Gegevens over Cuypers, E.G.H.H.
  Geboren te Roermond op 1859.04.18
  Overleden te Amsterdam op 1927.06.01
Archief: NAi/CUYZ
Werken:
(7)
openen Dominicanenklooster Dominicanenstraat Langenboom
openen Landhuis Vogelensang Haarlem
openen Paviljoen Nederlandse afdeling Wereldtentoonstelling Brussel
openen Station 's-Hertogenbosch
openen Straatversiering inhuldiging koningin Wilhelmina Amsterdam
openen Villa Alsberg Honthorststraat Amsterdam
openen Villa Weteringschans 24 Amsterdam
Artikelen:
(342)
openen Berichten. Prijsvragen
openen Prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1900
openen Ledenlijst
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam
openen Bebouwing museum-terreinen en de paleis-raadhuis-quaestie
openen Berichten
openen Een gemeente-architect voor Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Boeken
openen Aan den E.A. Raad der Gemeente Amsterdam
openen Aan de Nederlandsche bouwmeesters
openen De Wereldterntoonstelling te St. Louis
openen Een laatste oproeping
openen Bouw- en woningtoezicht te Amsterdam
openen Jaarverslag over den toestand van het Genootschap, gedurende het jaar 1903
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1904.
openen Berichten
openen Prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1905 door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvraag voor een winkelier
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de heeren Van de Loo, steenfabrikanten te Dieren
openen Prijskamp in de schoone bouwkunst
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Gezondheidscongres te Genève
openen Rapport betreffende het onderzoek naar den toestand der Amsterdamsche koopmansbeurs
openen Gezondheidscongres te Genève
openen Prijsvragen. Uitgeschreven door de Heeren Van de Loo steenfabrikanten te Dieren. Rapport der Jury
openen Prijsvragen
openen Uitslag prijsvraag kalksteenfabrikanten
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Vereeninging van Nederlandsche Kalkzandsteen-frabrikanten
openen Bepalingen voor de tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, te houden in Amsterdam in het najaar van 1907
openen Prijsvrage, uitgeschreven door de Fabrieken van nageperste en andere Steenen, voorheen Fr. van de Loo Sr., te Dieren. Rapport der jury.
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Damprijsvraag. Jury-rapport
openen Ons geschil met de MJaatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De prijsuitreiking aan de bekroonden in de Dam-prijsvraag
openen Overzicht van de week
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Rede door den heer W. Kromhout Czn., gehouden op Vrijdag 15 Juli te Brussel voor het Kon. Instituut van Ingenieurs
openen Berichten
openen De vroolijke avond van ons lustrumfeest
openen Van allerlei aard
openen Bond van Ned. architecten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen De toekomst van het gewapend beton
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Ingezonden
openen Stuurlui aan wal
openen Kunstnijverheid
openen Ontvangen tijdschriften
openen Door en om de Gevangen-Poort
openen Ontvangen tijdschriften
openen Tijdschriften
openen Eindhoven als woonstad
openen Bouwplannen
openen Grote bouwpdrachten
openen Stationsgebouwen - vroeger en nu
openen R.J. Hoogeveen 50 jaar architect
openen Van de boekentafel
openen Bouwplannen in uitvoering en voorbereiding
openen Verpleegstershuis te Leeuwarden
openen Personalia
openen Bouwplannen
openen Architect G. Westerhout 70 jaar
openen R.k. bejaardentehuis te Heemskerk
openen Prof. Nicolaas Lansdorp overleden
openen Architect G. Westerhout 80 jaar
openen Nieuwe geest in Amsterdams gebouw
openen Rijke Staalkaart [boekbespreking]
openen Voorgenomen werken.
openen Voorgenomen werken
openen Tweeërlei Duitsch oordeel over Hollandsche bouwkunst
openen Voorgenomen werken
openen Voorgenomen werken.
openen De ontwikkeling van de overheidsbemoeiingf met aesthetische verzorging van bouwwerken tot de bebouwing van "plan Zuid" te Amsterdam
openen Voorgenomen werken.
openen Architect B.N.A., Ferd.B. Jantzen F.Gzn.
openen Voorgenomen werken
openen Professor N. Lansdorp
openen Het gebouw der Amsterdamsche Bank in Amsterdam
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Prijsvraag
openen Tentoonstelling
openen Prijsvragen
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Berichten
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen:rapport der jury
openen Congressen
openen Jaarverslag 1905-1906
openen Prijsvragen
openen Jubileum Rieber (Feestnummer)
openen Het gouden feest van 'Architectura et Amicitia'
openen Berichten
openen Prijsvraag - 1905- Brug
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Winkel van oudheden te Amsterdam
openen Gevel van den winkel van oudheden, van den Heer Etienne Delaunoy, Kalverstraat, Amsterdam
openen Berichten
openen Een optimistische beschouwing over het Dam-vraagstuk
openen Brieven uit België
openen Personalia
openen Brusselsche tentoonstelling Nederlandsche afdeeling
openen Personalia
openen Berichten
openen Villa op het Museum-terrein te Amsterdam
openen R.K. sanatorium te Groesbeek
openen Berichten
openen Kalksteen
openen De prijsvraag voor het Nederlandsch paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Collegialiteit
openen Verbouwing en uitbreiding tweede kamergebouw
openen Tentoonstelling der ontwerpen van het nieuwe kamergebouw
openen De Gevangen-poort
openen Plan - Hofvijver
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Overleden
openen Architect K. van Geyn 75 jaar
openen Vredespaleis dokumentatie
openen Tentoonstelling Brussel
openen Plan Cuypers
openen Villa op het museumterrein te Amsterdam. Architect Ed. Cuypers
openen Villa op het Museumterrein te Amsterdam. Architect Ed. Cuypers
openen "Architecten buiten Holland"
openen Verslag der algemeene jaarvergadering van het Sint Bernulphus-Gilde, op Woensdag 21 April 1926 te Utrecht
openen Het Huis
openen Ter toelichting bij de illustraties
openen Over meubelen en meubileering III
openen Bij de prenten
openen Ter toelichting bij de prenten
openen De ideale woning
openen Over meubelen en meubileering
openen Het Huis
openen Iets over textiele kunst
openen Een steedsch buitenhuis I
openen Een steedsch buitenhuis II
openen Een steedsch buitenhuis III
openen Over wandversiering II
openen Over wandversiering III
openen Weefsels aan den wand
openen Nog iets over kleur en weefsels aan den wand
openen Geweven en papieren behangsels
openen Algemeen Handelsblad
openen Individualisme in de huisinrichting
openen Bestaat er een moderne stijl?
openen Amsterdamsche Bank
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen Inleiding
openen Toelichting bij de platen
openen Kijkjes in het Atelier voor Decoratieve Kunst "Het Huis". Kerkstraat 310-312-314 Amsterdam
openen Het moderne landhuis
openen Toelichting bij de platen
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen De Dam te Amsterdam
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen De Stede Grootebroek
openen Inleiding
openen Over de inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië
openen Aan den WelEdelgeboren Heer Ed. Cuypers te Weltevreden
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen Het R.K. sanatorium "Dekkerswald" te Groesbeek
openen Van den bouw van het R.K. saqnatorium "Dekkerswald" te Groesbeek
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen Toelichting bij de platen
openen Dordrecht
openen Vereeniging Nieuwendams Belang te Nieuwendam Woningbouw 1914-1915
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen Ziekenverpleging te Dordrecht
openen Ons laatste huis
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen Het nieuwe Gast- of Ziekenhuis te Dordrecht
openen Ontwerp voor de verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Vervolg)
openen Van Kneuterdijk tot Binnenhof Gevangenpoort tot Hofvijver
openen Het Roode Kruis Ziekenhuis van de afdeeling 's-Gravenhage van het Nederlandsche Roode Kruis
openen Das Rote Kreuz Krankenhaus 's-Gravenhage
openen Beschrijving van een plan voor een ziekenhuis voor de afdeeling 's-Gravenhage van het Nederlandsche Roode Kruis op een terrein aan den Ouden Scheveningschen Weg te Scheveningen
openen Het Huis Oud & Nieuw
openen Stoop's Bad
openen De kerk van het St. Jozefziekenhuis te Heerlen
openen Het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen
openen Korte beschrijving van de verschillende installaties in het St. Josef-ziekenhuis te Heerlen (uitbreiding 1921-1923)
openen Sanatorium Hoog-Laren
openen Munsterkerk en omgeving te Roermond
openen Nog eens de kwestie Gevangenpoort - nieuwe verkeerrweg
openen Het Kennemer Lyceum te Bloemendaal
openen Het St. Joriscollege en het St. Catharina-lyceum te Eindhoven
openen Hoe moeten we onze kerken bouwen?
openen Korte schets over kerkelijke bouwkunst, meer in het bijzonder in Holland
openen Enkele aanteekeningen bij de in dit nummker gereproduceerde afbeeldingen
openen Kantoorgebouw P. Clos & Leembruggen Langegracht, Leiden
openen Eduard Cuypers +
openen Bij de reproducties van werken van wijlen Eduard Cuypers, architect te Amsterdam [I]
openen Eduard Cuypers als ziekenhuisbouwer
openen Bij de reproducties van werken van wijlen Eduard Cuypers, architect te Amsterdam II
openen Eduard Cuypers en Nederlandsch-Indië
openen Bij de reproducties van werken van wijlen Eduard Cuypers, architect te Amsterdam III
openen Eduard Cuypers en de kunstnijverheid
openen Een bladzijde uit het schetsboek [...]
openen Amsterdam, oud en nieuw
openen Het St. Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen
openen Hoe anderen over onze deelname aan de wegencongres-tentoonstelling te Brussel oordeelen
openen De Middelbare Technische School te Dordrecht
openen Het Retraitehuis te Vucht
openen Agentschapsgebouw der Hongkong and Shanghai Banking Corporation te Batavia
openen Verscheidenheden
openen De Middelbare Technische School te Dordrecht
openen Het hoofdgebouw van de Javasche Bank te Batavia
openen Het landhuis "De Hooge Vuursche" te Baarn. I
openen Het landhuis "De Hooge Vuursche" te Baarn. II
openen Het Veiligheidsmuseum te Amsterdam
openen De boerderij van het kasteel Eckart te Woensel
openen Ontwerp eener kapel bij het R.-K. sanatorium "Dekkerswald, te Groesbeek.
openen Baksteenproducten op de Jaarbeurs
openen Is glas hetzelfde als kristal? Wel bijna, maar ...
openen Uit de metaalnijverheid
openen Prijsvragen, Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Het nieuwe kantoorgebouw der Handelsvereeniging 'Amsterdam' aan het Komedieplein te Soerabaja
openen Bataksche ruiterbeeldjes
openen Eduard Cuypers +
openen Geachte heer Cuypers
openen Het graf van Mr. C.Th. van Deventer
openen Plechtigheden en gebruiken bij en na de begrafenis in den Oost-Indische Archipel
openen De Javasche Bank Oud en Nieuw
openen De regentswoning
openen De moderne ambtenaarswoning in Nederlandsch-Indië
openen M.J. Hulswit. +
openen Moderne bouwwerken in Indië
openen Architectura et Amicitia. Achthonderdste vergadering
openen Architectura et Amicitia. 28e jaarlijksche Algemeene Vergadering [...]
openen Architectura et Amicitia. Jaarlijksch feest van 19 Januari 1884
openen Beursprijsvraag te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia. 29e algemeene, tevens 836e gewone vergadering, gehouden 21 Januari 1885
openen Een bezoek aan een kunstwerkplaats
openen Nogmaals onze opzichters
openen Bij de plaat
openen Boekaankondiging
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.] Afdeeling Amsterdam. Vergadering van 9 April 1886
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Architectura et Amicitia. 31ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden den 22 December in het American Hotel
openen Hoofdstadberichten
openen Prijsvragen
openen De Associatie-Cassa te Amsterdam
openen Prijsvragen
openen Hoofdstad-Beschouwingen
openen Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvragen
openen Maatschapppij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Hoofdstad-beschouwingen
openen Prijsvraag Vredespaleis
openen Prijsvragen
openen Programs voor de Prijsvragen
openen De Damverbouwing
openen Kliniek (M.A. Mendes de Leon)
openen De Tentoonstelling in Brussel
openen Prijsvraag 'Nederlandsch Paviljoen'
openen Het hoofdgebouw van de Javasche Bank te Batavia
openen De uithangteekens
openen Stations aan den Noordooster-Locaalspoorweg
openen Het R.-K. sanatorium 'Dekkerswald' te Groesbeek
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Massa-woningbouw en machinale Nijverheidskunst
openen Invloed van klimplanten op muurwerk
openen Ingang Maison Stroucken Amsterdam
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vraagbord
openen Iets over het bouwen, enz. in Indië
openen Afloop van aanbestedingen
openen Afloop
openen Afloop van aanbestedingen
openen Afloop aanbesteding
openen Eduard Cuypers. +
openen Mededeelingen
openen Heerenhuis a.d. Galgenweg te 's-Gravenhage
openen Mededeelingen
openen ]Een rondwandeling door Amsterdam-Zuid. I.
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Gunningen
openen Het landgoed "De Hooge Vuursche"
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Paviljoen van Huize "Larenstein" te Velp (bij Arnhem) van de Congregatie der Religieuzen van den Goeden Herder, ontworpen door het Architecten-bureau Eduard Cuypers te Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Michel de Klerk en de streetparade van de Amsterdamse School
openen Station Haarlem 1908 - 1974
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen Jaap Bakema
openen Moderne katholieke kerkbouwkunst
openen Damprijsvraag; Jury-rapport
openen Damprijsvraag
openen Een nieuw societeitsgebouw aan de paleisstraat
openen Botermarkt 25 te Haarlem
Boeken:
(1)
openen Verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal: toelichting der ingezonden ontwerpen naar aanleiding der uitnoodigin
Lezingen:
(0)
Essay:
E.G.H.H. Cuypers

Eduard Gerard Hendrik Hubert Cuypers wordt in 1859 in Roermond geboren. Eduard krijgt er zijn sterk op de praktijk gerichte opleiding op het bureau van zijn oom P.J.H. Cuypers, waar zijn eigen vader werkzaam is. Hij start in 1881 een eigen architectenbureau. Door de economisc ... meer

In 4.02 sec.