Gegevens over Goor, C.N. van
  Geboren te Rotterdam(?) op 1861.04.01
Adres(sen): Rotterdam,
Nevenfuncties: BNA/mede-oprichter, lid en bestuurslid/;Bouwkunst & Vriendschap Rotterdam/mede-oprichter, lid, bestuurslid/;vereniging De Ambachtschool/ondervoorzitter/
Ereblijken: medaille BNA/1931;ere-voorzitter Bouwkunst & Vriendschap Rotterdam/1931
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(7)
openen Houthandel Abraham van Stolk & Zonen Overschie
openen Kantoor en magazijn R.S. Stokvis & Zonen LMTD. Keizersgracht Amsterdam
openen Kantoor en magazijn Stokvis & Zonen Amsterdam
openen Kantoorgebouw Stokvis & Zn. Rotterdam
openen Magazijn Stokvis Groningen
openen Woningbouw Schans Rotterdam
openen Woningen Persoonshaven Rotterdam
Artikelen:
(324)
openen Berichten. Prijsvragen
openen Prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ontwerp studentensocieteit Utrecht
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Een jaarverslag met een paar onjuist-heden
openen Cirkelkwadratuur
openen Mijn afzonderlijke repliek aan den heer C.N. van Goor, archirtect te Rotterdam
openen Mijn repliek aan den heer A. Dorst, Provinciaal Opzichter te Groningen en aan den heer C.N. van Goor, architect te Rotterdam
openen Verslagen
openen Berichten
openen Ledenlijst
openen Prijsvragen, door de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam uitgeschreven in 1901
openen Verslagen
openen Ingezonden
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1902
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1903
openen Prijsvraag
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1904.
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen voor de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"te Rotterdam, uitgeschrtevern in 1905
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Berichten
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Het architecten-congres
openen Berichten
openen Prijsvragen. Bouwkunst en Vriendschap
openen De Beurs te Rotterdam
openen Berichten
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Prijsvragen, door de Vereeninging "Bouwkunst en Vriendschap" te REotterdam, uitgeschreven in 1907
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Prijsvragen, door de vereeninging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1908
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Een sympathiek adres van de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam uitgeschreven in 1909
openen Iets over adressen en adhaesiebetuigingen inzake het Raadhuis te Rotterdam
openen Oud of nieuw? Archeologen of architecten?
openen Een ander chapiter
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Verslag van de 1270ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 5 Januari 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Prijsvragen, door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. uitgeschreven in 1910
openen Het zilveren feest van "Bouwkunst en Vriendschap'
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Van allerlei aard
openen Permanente commissie inzake nationale prijsvragen
openen Prijsvraag van "'t Woonhuis"
openen Van allerlei aard
openen Prijsvraag verkaveling Wijckerveld te Meerssen
openen Prijsvraag verkaveling Wyckerveld te Meerssen
openen Toelichting bij het voorstel tot wijziging der algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Programma eener prijsvraag voor een societeitsgebouw in het park te Rotterdam
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Prijsvragen
openen Het nieuwe gebouw van R.S. Stokvis & Zn. Ltd. te Rotterdam. Architecten: J. Verheul Dzn. en C.N. van Goor
openen Van allerlei aard
openen Prijsvragen
openen Van allerlei aard
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Huishoudelijke reglement voor de permanente prijsvraag commissie
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1e Jaarverslag der permanente prijsvraag-commissie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging ter gelegenheid van de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage in September 1913
openen Van allerlei aard
openen Permanente Prijsvraag-Commissie
openen Prijsvraag voor een stadion uitgeschreven door de Maatschappij "Het Nederlandsch Sportpark" te Amsterdam
openen Ingezonden
openen Rectificatie
openen Ons bestuur ontving de navolgende brieven
openen Ingezonden
openen Van allerlei aard
openen Bond van Ned. Architecten
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Trappen
openen Verslag van de 1315e ledenvergadering gehouden op Woensdag 18 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Permanente prijsvraag-commissie
openen Ingezonden
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Permanente prijsvraag-commissie. Jaarverslag over 1912
openen Algemeene regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Mededeeling der P.P.C.
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1913, uitgebracht in de 58ste Algemeene Vergadering op 17 December 1913
openen Priojsvbraag voor een reclamebiljet
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Prijsvraag veiligheidsbiljet
openen Correspondentie
openen Prijsvraag reclame-biljet parketvloeren
openen Prijsvraag aanplakbiljet Het Roode Kruis
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Permanente prijsvraag-commissie
openen Internationale prijsvragen
openen Onderstaand request werd ter plaatsing in "Architectura" gezonden.
openen Permanente prijsvraag-commissie
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag voor de bebouwing van het voormalig Pekingbosch te Baarn. Uittreksel uit het programma
openen Prijsvragen-rubriek. Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Prijsvragen "Bouwkunst en Vriendschap" 1926
openen Prijsvragen voor de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen. Rapport der jury voor de Prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het jaar 1910
openen Rapport der jury voor de Prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het jaar 1910
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Pers-kroniek Het Rotterdamsche Beursplan en de Rotterdamsche architecten
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Verslag der werkzaamheden [in het kader van het] Nationaal Congres voor Bouwkunst. Gehouden bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Maatschapij tot Bevordering der Bouwkunst [...] I. Verslag van het verhandelde in de Sectien van het Congres
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Rotterdam gehouden 15 december 1882
openen Binnen- en buitenlandsche berichten
openen M.T.B.D.B. en N.A.B.
openen De N.A.B. en de Mij. t. B. d. B.
openen Actueele vraagstukken
openen Berichten (adres aan de Gemeenteraad van R'dam]
openen Prijsvragen
openen Berichten
openen Congressen
openen Prijsvragen
openen Concertgebouw te Rotterdam
openen De raadhuisbouw te Rotterdam
openen Ingezonden stukken
openen Adres van 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Ingezonden stukken
openen Brieven uit Rotterdam. XIII. Maatschappij voor Volkswoningen - woningbouw op een terrein aan de Persoonshaven
openen Prijsvraag door de vereeniging 'Bouwkunst en vriendschap' te Rotterdam
openen Vergadering van het Hoofdbestuur [...]
openen Rapport der jury voor de prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap in het jaar 1910
openen Rapport der Jury voor de Prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het Jaar 1910. Bouwkunst en Vriendschap
openen De nieuwe kantoren, magazijnen en werkplaatsen voor R.S. Stokvis & Zn. Ltd. te Rotterdam
openen Het Rotterdamsche Raadhuis
openen 1e Jaarverslag der permanente prijsvraag commissie
openen De uitgenodigde architecten voor den raadhuisbouw te Rotterdam
openen Berichten: Amsterdamsche poort te Haarlem
openen Berichten
openen Laatste berichten
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen De reorganisatie der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1911
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Verslag der Hoofdbestuursvergadering op Dinsdag 11 Februari j.l.
openen Ontsierende Reclames te Rottedam
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Herziening honorariumtabel
openen Leerstoel Stedenbouw
openen Prijsvraag voor de Ned. Herv. Gemeente te Apeldoorn
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Onderlinge verhouding tusschen architecten bij verbouwingen
openen Jury-rapport over de prijsvraag voor een kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Nieuw-Lekkerland
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Permanente prijsvraagcommissie. Jaarverslag over 1914
openen Verslag der algemeene vergadering der Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Rapport van de Aesthetische Commissie van 'Bouwkunst en Vriensdschap': Welke maatregelen moeten door de overheid getroffen worden bij het uitgeven aan particulieren van terreinen [...]
openen De Haagsche museum- en raadhuisplannen
openen Het Hofplein en Delftsche Poort te Rotterdam
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De volharding', onder leiding der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor en bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam [1]
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De volharding', onder leiding der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor en bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam [2]
openen Permanente Prijsvraag-Commissie;Jaarverslag over 1919
openen Gemeentelijke Volkswoningen, polder "Spangen", Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Bestuur van den B.N.A.
openen Prijsvragen voor de vereeniging "Bouwkunst en vrienschap" uitgeschreven in 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Jury rapport [...] 1922
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam; Jury rapport [...] 1922
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen In memoriam Paul de Jongh
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Rapport van de commissie van onderzoek inzake het optreden van den heer Theo Rueter
openen Prijsvragen "Bouwkunst en Vriendschap" 1926
openen De architect en de huidige bouwnijverheid
openen Officieele Mededeelingen: Prijsvragen
openen Vereeniging: Bouwkunst en Vriendschap
openen Permanente Prijsvraagcommissie
openen Prijsvraag voor station voor autobussen
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Commissie van onderzoek, jaarverslag over 1926
openen Bouw- en woningverordening te Rotterdam
openen De organisatie van een centraal materiaal-onderzoek-station
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Een nieuw tehuis voor ouden van dagen te Rotterdam
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen De academiejaren van C.N. van Goor
openen C.N. van Goor en de P.P.C.
openen C.N. van Goor en de vereeniging bouwkunst en vriendschap
openen De heer C.N. van Goor als directeur van de teekenschool te Vlaardingen vanaf 1880 tot 1892
openen Jubileum van Goor
openen Onderzoek der fundeeringen aan 3 woningcomplexen van de gemeentelijke woningdienst te Rotterdam
openen Rapport in zake de verzakkingen van de woningcomplexen in Tusschendijken, aan den Kiefhoek en in Oud Mathenesse, te Rotterdam
openen Naar aanleiding van de beschouwingen van den heer Pl. van den Berg over paalfunderingen
openen Jaarverslag van de permanente prijsvraag commissie
openen Officiële mededeelingen aan de vereenigingen
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen C.N. van Goor architect
openen Zij die vielen...
openen De oprichting van de Bond van Nederlandsche Architecten (1908) en zijn fusie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1919)
openen Prijsvraag voor een ontwerp voor een rouwkapel op een algemeen kerkhof in een grote stad
openen Prijsvraag van "'t Woonhuis"
openen Jury-rapport over de prijsvraag voor een kerkgebouw der Ned. Hervormde Gemeente te Nieuw-Lekkerland
openen Programma ener prijsvraag voor een kerkgebouw der Ned. Hervormde Gemeente te Nieuw-Lekkerland
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de Maatschappij "De Volharding", onder leiding der Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor een bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam.
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen Mededeelingen der redactie
openen Rapport der jury voor de prijsvraag door de maatschappij "De Volharding", onder leiding der vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven voor een bebouwingsplan van het perceel hoek Coolsingel en Kruiskade te Rotterdam
openen Prijsvraag Maatschappij de Volharding te Rotterdam
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Prijsvragen
openen Rapport der jury voor de prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap in het jaar 1910
openen Prijsvragen, door de vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1907
openen Prijsvragen, door de vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, uitgeschreven in 1908
openen Prijsvragen, door de vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvragen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', Prijsvragen 1918
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen door de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1902
openen De raadhuisbouw te Rotterdam
openen Permanente prijsvraagcommissie. Jaarverslag over 1914
openen Jury-rapport over de prijsvraag voor een kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Nieuw-Lekkerland
openen Vereeniging Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam; Juryrapport [..] 1922
openen Vereeniging: Bouwkunst en Vriendschap
openen Prijsvragen, Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen, Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Beursprijsvraag te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia. 29e algemeene, tevens 836e gewone vergadering, gehouden 21 Januari 1885
openen Een bezoek aan een kunstwerkplaats
openen Nogmaals onze opzichters
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. Vergadering van 16 September 1885
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. Vergadering van 5 November 1885
openen De tentoonstelling van "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Adres in zake prijsvragen voor belangrijke reegeringsgebouwen
openen Permanente Prijsvraag-Commissie;Jaarverslag over 1919
openen [Adres inzake] Verbouwing Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Adres inzake prijsvragen voor belangrijke regeeringsgebouwen
openen Prijsvragen, door de vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, uitgeschreven in 1908
openen Viering Kroningsfeest
openen Prijsvragen
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap'
openen Prijsvragen
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond
openen Prijsvraag. Uitgeschreven door de Vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam, in 1908
openen De gemeentelijke architectuur te Rotterdam
openen Prijsvragen. Vereeninging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam uitgeschreven in 1909
openen Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen De Prijsvraag commissie
openen Prijsvraag van "'t Woonhuis", 1911
openen Programma eener Prijsvraag voor een Societeitsgebouw in het Park te Rotterdam
openen De Handelsinrichting R.S. Stokvis & Zoonen, Ltd. te Rotterdam
openen Prijsvraag Sociëteitsgebouw, Rotterdam
openen Paleis-Raadhuis
openen Prijsvraag, Officieren-Sociëteit
openen Prijsvraag, Raadhuis Rotterdam
openen Raadhuis te Rotterdam
openen De Permanente Prijsvraag-Commissie
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1915
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvraag voor een nieuw kerkgebouw te Nieuw-Lekkerland
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw te Nieuw-Lekkerland
openen Prijsvraag van de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap", te Rotterdam, uitgeschreven in 1918
openen De nationale woningraad, de volkswoningbouw en de architecten
openen Prijsvragen 'Bouwkunst en Vriendschap' 1918
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvraag voor bebouwing van het perceel Coolsingel hoek Kruiskade te Rotterdam
openen Prijsvraag Maatschappij 'De Volharding', te Rotterdam
openen Tweede prijsvraag voor het ontwerpen van wandplaten-series
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag van 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Terugblik op het gouden eeuwfeest der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Vereenigingsgebouw
openen Prijsvragen
openen Afloop van aanbestedingen
openen [Mededeelingen]
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen Mededeelingen
openen Berichten
openen Documentatie
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Bond van Nederlandse Architecten
openen Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Amsterdam
openen Prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Prijsvragen door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Rapport der jury voor de prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het jaar 1910
openen Rapport van de commissie van onderzoek inzake het optreden van den Heer Theo Rueter
openen Prijsvragen. Vereniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Mededeelingen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
C.N. van Goor (1861-1945)

Cornelis Nicolaas van Goor speelde vooraanstaande rollen in de BNA en in Bouwkunst & Vriendchap te Rotterdam. Tot zijn werken behoren o.a. het kantoorgebouw van R.S. Stokvis (met J. Verheul Dzn.), de centrale van het electriciteitsbedrijf, en het administratiekantoor ... meer

In 2.71 sec.