Gegevens over Granpré Molière, M.J.
  Geboren te Oudenbosch op 1883.10.13
  Overleden te Wassenaar op 1972.02.14
Nevenfuncties: Technische Hogeschool te Delft/hoogleraar/1924-1953
Werken:
(10)
openen 96 Woningen Breda
openen Bos- en Parkplan Kralingen Rotterdam
openen Eerste Stulemeijercomplex
openen Hoofdpostkantoor Statenstraat 4-6 Maastricht
openen Kantoor Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie Kortenaerkade 11-12 Den Haag
openen Klein Seminarie Leeuwenhorst Noordwijkerhout
openen R.K. Goede Herderkerk, kapel en pastorie Laren
openen R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand Breda
openen Stedenbouwkundig plan R.-K. Universiteit Nijmegen
openen Terreinafsluiting Sint Bavo Haarlem
Artikelen:
(600)
openen De stad znder kunst. Straatprofielen, open en gesloten woonblokken in Rotterdam
openen Une maison, un palais? II
openen Uit Delft
openen De oorzaak der reactie
openen Over baksteen en bouwen
openen "Na den oorlog" en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Van de samenstellers
openen Inleiding gehouden door J. Bakema
openen Programma studie-prijsvraag H.B.O.-Delft[.] Onderwep: een leergang-centrum in de bosschen bij Doorn
openen Samenvatting der discussies
openen De kerk van de H. Geest te Serravaille
openen Naar aanleiding van het artikel "Na den oorlog"
openen Inleiding van het jury-rapport
openen Beschouwing van rof. M.J. Granpré Molière
openen Het vak
openen Berichten
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Schemering
openen "Leeken" inde Amstyerdamsche Schoonheids-commissie
openen Prijsvraag voor een gevelontwerp aan de Laan van Meerdervoort
openen Lichtzinnigheid, de winkelgalerij te 's-Gravenhage
openen Een protest. (Van één der lichtzinnige inzenders)
openen Ingezonden
openen Bouwkunst reactie
openen Prijsvraag winkel-galery met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Ontvangen tijdschriften
openen De wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Tijdschriften
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Technische Hoogeschool. Afdeeling der bouwkunde.
openen Programma van de voordrachten op stedebouwkundig gebied, te houden van Dinsdag 30 Maart tot en met Donderdag 1 April 1926 te DElft
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Kunst. Berlage 70 jaat
openen Dr. H.P. Berlage en de stedebouw
openen Jury rapport betreffende de Arnhemsche Schouwburg Prijsvraag
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Behoud en ontwikkeling van het Landschapsschoon
openen Stedebouw en supervisie
openen Groningen's wederopbouw
openen Wederopbouw van het stads-centrum van Groningen
openen Studiedagen Volkshuisvesting en Woningbouw
openen Studiedagen voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Bouwen als hooge roeping
openen Naschrift
openen Durven en niet durven in de Architectuur
openen IJdel dispuut
openen Katholieke kunstenaars en architecten
openen "De geest der wijsheid in de kunst ontbreekt"
openen Diversen
openen Vragen en antwoorden
openen Diversen
openen Enkele kanttekeningen bij een tentoonstelling van ontwerpen van Delftse Studenten in de Bouwkunde, gehouden eind April te Delft
openen De nieuwe Maecenas en Rotterdam
openen Diversen
openen Bouwplannen
openen Personalia
openen Adreslijsten
openen Het oude lied der sacrale architectuur
openen Kerkbouw en geloof
openen Architectonische mogelijkheden en gevaren
openen Wet en vrijheid:twee architectonische begrippen
openen Professor F.A. Eschauzier
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen 50 jaren stedebouw
openen Architectonische mogelijkheden en gevaren
openen "Het hedendaagse monumentale gebouw in Nederland"
openen Spiegel van de week
openen Het wederopbouwplan van de stad Groningen
openen Diversen
openen Situering R.K. kerken
openen Diversen
openen Personalia
openen M.J. Granpré Molière, vijf en twintig jaar hoogleraar
openen Prof. ir M.J. Granpré Molière als leermeester
openen Personalia
openen Ir Pieter Verhagen doctor honoris causa
openen Van de boekentafel
openen Hoe anderen het zien
openen Personalia
openen Eén uitbreidingsplan, twéé gedachten
openen Alle goede dingen bestaan uit drie
openen Prof. Granpré Molière afgetreden als adviseur van Groningen
openen Afbouw St. Martinus Toren te Weert
openen Vijf kerkenbouwers gediplomeerd
openen Discussie over de Groninger Grote Markt
openen Breda's Heuvelkwartier (3)
openen Vóór alles vakmanschap!
openen Hoe anderen het zien
openen Prijsvragen
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Personalia
openen Opdrachten voor schetsontwerpen voor stadhuis
openen Afscheidscllege van prof. ir M.J. Granpré Molière
openen Beschaving en architectuur
openen Personalia
openen Levensbeschouwing en architectuur
openen Personalia
openen Na het heengaan van prof. Granpré Molière
openen De tuinarchitectuur en haar moeilijkheden
openen Prijsvragen
openen Lezers schrijven ons
openen Moderne architectuur in Nederland
openen De Academie in de nieuwe tijd
openen Bejaardentehuis te Breda
openen Amersfoorts nieuwe stadhuis
openen Hoe anderen het zien
openen Het grootste sieraad van de architect: eerbied
openen Nieuw raadhuis voor Renkum
openen Renkums raad akkoord met raadhuisontwerp
openen Naar een nieuwe concentratie van krachten
openen [Redactionele inleiding]
openen Ook Le Corbusier onder de profeten
openen Nieuw raadhuis voor Renkum
openen Personalia
openen Nieuw gemeentehuis voor Grave
openen Raadhuis voor Grave
openen Over de toekomst der architectuur
openen Minister Witte over architectuur en stedebouw
openen Personalia
openen Ronchamp
openen Raadhuis te Renkum
openen Hoe anderen het zien
openen Uit de pers
openen Boekentafel
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Het welstandstoezicht en de vrijheid van de kunst
openen Bouwplannen
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen Diploma kerkelijke architectuur
openen U moet weten
openen Nederland herscheppen met zienersblik
openen Karel de Groteprijs
openen Bouwplannen
openen Personalia
openen Naar een samenlevingsarchitectuur
openen De r.k. economische hogeschool in Tilburg Een kritische bespreking
openen Prof. Granpré Molière en dr. Rietveld erelid B.N.A.
openen Ir. J.W.C. Boks zestig jaar
openen Bouwplannen
openen In Memoriam Kraayenhagen
openen Prof. ir. A. Kraayenhagen overleden
openen Planologie, voorzichtige, vermetele vormgeving
openen Boekentafel
openen Nogmaals EGKS-prijsvraag
openen Prof. Nicolaas Lansdorp overleden
openen Nederlands Insitituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1918-1968
openen Wat nu, Amsterdam?
openen Schets van ongenoegen [Boekbespreking]
openen Nieuwbouw in de binnenstad?
openen Ik ben een rustig mens interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning
openen Marinus Jan Granpré Molière 1883-1972
openen Marinus Jan Granpré Molière in memoriam Sociologische overpeinzingen bij het overlijden van een pionier
openen Ter nagedachtenis aan Jos Klijnen Een leven in roemrijke vergetelheid
openen ... want men heeft u toch nodig, ook al gelooft men dat nauwelijks
openen Rotterdam-Vreewijk, plan voor woon- en wijkverbetering
openen Treffend
openen Stedebouw in de komende vakverenigingssamenleving
openen Proefblok Vreewijk toont aan, dat terecht voor renovatie is gekozen
openen De Granpré van Amerika [Boekbespreking]
openen Herinnering in episoden aan architect Wieger Bruin
openen Continuïteit in plaats van breuk in de planning van de 20ste eeuw
openen Herinnneringen aan Hugh Maaskant
openen Architect Oud en de melodie in de bouwkunst (1)
openen Architect Oud en de melodie in de bouwkunst (2)
openen De paradox van neutraliteit in en door opmerkelijkheid
openen Rooms bouwen of politiek?
openen Van Embden over Granpré Molière en de Delftse School
openen Het is niet gezond dat de stedebouwkundige praktijk in handen is van architecten
openen Hoofdstuk uit nieuw boek over beroemde volkshuisvester
openen Aanteekeningen.
openen Prijsvragen.
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage.
openen De wettelijke bescherming van de architectentitel.
openen Het gewestelijke plan en zijn beteekenis voor Nederland.
openen Woningblok in "Spangen" en theater "scala" te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen Voorgenomen werken
openen Tweeërlei Duitsch oordeel over Hollandsche bouwkunst
openen Gewestelijke plannen
openen De lezingen aan de Technische Hoogeschool over stedebouwkunde
openen Rotterdam's nieuwe beurs
openen Voorgenomen werken
openen Bezwaren tegen de inmenging van den B.N.A. in prijsvragen.
openen Schoonheids- of censuurcommissies
openen Schoonheids-commissies.
openen Negen heerenhuizen en een dubbele villa te Rotterdam Architect J.C. Henri v. Ingen, N.I.V.A.
openen Nog eens schoonheidscommissies
openen [zonder titel; ingezonden brief]
openen Voorgenomen werken.
openen Behoud en ontwikkeling van het Landschapsschoon
openen Het landschapsschoon in Nederland
openen Voorgenomen werken
openen Ontwerp voor het raadhuis te Zwijndrecht architecten Granpré Molière, Verhagen en Kok
openen Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland
openen De bebouwing in Blijdorp en Bergpolder te Rotterdam
openen Kerkbouwkunst en nieuwe zakelijkheid
openen Stedebouwkundige leergang
openen Het nieuwe raadhuis voor Amsterdam
openen De raadhuisprijsvraag voor Amsterdam
openen De prijsvraag voor het raadhuis van Amsterdam
openen Het Amsterdamsche raadhuis in den Amsterdamschen raad
openen Prijsvragen
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering op maandag 1 augustus
openen Personalia
openen Brieven uit Rotterdam VII
openen Monument voor Willem Schürman
openen Promoveren van bouwkundig ingenieurs
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Ons postkantoor
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften; Volkswoningbouw
openen Tentoonstelling teekeningen Bosch en Parklaan te Rotterdam
openen Jacq. van Straaten [in memoriam]
openen Wat zijn de geveolgen?
openen Ontvangen tijdschriften
openen Het nieuwe Hofplein te Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Hoe en oud torentje verdwijnt
openen Prijsvragen voor de vereeniging "Bouwkunst en vrienschap" uitgeschreven in 1922
openen Excursie van den kring 's-Gravenhage naar het 'eerste Rotterdamsche tuindorp' te Rotterdam op 17 juni 1922
openen Prof. Behrens over moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen "Leeken" in de Amsterdamsche schoonheidscommissie
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Jury rapport [...] 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam; Jury rapport [...] 1922
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Schoonheidscommissie III
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Studiereis
openen Allerlei Berichten [...]
openen Gewestelijke Uitbreidingsplanen
openen Andere berichten
openen Rapport van de commissie inzake de wettelijke bescherming van den architecten-titel
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen De moderne bouwkunst en hare beloften
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Officiële mededeelingen
openen Monument voor generaal van Heutz
openen Bouwkunst-genieting
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Regionale plannen
openen De bouwkunst en 't moderne natuurgevoel
openen Rotterdamsche Post XIV
openen Congresnummer
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Toelichting bij het ontwerp motto: "Glas".
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Rapport van de commissie van advies over 4 ingekomen projecten van een gebouw voor 'De Bijenkorf' te Rotterdam
openen Rotterdamsche problemen
openen Het vraagstuk tot het bouwen van het Leidsche Raadhuis
openen Studieprijsvraag voor een kerkgebouw
openen De bouw van een nieuw raadhuis te Naaldwijk
openen Bouw van het nieuwe raadhuis te Bloemendaal
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Bij het werk van J.F. Berghoef, architect te Aalsmeer
openen Blik op verleen en toekomst. Voordracht gehouden door prof. Granpré Molière, op maandag 17 december j.l.
openen Dr. H.P. Berlage en de stedebouw
openen Prijsvraag Schouwburg te Arnhem
openen Jury rapport betreffende de Arnhemsche Schouwburg Prijsvraag
openen Verslagen der tijdens de jubileumtentoonstelling van A. et A.
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Kerk van den H. Antonius te Groesbeek
openen De Delftsche Markt
openen Eerste leergang 1941 [...] Architectura et Amicitia
openen Van het bestuur van het genootschap A & A
openen Studiedag van de kringen Groningen Friesland en Drenthe van den B.N.A.
openen Inaugurale rede van Prof. G.H.M. Holt
openen Kroniek van de B.N.A. over 1949
openen Boekbesprekingen;Gewelven Hun Constructie en toepassing in de historische en hedendaagse bouwkunst
openen Meervoudige opdracht nieuw raadhuis, Amersfoort
openen Architectuur-tentoonstellingen in het kader van het 4e architectencongres
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Ontwerp raadhuis te Renkum
openen Bekroond ontwerp Cultureel Centrum te 's-Hertogenbosch
openen Naschrift
openen Kerk van de Goede Herder te Laren
openen Opwekking tot lezen van een boekje
openen Mededelingen
openen Granpré Molière en de bouwkunst
openen Granpré Molière en de stedebouw
openen Enkele gedachten naar aanleiding van Granpré Molière mu 75 jaar
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Liber Amicorum J.P. Mieras
openen Het raadhuis van de Wieringermeer
openen Bouwkunst en Kritiek (IV)
openen De massawoningbouw
openen Het hart van een hoofdstad
openen Rietveld, Molière en -in gedachten- Merkelbach
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over het jaar 1963
openen In memoriam Cornelis Hubertus de Bever
openen Techniek en ornament - een inleiding tot het werk van prof. ir. Frits Peutz
openen Het raadhuis van Renkum
openen Korte Berichten
openen Op zoek naar de grondslagen van het moderne wonen
openen Prof. Granpré Molière erelid Ned. Bond van Stedebouwkundigen
openen Korte Berichten
openen Ideologie in woning- en stedenbouw
openen Het ontwerpen van woningen. Kunst én sociale dienstverlening?
openen Pelgrimstocht naar het Mekka van de volkshuisvesting. Het proefschrift van dr. E.H. Hoogenberk [E.J. Hoogenberk)
openen Wederopbouw
openen De vijfde leergang van A. et A. te Doorn
openen Wederopbouw. Naar aanleiding van de beschouwing van Prof. Granpré Molière [...]
openen Rectificatie
openen Werk van Delftsche studenten
openen Jb. Schipper
openen Het nieuwe bouwen en verder
openen "Delft" en het "nieuwe" bouwen
openen Het nieuwe bouwen en verder
openen Hoogmoed .....?
openen De Amsterdamsche Raadhuisprijsvraag
openen Stand van zaken
openen [Brief aan A et A]
openen Rotterdams Beurs
openen Wederopbouw van de kerk van de H. Antonius en H. Lodewijk te Den Haag (Boskant);Toelichting
openen Huldiging Prof. Ir M.J. Granpré Molière
openen Ir M.J. Granpré Molière. 25 jaar hoogleraar
openen Molière gezien vanaf de overkant
openen Over de Antieke Cultuur en de Architectonische vormleer
openen Philosooph en bouwmeester
openen De klassieken in de architectuuropleiding
openen Een halve eeuw bouwen
openen Over de artistieke zijde van Oud's werk
openen Prijsvraag voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de afbouw van de St. Martinitoren te Weert
openen Boekbespreking[.] Ir J.P. Fokker, Het Eigen Huis
openen Architectuur in de woningbouw
openen Anarchie van de smaak
openen Zoeken en zekerheid
openen Boekbespreking. "Formschöne Lampen und Beleuchtungsanlagen" Gerhard Kron/Fritz Hierl
openen Afscheidscollege Prof. Granpré Molière
openen Bij het afscheid van Prof. Ir M.J. Granpré Molière als hoogleraar
openen De kerk op de Heuvel te Breda[.] Arch. Prof. Ir M.J. Granpré Molière
openen Utiliteitsbouw[,] bouwen voor het gebruik
openen De vormgeving van "the American way of life".
openen Architectura et Amicitia - Academie
openen De bal kaatst terug
openen Wederwoord
openen Het bureau Van den Broek en Bakema
openen Karel de Grote-prijs
openen Verzet tegen materialistisch bouwen
openen Over kasba en duidelijkheid
openen Het ongewone is zeer gewoon
openen Overwegend vuile was
openen Discussie-avond A. et A. ingeleid door ir. W. van Tijen
openen Spaarzaamheid en schoonheid in den hedendaggschen kerkbouw
openen Lijst van nieuwe leden, geproclameerd in de jaarvergadering van 11 Juni 1928
openen St. Bernulphusgilde Lijst van leden op 1 April 193
openen Kerk- en kloosterbouw in onzen tijd
openen Opgang
openen Van Bouwen en Sieren
openen Jaarverslag van St. Bernulphus-Gilde uitgebracht in de jaarvergadering van 23 November 1932
openen "R.K. Bouwblad"
openen De tentoonstelling voor katholieke religieuse kunst te 's-Bosch
openen Uit Boek en Tijdschrift
openen Prijsvraag H.B.O.-Delft
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Rapport van de commissie van advies over 4 ingekomen projecten van een gebouw voor 'De Bijenkorf' te Rotterdam
openen Zij wil ons te slim af zijn
openen Record-architectuur
openen Een belangrijk debat. Na een lezing van prof. ir. J.M. Granpré Molière
openen Architect Koldewey in Vlaanderen [over lezingen]
openen Schoonheids-commissies
openen "Kunst"college
openen Nederlandsche bouwkunst in het badhuis te Scheveningen
openen De studiedagen te Huybergen
openen Allerlei. Arch. Feenstra over moderne bouwkunst
openen Van de vereeniging. Studiedagen der Alg. Kath. Kunstenaarsvereeniging te Huybergen
openen Moderne architektuur. Een voordracht van Prof. Ir. Granpré Molière
openen Studiedagen 1934 (7-10 April) der Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging
openen De studiedagen der A.K.K.V. te Huybergen
openen Allerlei. Het herstel van de Delftsche Markt
openen De moderne bouwmaterialen en hun toepassing in de kerkelijke bouwkunst. Lezing gehouden op de studiedagen der A.K.K.V., 1934
openen Van de vereeniging. Jaarverslag Alg. Kath. Kunstenaars-Vereeniging
openen Allerlei. XVIIIe Nederlandsche Liturgische Week
openen Allerlei.Hedendaagsche stedebouw. Een cursus te Delft
openen Allerlei. Verleden en toekomst
openen Van de vereeniging. Studiedagen te Huybergen
openen Van de vereeniging. Voorloopig programma van de studiedagen 1935 der A.K.K.V. te Huybergen 27-30 April
openen De kerk van den H. Antonius te Groesbeek. Architekt Ir. Granpré Molière
openen De studiedagen te Huybergen
openen Rede bij de opening der Tentoonstelling van Katholieke Religieuse Kunst te Den Bosch
openen De Nieuwe Zakelijkheid
openen Enige aantekeningen bij voorgaande beschouwingen
openen Bij de tentoonstelling, ingericht door 'Architectura et Amicitia'
openen De Nieuwe Zakelijkheid
openen Nieuwe architektuur en rooms-katholicisme
openen Het Nieuwe Bouwen
openen Van de vereniging. Voorloopig programma voor de studiedagen 1936 der Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging te Huybergen, 18-21 April, in het Instituut Ste. Marie
openen Allerlei. Wie heeft het weer niet gesnapt?
openen De studiedagen der A.K.K.V. te Huybergen
openen Allerlei. Schoonheid in de bouwkunst
openen Van de vereeniging. Een volkshoogeschoolcursus over bouwkunst
openen Allerlei. Bouwkunstcursus in ' Allardsoog'
openen Allerlei. Cursus voor architektenopleiding
openen De prijsvraag voor den bouw van het nieuwe raadhuis te Amsterdam
openen Van de vereeniging. De studiedagen der A.K.K.V.
openen Van de vereeniging. De studiedagen 1937
openen De Gemeenschap. Een overzicht van de studiedagen der Algem. Kath. Kunstenaarsvereeniging, gehouden van 2 tot 5 april 1937
openen Allerlei. Stedebouwkundige leergang
openen R.K. Kerk te Groesbeek
openen Allerlei. Het Nieuwe Bouwen
openen Allerlei. Technische Hoogeschool
openen De kunst in de kerk. Een overzicht van de studiedagen der Algem. Kath. Kunstenaarsvereeniging, gehouden te Huybergen van 22 tot 25 April 1938
openen Een nieuw raadhuis voor Amsterdam
openen Van de vereeniging. De studiedagen 1939 der Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging te Huybergen
openen Nieuwe uitgaven. 'De bouwkunst van ons land', door J.J. Vriend
openen De studiedagen te Huybergen 14-17 April 1939
openen Nieuwe uitgaven. 'Liturgie en kerkbouw' door Pater Constantinus, met een voorwoord van Prof. Ir. M.J. Granpré Molière
openen Bij den rondgang door Brabant
openen De '8' en de Gothische mode
openen De kapel van het Groot-Seminarie te Haaren. Architekten: Prof. Granpré Molière en Rector van Helvoort
openen 'Onnationaal nationalisme'
openen De abdij te Egmond. De abdijkerk der Regale Abdij van St. Adelbert te Egmond. Architecten: Bernard en Hans Koldewey
openen Uitbreidingsplan en groenvoorziening
openen Is de basiliek van de H. Barbara te Oudenbosch waard om als monument te worden behouden?
openen Over banden en heilige omgebondenheid
openen Studiebijeenkomst kerkelijke architectuur 14-15 November, Kruithuis, 's-Hertogenbosch
openen De Kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in het Heuvelkwartier te Breda. Architect: prof. ir. M.J. Granpré Molère
openen Zoeklicht op de architectuur
openen Een Afscheid van een Feest
openen De vernieuwing der kerkelijke architectuur na de oorlog
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Honderd jaar kerkelijke kunst
openen Een reis naar Salzburg
openen Het teken van Jonas
openen Twee bekroonde eindproducten van de cursus kerkelijke architectuur
openen Het resultaat van de prijsvraag voor een torenbekroning te Weert
openen Kerken aan de horizon
openen Programma voor de prijsvraag voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de afbouw van de St. Martinus toren te Weert
openen Gewelven
openen De wederopbouw van Grins in Tirol
openen Op de uitkijk. Molière en De Groene
openen Boekbespreking. 'Woorden en werken' van Prof. ir. Granpré Molière, bijeengebracht door vrienden en leerlingen
openen Gaat Nijmegen kansen verspelen?
openen Boekaankondiging woorden en werken van Prof. Ir. Granpré Molière
openen Molière gezien vanaf de overkant
openen De huldiging van prof. ir. M.J. Granpré Molière b.i. in de gehoorzaal van de afd. bouwkunde der T.H. te Delft
openen Christendom en bouwkunst
openen Professor Molière als leermeester
openen Molières vormende invloed in het architectonisch milieu van Huybergen
openen Over het stedebouwkundige werk van Granpré Molière
openen Prof. ir. M.J. Granpré Molière
openen Herinneringen
openen Een en ander over prof. Granpré Molière en de hedendaagse bouwkunst
openen Molière als kunstfilosoof
openen Ter inleiding
openen Huldiging van prof. ir. M.J. Granpré Molière b.i.
openen De stedenbouwkundige plannen voor de Universiteit van Nijmegen. Enig commewntaar bij de critiek van Ir. W. de Bruyn
openen Promotie dr. ir. C.Th. Nix
openen De stedenbouwkundige plannen voor de universiteit te Nijmegen. Beschouwing van enkele algemene Uitgangspunten
openen Toelichting bij het plan
openen Rede gehouden bij de aanbieding der plannen
openen Mededeling van de redactie
openen Gebouwen van de universiteit
openen Kroniek. De Agemene Katholieke Konstenaarsvereniging
openen De nieuwe kerk van den H. Antonius van Padua te Groesbeek
openen Een woord vooraf bij de tentoonstelling van het congres Nederlands nieuwe kerken
openen Twee redevoeringen
openen Enige resultaten van het H.B.O. te Tilburg
openen Over cultuur en beschaving
openen Parochie en wijkvorming. Een week-end op Drakenburgh
openen Confrontatie
openen Delft en het Nieuwe Bouwen
openen Ter inleiding
openen Ir. Jos Klijnen 75 jaar
openen De grote Klijnen
openen Tussentijdse balans
openen Vragen die antwoorden en antwoorden die vragen oproepen
openen Nogmaals: vragen en antwoorden
openen Prof. ir. M.J. Granpré Molière tachtig jaar
openen Porta Coeli
openen Bouw niet voor overmorgen
openen Begint de victorie in Amsterdam?
openen Vreewijk
openen Internationaal stedebouwcongres
openen Prijsvraag
openen Werk van B. Bijvoet en J. Duiker II
openen Woningcomplex aan de Kerkhoflaan te Rotterdam
openen Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdam. I
openen Kiefhoek - Witte Dorp
openen De Grote Klijnen
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Een nieuw raadhuis voor Amsterdam
openen Hoe het groeide
openen Prijsvraag voor het ontwerp van een gevel voor een winkelgalerij en een café-restaurant te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag Winkel-Galerij met Café-Restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage. Juryrapport
openen Prijsvraag winkel-galerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage. Jury-rapport
openen Prijsvraag voor het ontwerp van een gevel voor een winkelgalerij en een café-restaurant te 's-Gravenhage
openen Jury rapport betreffende de Arnhemsche Schouwburg Prijsvraag
openen Schoonheidscommissie III
openen Toespraak [n.a.v. voordracht van dr. Van Dantzig].
openen Behoud en ontwikkeling van het Landschapsschoon
openen Inleiding van het jury-rapport
openen Prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Prijsvraag Winkelgalerij met Café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage
openen Gedenkteeken te Amsterdam van Generaal J.B. van Heutsz
openen Mededeelingen
openen Moderne Tuindorpen - 'Vreewijk' te Rotterdam
openen Mededeelingen
openen De prijsvraag voor een Beursgebouw te Rotterdam
openen Nieuw raadhuis te Tubbergen
openen Maastricht een voorpost der Nederlandsche beschaving. II. Nieuw-Maastricht
openen Schoonheid en Ingenieurswerk
openen Mededeelingen
openen Een groot nationaal werk in wording. De Wieringermeer
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Stedebouwkundige leergang
openen Mededeelingen
openen Ter nagedachtenis aan Dr. H.P. Berlage
openen Mededeelingen
openen De nieuwe Stadsschouwburg te Arnhem. De bekroonde ontwerpen
openen Prof. van der Steur zeventig jaar
openen Een belangrijke Jubileum-tentoonstelling
openen Kort verslag van de lezing gehouden door Ir. H.T. Zwiers voor het Genootschap Architectura et Amicitia over: Waardeeringsgrondslagen in de Bouwkunst
openen Technische vraagbaak
openen Mededeelingen
openen Tijdgeest en materiaalkeuze
openen Middelbaar Technische School te Utrecht
openen Mededeelingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Rede gehouden bij de aanbieding der plannen
openen Lief en leed van lezers
openen Het uitbreidingsplan van Dordrecht
openen Nalatenschap Jos Klijnen
openen De dubbele bodem van de BNA en de architectenwet I
openen Stedebouw voor het blok gezet
openen Habraken: niet de expressie van de vorm maar de zeggenschap van de bewoners
openen Wat héét openheid!
openen De woningbouw tegen zijn liefhebbers verdedigd
openen Bouwend aan de evolutie naar rechts
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen 100 jaar bouwen in de stad Groningen
openen De strijd om kleinschaligheid
openen De uitdaging van het Schouwburgplein[.] Schouwburgplein Rotterdam: gemeente stelt zich zware opgave
openen De luister van ons land
openen De mol komt uit zijn hol
openen De volkswoningbouw van toen en de betekenis daarvan nu
openen Rotterdamse bibliotheek zorgt voor storm in Delft
openen Verwarring over huisvesting
openen Bij de dood van prof. ir. J.H. v.d. Broek - een vernieuwer die sporen nalaat
openen Een sta'atsprijs zonder 'statie'
openen Ir. W. van Tijen: 'Het bouwen van de perfekte consumptiewoning dat is de dood in de pot'
openen Bouwen 20/40 Te weinig illusies, te weinig partijdigheid
openen Jaap Bakema
openen Het stadhuis te Amersfoort. Ir. A. v. Kranendonk wint de Prijsvraag met het ontwerp onder motto To 'Pew'
openen Naoorlogse bouwkunst in Nederland
openen Bij een ontwerp voor een raadhuis te Renkum. Arch.: Prof. Ir. M.J. Granpré Molière
openen Tussen gisteren en morgen. Een oriëntatie op de vijf en twintigste jaargang
openen Nieuw programma cursus 'Kerkelijke Architectuur'. Brede basis wekt verwachtingen
openen Grave bouwt zich een huis
openen MVerslag van de jaarlijksche algemeene vergadering op 20 November 1931 gehouden te Utrecht in het Aartsbisschoppelijk Museum
openen Het landschap in de Noordoostpolder
openen Tuindorp Vreewijk bestaat vjftig jaar
openen Af- en toe Wendingen
openen Ter herinnering aan F. Eschauzier
openen Karel de Grote prijs
openen Hoe denken onze architecten over figurale of - en non-figurale kunst in relatie tot de bouwkunst. De plaats van de hedendaagse abstracte kunst
openen Het stadhuis te Amersfoort. Ir. A. van Kranendonk wint de Prijsvraag met het ontwerp onder motto 'To Pew'
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Architect Jan van der Laan. Studentikoze aartsvader 70 jaar
openen Architect Jan van der Laan†
openen Het aandeel van de Delftsche School
openen Prijsvraag winkel-gallerij met café-restaurant aan de Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage. Jury-rapport
openen Personalia
Boeken:
(3)
openen Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
Lezingen:
(0)
Essay:
M.J. Granpré Molière (1883-1972)

Marinus Jan Granpré Molière werd in 1883 in Oudenbosch geboren. Hij studeerde in 1907 cum laude af als bouwkundestudent aan de Technische Hogeschool in Delft. Aansluitend werkte hij van 1908 tot 1910 bij ir. J.A. van Straaten in Amsterdam. Daarna was hij t ... meer

In 4.20 sec.