Gegevens over Godefroy, A.N.
  Geboren te Amsterdam op 1822.08.22
  Overleden te Amsterdam op 1899.12.29
Archief: NAi/GODE
Werken:
(4)
openen Binnengasthuis Amsterdam (1875)
openen Grote schouwburg Rotterdam
openen Kraamkliniek Oude Turfmarkt 125 Amsterdam
openen Nederlands Hervormde kerk Gorinchem
Artikelen:
(173)
openen A.N. Godefroy + 29 December 1899
openen Verslag der 1102e gewone vergadering gehouden in het Genootschapslokaal American Hotel, Leidscheplein alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1112e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 26sten Sept. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Jaarverslag over de werkzaamheden van het Genootschap, gedurende het vereenigingsjaar 1900
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen De architect voorheen en thans
openen Weekbladen en tijdschriften
openen J.H. Leliman
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Eere-prijsvraag "Godefroy". Studie-prijsvraag voor een architectenhuis, uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Prijsvragen
openen Van allerlei aard
openen Prijsvragen
openen Eere-prijvraag "Godefroy"
openen Eereprijsvraag Godefroy - architectenhuis
openen Godefroy's uiterste wil
openen Ingezonden
openen Boekentafel
openen Een bouwmaterialententoonstelling
openen Makovecz en Godefroy in het architectuurinstituut
openen Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst' [...]
openen Verslag van de zesde algemeene vergadering der Maatschappij, Tot bevordering der Bouwkunst
openen Proeven omtrent den zamenhang van Bremer- en Escausijnschen hardsteen
openen De gas-verlichting toegepast op schouwburgen. Uit het hoogduitsch (Romberg's Zeitschrift, 1846)
openen Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
openen Het draagvermogen van hout- en ijzer-konstructien. Afgeleid uit proeven met modellen op verkleinde schaal
openen Verslag omtrent de kunstvormen van de voorwerpen ingezonden op de groote tentoonstelling te Londen. Opgemaakt door den architect Richard Redgrave. Naar het engelsch, door-
openen Verslag van de elfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij
openen De Sint Izaaks-kerk te Petersburg, gebouwd door den ridder de Montferrand. Naar eene voorlezing van den architect Donaldson, (Civil engineer and architect journal)
openen Tufsteen, tras en hydraulische mortel (Uit het hoogduitsch vertaald door-A.N. Godefroy)
openen De zamenhang der steenen; toegepast ter bepaling hunner dikte
openen Verantwoordelijkheid en regtsaanspraken van bouwmeesters en aannemers of werkbazen (Naar [...] The Builder)
openen Verslag van de twaalfde algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de dertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de werkzaamheden der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de werkzaamheden der derde algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen De inrigting van heet-water-verwarmingstoestellen; Bijzonder met betrekking tot de heet-waterverwarming van het Augustijnerklooster te Maagdenburg [uit: Zeitschrift für Bauwesen]
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...] en het verhaqndelde op de algemeene bijeenkomst der leden.
openen De school voor ambachtslieden te Holzminden, in hert hertogdom Brunswijk.
openen Verslag van de zestiende algemeene vergadering der Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst.
openen Verslag van de werkzaamheden der vijfde algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Inrigting van naar binnen openslaande ramen
openen Luchtverversching in gebouwen en woonhuizen
openen Boekaankondiging ' Het valsch alarm à propos van wandalisme, in het ware daglicht gesteld en onschadelijk gemaakt door J.H. Leliman'
openen Verslag van de zeventiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het verhandelde op de zesde algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Iets over den bouwstijl der Amsterdamsche woonhuizen van de zeventiende en achttiende eeuw. Naar aanleiding van de slooping en den herbouw van het koffijhuis: " Het Vosje", op het Rokin te Amsterdam.
openen Verslag van de achttiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het verhandelde op de zevende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Metselspeciën, hare zamenstelling en bestanddeelen in verband met de publieke veiligheid en de hechtheid der bouwwerken.
openen Historische bijzonderheden betreffene het kasteel van Heidelberg, naar aanleiding van de ' monographie du Château de Heidelberg' par Daniel Ramée
openen Verslag van de negentiende agemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het verhandelde op de achtste algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de twintigste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het verhandelde op de negende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Beschrijving van den stal en het koetshuis, op de plaats " Duin en dal", te Bloemendaal nabij Haarlem.
openen De Centraal-hallen te Parijs [...]
openen De burger-bouwkunst in de negentiende eeuw in Frankrijk (Uit: Causeries Artistiques, par F. de Lasteyrie, 1862)
openen Inrigting van woonhuizen; Naar aanleiding van L. Reynaud, Traité d' Architecture [...]
openen Nationaal Monument voor 1813
openen Verslag van de twee-en-twintigste algemeene vergadering van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Museum van Oudheden te Athene (uit het Frans)
openen Iets over het uitschrijven van prijsvragen
openen De Grieksche orden beschouwd als de idealen van het schoon, door den hertog De Valmy. Naar: Le passé et l'avenir de l'architecture. Deuxième partie. Les Types du Beau.
openen De Stad Rome. Uit de schets der zedengeschiedenis van Rome in de tijd van Augustus tot het einde der Antonynen, dor Ludwig Friedländer, professor te Koningsbergen.
openen De wereldtentoonstelling te Parijs in 1867, Naar aanleiding van " Causeries scientifiquesw par H. de Parville" .
openen Verslag van het verhandelde op de zestiende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De arbeiderswoning; ontwerp van 48 zoodanige woningen, gebouwd voor de vereeniging SALERNO, te Amsterdam, op een terrein gelegen aan de Jacob-Van-Campenstraat aldaar.
openen Uitbreiding van het Binnen-Gasthuis te Amsterdam
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen De algemeene vergadering
openen De beurs-prijsvraag
openen Binnenlandsche berichten
openen Beursbouw te Amsterdam
openen De voormalige Handboogdoelen te Amsterdam
openen Preadvies van het hoofdbestuur [...]
openen Verslag van de Negentiende Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de Zestiende Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Protest tegen de Samenstelling der Commissie van Beoordeeling voor het Nationaal Huldeblijk
openen Verslag van de 18de vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Verslag van het verhandelde op de zesde algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden op Donderdag den 14 Julij 1859
openen Verslag van de werkzaamheden der vijfde algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden den 8 Julij 1858
openen Verslag van de zestiende algemeene vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam den 7den Julij 1858, en van het verhandelde op de algemeene bijeenkomst der leden, gehouden den 8sten Julij daaraanvolgende
openen Boekaankondiging. Het valsch alarm à propos van wandalisme, in het ware daglicht gesteld en onschadelijk gemaakt door J.H. Leliman.
openen Verslag van de twaalfde algemeene vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam, 22sten Julij 1854
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam, 2den Julij 1856
openen Verslag van de werkzaamheden der vierde algemeene bijeenkomst der leden, gehouden den 9den Julij 1857
openen Verslag van de achttiende algemeene vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam den 3 Julij 1860
openen Verslag van het verhandelde op de zevende algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden op Woensdag den 4 den Julij 1860
openen Verslag van de negentiende algemeene vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam den 2den Julij 1861
openen Verslag van het verhandelde op de achtste algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst gehouden op Woensdag den 3den Julij 1861
openen Verslag van de twintigste algemeene vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam den 1 Julij 1862
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de werkzaamheden der derde algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [...] en het verhandelde op de algemeene bijeenkomst der leden
openen Verslag van de zeventiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het verhandelde op de zesde algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het verhandelde op de zevende algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 4 juli 1860
openen Verslag van de negentiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 2 juli 1861
openen Verslag van de twintigste algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De bouwkundige beweging te Rotterdam na 1850
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Rapport der Commissie [...]
openen Een tentoonstelling
openen Architectura et Amicitia. 29e algemeene, tevens 836e gewone vergadering, gehouden 21 Januari 1885
openen Een bezoek aan een kunstwerkplaats
openen Architectura et Amicitia (Vergadering van 29 April 1885)
openen Nogmaals onze opzichters
openen Aan de Raad der gemeente Amsterdam
openen Binnenlandsche berichten
openen Architectura et Amicitia
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.] Afdeeling Amsterdam. Vergadering van Vrijdag 12 Februari 1886
openen Besloten prijsvraag voor de witte sociëteit te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag
openen Binnenlandsche berichten
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Architectura et Amicitia. Vergadering van 27 October 1886
openen Het Palazzo Marino te Milaan
openen Architectura et Amicitia. 31ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden den 22 December in het American Hotel
openen Verslag van de algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij
openen Aan de Raad der gemeente Amsterdam
openen Architectura et Amicitia
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...] en het verhandelde op de algemeene bijeenkomst der leden.
openen Verslag van de zeventiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De bouwkunst in hare vereenigingen
openen Tentoonstelling, Hotel- en Reiswezen te Amsterdam. Oud-Holland
openen Stijl of geen stijl
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Molemans, H.
openen [Redactioneel commentaar]
openen Diakonie-weeshuis te Amsterdam
openen Beoordeeling der prijsvragen
openen Prijsvragen
openen De Museum-terreinen te Amsterdam
openen Nog eene tentoonstelling
openen Technische vraagbaak
openen Rapport van de jury ter beoordeling van de prijsvragen voor het jaar 1888, uitgeschreven door het Genootschap A et A te Amsterdam
openen Verslag van de zestiende algemeene vergadering der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst op 7 juli 1858
openen Verslag van de zeventiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 13 juli 1859
openen Verslag van het verhandelde op de zesde algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 14 juli 1859
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 2 juli 1856
openen Verslag van de werkzaamheden der derde algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 3 juli 1856
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 8 juli 1857
openen Godefroy, A.N.
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de achttiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de algemeene bijeenkomsten der leden van de Maatschappij
openen Verslag van de dertiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de twaalfde algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de werkzaamheden der tweede algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A.N. Godefroy

Abraham Nicolaas Godefroy wordt in 1822 in Amsterdam geboren. Hij treedt in 1838 als 16-jarige jongen in dienst bij de afdeling Stedelijke Bouwwerken in zijn geboorteplaats. Hier maakt hij zich het vak van architect in de praktijk eigen. Hij is van nabij betrokken bij de bouw va ... meer

In 3.32 sec.