uitgeschreven door de Coöperatieve Bouwvereniging 'Rochdale' te Amsterdam
openen De nachtwachtzaal in het Rijksmuseum
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Kroniek: De verkoop van het 'Arsenaal' te Amsterdam
openen Keramiek van 'De Porceleyne Fles' te Delft
openen Wettelijke Monumentenbescherming
openen Mededeeling inzake prijsvraag 'Rochdale'
openen Kroniek: De tentoonstelling van reisschetsen in het gebouw der maatschappij
openen Het Rijksmuseum 1885-1910
openen Kroniek XIV. Wettelijke monumentenbescherming
openen Kroniek; Het Rembrandthuis gerestaureerd
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Woonhuizen der Amsterdamsche coöperatieve onderwijzers-bouwvereeniging
openen Het huis van Arminius te Oudewater bedreigd
openen Het slachthuis te Arnhem
openen Verslag van de Hoofdbestuursvergadering op Maandag 3 October J.L.
openen Vergadering van het Hoofdbestuur [...]
openen Kroniek: De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Afdeeling Amsterdam [...]
openen Kroniek XVIII. De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Heimatschutz en bouwkunst
openen Berichten
openen Kroniek XIX. De oude Haagsche Schouwburg en de nieuwe.
openen Het ontwerp-Frowein voor aan-en verbouw van het Haagsche raadhuis
openen De architectuur in hare hoofdtijdperken, door H. Evers
openen Het verslag der Vergadering van de Bond van Ned. Architecten
openen Tentoonstelling van smaakmisleiding
openen Een zonderling boekje. De architect en wat men van hem eischen mag, door W. Stok, Architect te Rotterdam
openen Het Juliana-monument te 's-Gravenhage
openen Officieel bericht
openen Een interessante brochure van Otto Wagner
openen De schoonheid van Delft
openen Kroniek XXII. Modern Holland vertegenwoordigd door Oud Hollandsche Renaissance
openen De schoonheid van Delft
openen Teekeningen van D.F. Slothouwer
openen Jaarverslag
openen Kroniek XXIII. Beeldhouwwerk en terra-cotta aan het Vredespaleis
openen Het kunstenaarshuis van het verbond van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen
openen Kroniek XXIV: Het Rembrandthuis
openen Kroniek XXV. Rotterdamsche parkplannen
openen Toren te Velp (NB) en twee landhuizen te Laren (NH)
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen De nieuwe kantoren, magazijnen en werkplaatsen voor R.S. Stokvis & Zn. Ltd. te Rotterdam
openen IXe Internationaal Congres van Architecten
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen De bebouwing van het Damplein te Zaandam
openen De toren van 'De Oldehove' te Leeuwarden
openen Kroniek XXVII
openen Conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Kroniek XXIX. De Amsterdamsche Poort te Haarlem en het moderne verkeer
openen Kroniek XXX. Het afgelopen jaar
openen Conferentie over het bouwkundig element bij de bescherming der schoonheid van Nederland
openen Ingezonden stukken [inzake de Haarlemmerpoort]
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op woensdag 10 januari j.l.
openen Vergrooting uitbouw-Drucker van het Rijksmuseum te Amsterdam
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen Kroniek XXXI
openen Een kolossal beeld van gewapend beton
openen Verslag van de hoofdsbestuursvergadering
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Afdeeling Haarlem
openen Kroniek XXXII. De bebouwing van den Dam te Amsterdam
openen Het burgerhuis
openen Tentoonstelling van kleiproducten
openen Vergaderingen
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Kroniek XXXIV 'Huis de Handboog' ter Delft
openen Kroniek XXXV Ergerlijk vandalisme
openen Laatste berichten
openen Prix de Rome-Bouwkunst
openen Huis 'De Handboog' te Delft
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Afdeeling Amsterdam [...] jaarverslag 1911
openen Kroniek XXXVI. Tentoonstelling van baksteen en andere kleiproducten
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag 'landelijke woning' uitgeschreven door de vereeniging van Nederl. baksteenfabrikanten
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen Kroniek XXXVII:Aantekeningen bij een tweetal gebouwen van den architect J.F. Staal
openen De westelijke gevel der Nieuwe Kerk te Amsterdam
openen Kroniek XXXVIII. Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd
openen Oud- en Nieuw Haarlem
openen Kroniek XXXIX;De vergrooting van den Uitbouw-Drucker aan het Rijksmuseum
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen Kroniek XXXX. Heemschut
openen Kroniek XLI. Tentoonstelling van bouwaardewerk en ontwerpen voor beeldhouwwerk van W.C. Brouwer, in de Rotterdamsche Kunstkring
openen Kroniek XLII. Overheid en stadsschoonheid
openen Gewapend beton en bouwkunst
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Kroniek XLIII;de Drucker-aanbouw aan het Rijksmuseum verlengd
openen Kroniek XLIV:De Prijsvraag voor het reclamebiljet van ENTOS
openen Het ideaal huis op de tentoonstelling in Olympia te Londen
openen Kroniek XLVI: Muurschilderingen van Roland Holst
openen Kroniek XLVII. De verbouwing van het departement van Binnenlandse Zaken
openen IJsselsteinsche prijsvraag
openen Verslag van de Hoofdbestuursvergadering op Zaterdag 17 Juni j.l.; Vergadering van architect-leden op Zaterdag 17 Juni ten 2 ure in het Gebouw der Maatschappij
openen IXe Internationaal Congres voor Architecten te Rome in 1911
openen De reorganisatie der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1911
openen Verslag der Algemeene Septembervergadering - excursie der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, op Woensdag 20 en Donderdag 21 September 1911
openen Kroniek XXVI. De Bouwkunst op de Vierjaarlijksche te Amsterdam voor de Schilderkunst op zijde gezet
openen 'Nehalennia'
openen De auteurswet
openen Brug van gewapend beton voor voetgangers op de Intern. Hygiëne-Tentoonstelling te Dresden, 1911
openen Amsterdamsche Poort te Haarlem
openen Landelijke architectuur te Middele
openen Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 633e Algemeeene Vergadering gehouden op Donderdag 28 Maart 's avonds ten 8 ure in het Maatsch. gebouw.
openen Kroniek XXXIV. Huis 'De Handboog' te Delft
openen Bebouwing van den Dam te Amsterdam
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Jaarverslag 1911.
openen Verslag van de Algemeene Meivergadering op Dinsdag 21 en Woensdag 22 Mei 1912, in het Gebouw der Maatschappij
openen De groote bouwvaktentoonstelling te Leipzig Mei-November 1913
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Congrès artistique international te Parijs
openen Adres in zake bescherming van monumenten
openen Internationale conferentie over volks- en schoolbaden te Scheveningen, 27-30 Augustus
openen Leerstoel in den stedenbvouw aan de Technische Hoogeschool te Delft
openen Bauberatungsstelle te Amsterdam
openen Voordrachten Ned. Openluchtmuseum
openen Het grootste station in de wereld
openen Internationale tentoonstelling van schoone kunsten te Rome in 1911. Afdeeling Architectuur.
openen Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd
openen Kroniek XLVIII. Het afgeloopen jaar
openen Boek- en Plaatwerken
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Examens [...] leden van de commissie
openen Kroniek L: waarom worden monumenten van moderne kunst niet beschermd?
openen Prijsvragen: Tentoonstelling Huis en Tuin
openen Verslag der Hoofdbestuursvergadering op Dinsdag 11 Februari j.l.
openen Kroniek LI. Wereldtentoonstelling te Gent 1913
openen Kroniek LII: Tentoonstelling van goed en slecht drukwerk
openen Boeken over bouwkunst. Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, door A.W. Weissman
openen Kroniek LIII. De aesthetische adviseur van P.W. te Amsterdam
openen Tentoonstelling 'Huis en Tuin'
openen Het schrijven van geschiedenis
openen Waarde heer Weissman
openen Algemeen kunstenaars congres 27 - 29 maart, Amsterdam
openen De Binnenhof misère
openen Vergaderingen: Verbond van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen
openen Verslag hoofdbestuursvergadering
openen Tentoonstelling Gent 1913. Moderne kunst, afd. bouwkunde
openen Kroniek LIV: Een schoonheidswedstrijd op Vredehof te Rotterdam
openen Het jaarboekje voor Beeldende Kunsten
openen 110e Alg. Meivergadering [...]
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering [...]
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Officieel Gedeelte [jaarverslagen etc.]
openen Officieel gedeelte: vergadering van het hoofdbestuur
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Prijsvragen. Bouwkundige studieprijsvraag betreffende een dorpsschool met onderwijzerswoning; uitgeschreven door de Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag. Onderwerp: school benevens onderwijzerswoning
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Kroniek LV; De Prijsvraag voor het Nederlandsche Paviljoen op de Tentoonstelling te San Francisco in 1915
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Schoonheidscommissie en openbaar bouwkundig adviesbureau
openen Preadvies van het hoofdbestuur [...]
openen Prijsvraag Rotterdamsche Stadhuis
openen Verslag van het Xe Internationaal Woning-Congres gehouden te Scheveningen, 8-13 September 1913Scheveningen
openen Vergadering van archtiect-leden der mij. [...]
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen Verslag van het Xe internationale woning-congres gehouden te Scheveningen [...] 1913
openen Tweede Heemschut-conferenrtie
openen Hoofdbestuursvergadering
openen Middelbaar technische school en ambachtsschool te Haarlem
openen Kroniek LVII. Het afgeloopen jaar
openen Een arbeidsveld van den ingenieur bedreigd?
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op 9 Jan. 1914
openen De kerk te Egmond aan den Hoef
openen Verbond van Nederlandsche kunstenaars-verenigingen
openen Tweede 'Heemschut'-conferentie
openen Examens voor bouwkundig Opzichter
openen Officieel Gedeelte
openen Conflict Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen Officieel Gedeelte
openen Afdeeling 's-Gravenhage [...]
openen Kroniek LVIII. De nieuwe gebouwen voor de Volksvertegenwoordiging
openen De Rotterdamsche raadhuisbouw
openen Officieel Gedeelte
openen Verslag der hoofdbestuursvergadering [...]
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Kroniek LIX. De Duitsche Werkbund en zijn beteekenis voor Nederland
openen Kroniek LX; Dubbel Heerenhuis aan de Waldeck-Pyrmontlaan te Amsterdam
openen Het villapark 'Zorgvliet'
openen De Duitse 'Werkbund'-tentoonstelling te Keulen
openen Das Bürgerhaus in der Schweiz
openen De Duitsche 'Werkbund'-tentoonstelling te Keulen
openen Verslag der hoofdbestuursvergadering
openen Kroniek LXI. De kathedraal van Reims ernstig beschadigd!
openen Boek- en Plaatwerken
openen Kroniek LXII; Bouwschappen, door H.J. Kieviet
openen De Duitsche 'Werkbund'-tentoonstelling te Keulen (III)
openen De Duitsche 'Werkbund' tentoonstelling te Keulen
openen Officieel Gedeelte: Afd. 's-Gravenhage
openen Afdeeling 's-Gravenhage [...] Verslag van de vergadering [...]
openen Internationale Bouwkunst-Tentoonstelling
openen Kroniek XLIX. Met goud bekroond
openen Uitbreidingsplan: Groot Amsterdam
openen Hulde aan den burgemeester van Laren
openen Vergadering van architect-leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 30 Juni j.l. in het gebouw der Maatschapppij
openen Kroniek LVI. Victor de Stuers
openen Commissie voor het Plaatselijk Schoon te Voorburg
openen De crisis in de bouwbedrijvigheid
openen Verslag van de alg. Meivergadering op 27 en 28 Mei 1913 in het gebouw der Maatschappij
openen Het nieuwe gebouw van Gerzon te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia 1855-1915
openen Kroniek LXIV. Brug over de Kromme Waal te Amsterdam
openen Kroniek LXIV. Tentoonstelling Jan Springer
openen Prijsvraag-enquete
openen Het restaureeren van bouwwerken
openen A. Salm G.B.zn †
openen De prijsvraag voor het Nederlandsch paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Boek- en plaatwerken. 'Bouwfragmenten' onder redactie van J.J. Hellendoorn
openen Boek- en plaatwerken. Schets eener Kunstgeschiedenis, naar Dr. W. Lübke en Johan Gram, 4de druk, bewerkt door A.W. Weissman
openen De nieuwe Burgemeester van Amsterdam
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Het goed-recht van de toepassing van het platte dank en flauwhellende dak in Nederland
openen Ontwerpen Zwiers
openen Jaarverslag
openen Eerste Nederlandsche Jaarbeurs
openen De eerste Nederlandsche Jaarbeurs
openen Tuinhuis in gemetalliseerd beton
openen Jury-rapport; Gevelwedstrijd Vredehof
openen Prijsvragen
openen Berichten:Nationale Openbare Prijsvraag voor een nieuw Gebouw voor de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in het nieuwe Plan Zuid te Amsterdam
openen Volkshuisvesting de architecten en de woningbouw (II)
openen De Vijzelstraatbebouwing
openen Nieuwbouw Vijzelstraat
openen Reisschetsen
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Kroniek LXXVIII: Tentoonstelling van werk van W.Kromhout Czn., Nieuwe Haven 13, Rotterdam
openen Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouwwerken
openen Gevraagde kritiek op: Dr. H.P. Berlage en zijn werk
openen Jury-rapport
openen Verslag van de Hoofdbestuursvergadering [...]
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs
openen Promoveren van bouwkundig ingenieurs
openen
openen De brug over de Heerengracht bij de Vijzelstraat te Amsterdam
openen Nieuwe brug over den Singel bij de Vijzelstraat en voorgesteld brugontwerp Heerengracht-Vijzelstraat te Amsterdam
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Aesthetische leiddraad bij den woningbouw
openen Permanente prijsvraagcommissie. Jaarverslag over 1914
openen Officieel gedeelte
openen Het flauw-hellend dak
openen Het afgeloopen jaar
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Eenige opmerkingen over het verslag der ledenvergadering van 23 januari en over den volkswoningbouw
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Raadhuisbouw te Hilversum
openen Tentoonstelling 's-Hertogenbosch
openen Ledenvergadering
openen Tentoonstelling van de Advies Commissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord Holland
openen Rijkscommissie
openen De schoonheidscommissie
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De volharding', onder leiding der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor en bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam [1]
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De volharding', onder leiding der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor en bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam [2]
openen Voorlichting bij de keuze van Architecten
openen Landhuis te Bennebroek
openen Gemeentelijke woningbouw Transvaalbuurt Amsterdam
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften; Volkswoningbouw
openen Ingezonden [brief inzake St. Ritakerk van Kropholler]
openen Tentoonstelling van middenstandswoningen in de kon. school voor techniek en ambacht te 's-Hertogenbosch
openen De buitengewone vergadering van den B.N.A. ter bespreking van het album met 50 woningtypen uitgegeven door het departement van arbeid
openen Aanbouw van 2000 woningen in het Plan Zuid
openen De aesthetische leiding van den woningbouw van "Amstel's Bouwvereniging" in de uitbreiding "Zuid" te Amsterdam
openen De rechtspositie van den architect
openen Staatscommissie dienst der landsgebouwen
openen Complex arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam [...] 1922
openen De Zuidkant van Amsterdam
openen K.P.C. de Bazel
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs te Amsterdam
openen Schoonheidscommissies III
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen De excursie
openen De positie van den volkswoningbouw-architect in gevaar
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam; jury-rapport
openen Het betondorp te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Officiële mededeelingen
openen Monument voor generaal van Heutz
openen Berichten: Schouwburg te Amsterdam
openen Berichten: het operagebouw der Wagnervereeniging
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Tentoonstelling plannen opera-gebouw
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Beschouwingen over de plannen voor het nieuwe operagebouw te Amsterdam
openen De architect en de huidige bouwnijverheid
openen Verslag van de ledenvergadering op zaterdag 18 october 1926
openen Officieele Mededeelingen
openen Amsterdamsche bebouwingen
openen Verslag van de vergadering van den gewestelijken kring Amsterdam op woensdag 27 April 1927
openen Congresnummer
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Kroniek van de week
openen Religie en Bouwkunst
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Monumenten commissie te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Beoordeling der ontwerpen
openen Prospectus internationale tentoonstelling gemeentelijke openbare werken te Utrecht in 1930
openen Het vraagstuk tot het bouwen van het Leidsche Raadhuis
openen Studieprijsvraag voor een kerkgebouw
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Bebouwingsplannen voor het Minervaplein en het Allebéplein
openen Amsterdam-Zuid
openen Adres inzake de bebouwing van het Allebé- en het Minervaplein te Amsterdam
openen Verslag van de voordracht van den heer H.C. Verkruysen over de bouwidee en de nieuwe zakelijkheid
openen Besloten prijsvraag voor een kerkgebouw voor de remonstrantsche gemeente in Amsterdam-Zuid
openen Voordracht van ir. Jan Gratama. Beschouwing over Nieuwe Zakelijkheid
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen Diaconie weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Bij het ontwerp van het gebouw " De Bisschop" te Amsterdam. Arch.-bur. Gratama & Dinger en architect Anton Hamaker
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Het gebouw "De Bisschop" op den Dam te Amsterdam
openen Voorlopig rapport der Paleis-Raadhuis-Commissie
openen 17e Jaarverslag vereeniging "Hendrick de Keyser" over 1934
openen De nieuwe ramen in het paleis op den Dam te Amsterdam.
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen Het restaureren van oude monumenten
openen Het huis Oude Schans 39 te Amsterdam gerestaureerd
openen Het nieuwe post- en telegraafkantoor te Rotterdam
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Landhuis te Laren
openen Huis te Lande te Rijswijk, Z.H.
openen Vergaderzaal van den Nederlandschen Protestantenbond te Oud-Beierland
openen Heimatschutz en bouwkunst
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Kroniek XXXVIII. Dr. P.J.H. Cuypers geïnterviewd
openen De Nederlandse massa-woningbouw tussen 1900 en 1940: voor het volk, maar niet door het volk. Een nieuwe belangwekkende studie
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de Maatschappij "De Volharding", onder leiding der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor een bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam.
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam. Jury-rapport.
openen Redactioneel gedeelte, Woonhuizen der Amsterdamse Coöperatieve Onderwijzers Bouwvereeniging
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Officieel Gedeelte;Hoofdbestuursvergadering van Dinsdag 7 Dec.
openen Honorarium Gevelontwerpen
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1 mei 1911 - 1 mei 1912
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1 mei 1912 - 1 mei 1913
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1 mei 1913 - 1 mei 1914
openen Vereenigingen
openen Het restaureeren en de uitbreiding van oude bouwwerken
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De Volharding", onder leiding der vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor een bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam
openen Langs Heemschuts wegen door Oud-Duitsche steden
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam. jury-rapport
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Het modepaleis van Hirsch en Co. te Amsterdam
openen Weekstaten. Van 16 tot 29 December
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Bij twee inleidingen
openen Allerlei. Jan Gratama als redder der historie
openen Een te vlotte bekeering
openen Allerlei. Hou zee
openen Nieuwe uitgaven. Religie en bouwkunst
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen De grondbeginselen der Nederlandsche monumentenzorg en de kritiek
openen Allerlei. Over varen onder nationale vlag
openen Nationale bouwkundige studie-prijsvraag met algemeene mededinging, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Onze tentoonstelling
openen Nationale bouwkundige studie-prijsvraag met algemeene mededinging, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Onze tentoonstellingen
openen Rapport der Jury in zake onze prijsvraag
openen Een greep uit de oordeelvellingen der pers over onze baksteententoonstelling
openen Het modepaleis van Hirsch & Co. te Amsterdam.
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin".
openen Programma van de nationale bouwkundige studieprijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten in verband met de tentoonstelling "Huis en Tuin" 1913
openen Ingekomen vragen met de antwoorden betreffende de prijsvraag "Dorpsschool"
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin". Prijsvraag "Dorpsschool"
openen Prijsvraag "Dorpsschool"
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten. Jury-Rapport
openen Nationale bouwkundige studieprijsvraag. Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. Uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Onze Redactie
openen Kort verslag van de Bestuursvergadering gehouden op 15 December 1915 aan het Secretariaat
openen Baksteen-architectuur
openen Berichten
openen Algemeene Vergadering gehouden op 16 Maart 1916 [...]
openen Baksteen-architectuur
openen Van het secretariaat
openen Baksteen-architectuur
openen Verscheidenheden
openen Bij de afbeeldingen
openen Verscheidenheden
openen Een tweetal woonhuizen aan de Kralingsche Plaslaan te Rotterdam
openen [Landhuis te Bennebroek]
openen Landhuis te Bennebroek
openen Prijsvraag
openen Vacantiehuis te Noordwijkerhout
openen Bankgebouw van de Geldersche Crediet-Vereeniging te Heerlen. Architect: J. Limburg, B.I.
openen Uitslag uit de gehouden Prijsvraag
openen Volkshuisvesting te Landsmeer
openen Complex Arbeiderswoningen van "Eigen Haard"
openen Van den Architectonische redacteur
openen J.H.W. Leliman +
openen Een nieuw werk over Bouwkunde
openen Tentoonstelling van Ontwerpen voor een Stadsdeel Arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen De dienst der Landsgebouwen
openen Dubbel Landhuis "Onder de Kap" te Wassenaar
openen Boekbespreking
openen Kroniek XLIV
openen De groote bouwplannen van de Gemeente Rotterdam
openen Actueele onderwerpen;Het bestaande raadhuis van Rotterdam
openen Landhuisje te Sloterdijk
openen Heimatschutz en bouwkunst
openen Laatste berichten
openen Boek- en Plaatwerken
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op 9 Jan. 1914
openen Officieel Gedeelte
openen Permanente prijsvraagcommissie. Jaarverslag over 1914
openen Officieel gedeelte
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Ingezonden
openen Toren te Velp (N.Br.) en twee landhuizen te Laren (N.H.)
openen Kroniek. De tentoonstelling van reisschetsen in het gebouw der maatschappij
openen Heimatschutz en Bouwkunst
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs. (Vervolg van blz. 89).
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs. (Vervolg van blz. 97).
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs. (Vervolg van blz. 103, B. Weekblad, 10 April 1915).
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs. (Vervolg van blz. 3, Slot).
openen De nieuwe kazerne voor de koloniale reserve te Nijmegen
openen Het Juliana-monument te 's-Gravenhage
openen Bankgebouw van de Geldersche Crediet-Vereeniging te Heerlen
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Düsseldorf
openen Verslag hoofdbestuursvergadering
openen Hoofdbestuursvergadering
openen Officieel Gedeelte
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Officieel gedeelte
openen Promoveren van bouwkundig ingenieurs
openen Jury-rapport
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Het gebouw van 'De Bijenkorf' in Den Haag
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke reegeringsgebouwen
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen Rietveld - Laren nabeschouwingen.
openen Woonhuis voor den heer W.Th. Perzonius te Huizen (N.H.) arch. Joh.H. Groenewegen afgekeurd door de gemeenteraad van Huizen.
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Kroniek Lx.
openen A. Salm GBzn 1857-1915
openen Hoofdbestuursvergadering
openen Officieel gedeelte: vergadering van het hoofdbestuur
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Officieel gedeelte
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs [1]
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs [2]
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Teekeningen van D.F. Slothouwer
openen Prix de Rome-Bouwkunst
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Kroniek XVIII; De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Het villapark 'Zorgvliet'
openen Kroniek XVIII; De architectuurtentoonstelling van A. et A.
openen Still going strong!
openen Top-prestaties
openen Het Nieuwe Bouwen en de schoonheidscommissies.
openen Actueele onderwerpen
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Opleiding in het Bouwvak
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 1910
openen Prijsvraag, Coöperatieve Bouwvereeniging 'Rochdale' te Amsterdam
openen Prijsvraag Rochdale
openen Examen - Onderbaas
openen Prijsvraag Vereeniging 'Rochdale'
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar, en Uitvoerder van Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1911
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen-Reglement
openen Conferentie over het Bouwkunstig Element bij de Bescherming der schoonheid van Nederland
openen Examens der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1912
openen Het Museum om het Rijksmuseum
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Nationale Bouwkundige Studie-Prijsvraag
openen Prijsvraag Landelijke Woning, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Steenfabrikanten
openen Prijsvraag 'Landelijke Woning', uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten
openen Prijsvraag Landelijke woning, uitgeschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteen-fabrikanten
openen Prijsvraag voor een Schoolgebouw
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Tentoonstelling 'Huis en Tuin'
openen De Tentoonstelling van 'Huis en Tuin'
openen Tentoonstelling 'Huis en Tuin'
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag
openen Prijsvraag Dorpsschool, uitgeschreven door de Ned. Vereeniging van Baksteenfabrikanten
openen Prijsvraag 'Nederlandsch Paviljoen'
openen De nagalm
openen Tweede Heemschut-Conferentie
openen Heemschut Conferentie
openen Internationale Bouwkunsttentoonstelling
openen Het Gebouw voor de Tweede Kamer
openen De fusie der architectenbond mislukt
openen De examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar af te nemen in 1915 en ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1916
openen Metallisatie van beton
openen Prijsvraag voor een nieuw gebouw der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Tentoonstelling L. Zwiers in het Stedelijk Museum te Amsterdam, van 26 Mei tot 16 Juni 1917
openen Encyclopedie voor stedenbouw en gemeenschapswezen
openen Prijsvraag voor bebouwing van het perceel Coolsingel hoek Kruiskade te Rotterdam
openen Prijsvraag Maatschappij 'De Volharding', te Rotterdam
openen Bouwkundige voorlichting
openen Het metalliseren van kunststeenproducten
openen Volkshuisvesting te Landsmeer
openen Gemeentelijke woningbouw Transvaalbuurt Amsterdam
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Prijsvragen
openen Boekbespreking
openen Programma van de Studie-Prijsvraag voor de oplossing van het Rokin-vraagstuk
openen Gedenkteeken te Amsterdam van Generaal J.B. van Heutsz
openen Prijsvragen
openen 'Prijsvraag'-ontwerpen
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Uit den Spijkerbak
openen Ir. Jan Gratama over Moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen Uit den Spijkerbak
openen Tentoonstelling H.B.O., Amsterdam
openen Biographietjes: Dr. H.P. Berlage
openen Examens voor bouwkundig opzichter, bouwkundig teekenaar en uitvoerder
openen Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen
openen Het Diploma voor Bouwkundig Opzichter
openen De Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar, af te nemen in 1916 en ingesteld door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Kathedralen in Nood-Frankrijk. Studiereis van den heer Jan Gratama, Bouwk. Ing.
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen De Eerste Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht. 26 Februari - 10 Maart 1917
openen Monumentenzorg
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Buitenlandsche architectuur
openen De bebouwing van het Allebé- en Minervaplein te Amsterdam
openen Voorgenomen Werken
openen Internationale Tentoonstelling van Gem. Openbare Werken
openen Voorgenomen Werken
openen De 15-jarige woningdienst in Amsterdam
openen Bij den 75sten verjaardag van Dr. H.P. Berlage
openen Nieuw Raadhuis te Bloemendaal
openen Prijsvraag 'Friesche Bouwkring'
openen Voorgenomen Werken
openen Architect J. Boterenbrood +
openen Mededeelingen
openen Architectonisch nieuws uit de hoofdstad
openen Dr. H.P. Berlage +
openen Architectonisch nieuws uit de hoofdstad
openen Mededeelingen
openen Moderne Technische Problemen
openen De positie van den architect
openen Mededeelingen
openen Conflict Schoonheidscommissie te Amsterdam
openen De Coöperatieve Bouwvereeniging "Rochdale"
openen Prijsvraag. Uitgeschreven door de coöperatieve bouwvereeniging"Rochdale" te Amsterdam. April 1910
openen Nationale Bouwkundige Studieprijsvraag 'landelijke woning' uitgeschreven door de vereeniging van Nederl. baksteenfabrikanten
openen Kroniek XLIV. De Prijsvraag voor het reclamebiljet van E.N.T.O.S.
openen Rapport der Jury in zake onze prijsvraag
openen Gewapend beton en bouwkunst
openen Gemeente als vliegwiel voor volkshuisvesting
openen Prijsvraag van de club van Haagsche leden van het Genootschap Architectura et Amicitia
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen De brug over de Kromme Waal te Amsterdam
openen Kroniek LXVII. Het nieuwe Station S.S. te Maastricht
openen Kroniek LXVIII. Het bedanken van den voorzitter der Amsterdamsche Schoonheidscommissie
openen De ontwikkeling der moderne Nederlandsche architectuur
openen De nieuwe Directeur der Academie voor Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Kroniek LXXI
openen Berichten
openen Complex Arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Het vraagstuk van den architect-bouwer naar aanleiding van de gewijzigde verhoudingen in de bouwwereld.
openen Verslag van de Algemeene Meivergadering op Dinsdag 30 en Woensdag 31 Mei 1911, in het Gebouw der Maatschappij; Verslag Hoofdbestuursvergadering 30 Mei 1911 ten 10 1/2 ure v.m.
openen Dr. P.J.H. Cuypers 85 jaar.
openen Het Gebouw voor de Tweede Kamer
openen Kroniek LXII. Bouwschappen, door H.J. Kiewiet de Jonge, Bouwkundig Ingenieur
openen Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam
openen Tentoonstelling van Ontwerpen voor een Stadsdeel Arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (I)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (II)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (III)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (IV)
openen Het nieuwe Raadhuis voor Rotterdam (V)
openen Complex arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen Bouwwerken van afdeeling gebouwen der Publieke Werken te Amsterdam
openen Kroniek XLVI: Muurschilderingen van Roland Holst
openen Kroniek LI
openen Kroniek LXVIII, Het bedanken van den voorzitter der Amsterdamsche Schoonheidscommissie
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [1]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [2]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [3]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [4]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam (5, slot)
openen De prijsvraag voor het Nederlandsche paviljoen op de Tentoonstelling te San Francisco in 1915
openen Het Nederlandsche Paviljoen op de Tentoonstelling te San Francisco
openen De prijsvraag van het Nederlandsch paviljoen op de internationale tentoonstelling te San Francisco
openen Tentoonstelling van werk van W. Kromhout Czn., Nieuwe Haven 13 te Rotterdam
openen Lustrum tentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Kroniek LXIX. Architectuur - tentoonstelling van A. et A. te Amsterdam
openen Kroniek LXX. Bouwkunst - tentoonstelling van A. et A
openen Kroniek LXXI. Bouwkunst - tentoonstelling van A. et A
openen Bouwwerken van afdeeling gebouwen der Publieke Werken te Amsterdam door Jan Gratama
openen Jaarverslag van de Maaschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Vergadering van het Hoofdbestuur
openen Jaarverslag Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1 mei 1912 - 1mei 1913
openen De prijsvraag voor het Nederlandsche paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Het gebouw van 'De Bijenkorf' in Den Haag
openen De prijsvraag voor het Nederlandsche paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Vergadering van architect-leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 30 Juni j.l. in het gebouw der Maatschappij
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Brug over de Kromme Waal te Amsterdam
openen Beschouwingen over de Nieuwe Brug over de Kromme Waal te Amsterdam
openen Nieuwe brug over den Singel bij de Vijzelstraat en voorgesteld brugontwerp Heerengracht-Vijzelstraat te Amsterdam [1]
openen De Brug over de Heerengracht bij de Vijzelstraat te Amsterdam [slot]
openen
openen De nieuwe kantoren, magazijnen en werkplaatsen voor R.S. Stokvis & Zn. Ltd. te Rotterdam
openen Kroniek XXV Rotterdamse parkplannen
Boeken:
(52)
openen Inleiding
openen De volkswoning: hoogbouw
openen Het groote landhuis en het groote stadshuis
openen Het landhuisje en de boerderij
openen De volkswoning laagbouw
openen Dr. H.P. Berlage bouwmeester
openen Moderne bouwkunst in Nederland. Gebouwen voor Middelbaar en Hooger Onderwijs
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. Openbare en overheidsgebouwen
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. Bruggen viaducten en sluiswerken
openen Moderne Bouwkunst in Nederland, de middenstandswoning als etagehuis en flat (dl. 4)
openen Kantoren, Banken, Administratiegebouwen
openen Inleiding
openen Moderne bouwkunst in Nederland; no. 2 De Volkswoning, Hoogbouw
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 12 Gebouwen voor hooger en middelbaar onderwijs
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 14 Scholen II
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 10 Kantoren, banken en administratiekantoren
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 20 Het ameublement van de straat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9: Winkels en winkelpuien
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 13: Scholen
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 3 De volkswoning. Laagbouw
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 6 Het groote landhuis. Het groote stadshuis
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 7 Het landhuisje en de boerderij
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 18 Gebouwen voor amusement en ontspanning
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 11 Gebouwen voor technische doeleinden
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 15 Kerken
openen Religie en Bouwkunst
openen Inleiding
openen De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Winkels en winkelpuien
openen Kerken
openen Openbare en overheidsgebouwen
openen Het goed recht van de toepassing van het platte en flauw hellende dak
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 1. Inleiding
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 14. Scholen II
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9. Winkels en winkelpuien
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 14. Scholen II
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 20. Het ameublement van de straat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 11. Gebouwen voor technische doeleinden
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 10. Kantoren, banken en administratiegebouwen
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 6: Het groote landhuis en het groote stadshuis
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 4.Etagehuis en flat
openen No.5. De middenstandswoning, het huis voor één gezin
openen No.2. De Volkswoning, Hoogbouw
openen No.4. De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Religie en bouwkunst
openen De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Het groote landhuis en het groote stadshuis
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.5. De middenstandswoning, het huis voor één gezin
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.12. Gebouwen voor middelbaar en hooger onderwijs
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.4. De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.11. Gebouwen voor Technische Doeleinden
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.2. De Volkswoning, Hoogbouw
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Gratama (1877-1947), G. Versteeg (1872-1938) en J.W. Dinger (1891-1986)

Jan Gratama werd in 1877 te Groningen geboren en studeerde Bouwkunde aan de Polytechnische School in Delft. Na diverse banen als tekenaar en docent Den Haag en Delft vestigde hij zich in 1908 als architect in Amsterdam ... meer

In 3.16 sec.