Gegevens over Boeyinga, B.T.
  Geboren te Noord-Scharwoude op 1886.03.27
  Overleden te Amsterdam op 1969.11.06
Opleiding: Academie voor de Bouwkunst in Amsterdam/
Nevenfuncties: Bond van Nederlandse Architecten (BNA)/bestuurslid;Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht, Amsterdam/docent/1932 (vanaf);Academie voor de Bouwkunst in Amsterdam/directeur/1941 (vanaf)
Ereblijken: Officier in de Orde van Oranje Nassau/1952
Archief: NAi/BOEY
Werken:
(2)
openen 192 woonhuizen Woningbedrijf Noordoost Nieuwendam Amsterdam
openen N.H. Grote of Eusebiuskerk Kerkplein Arnhem
Artikelen:
(273)
openen Eindprojecten H.B.O.
openen Samenwerking bij de opleiding van kunstenaars [...]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1286ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 14 DEcember 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Over het bestaansrecht van A et A en de vakvereenigingen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Jaarverslag v/d 1en secretaris over 1921
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Houtsnede Jessurun de Mesquita
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De "Licht en Lucht" reclame
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Advies-commissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland
openen Tentoonstelling "Architectural Association"
openen [Reactie]
openen [Schoonheidscommissie]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Tentoonstelling van massawoningbouw en machinale nijverheidskunst
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Cursus Voortgezet- en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Concept notulen van de 56e algemeene vergadering
openen Jaarverslag van de redactie van het weekblad "Architectura" over het jaar 1922
openen Bouwkunst-anarchie
openen Schoolgebouw te Schiedam Architect Jos. de Jonge, te Rotterdam
openen De geschiedenis van een kerkbouw in woord en beeld
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De Nederlandsche afdeeling op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industrieele Kunst te Parijs in 1925
openen Commissies voor Tentoonstelling Parijs '25
openen Concept-notulen van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 24 September
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Van het bestuur
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Uit het Genootschap. Kort verslag over de ledenvergadering van Maandag 20 April '25
openen Genootschapsleven. (Ingezonden)
openen Commissie van onderzoek voor afgevaardigde leden
openen Notulen der ledenvergadering van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Maandag 20 April 1925, Heerengracht 545
openen Van der verificatie-commissie
openen Commissie van onderzoek voor afgevaardigde leden
openen Bestuursvoorstellen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Reorganisatie-voorstellen van de commissie van drie
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Notulen der Ledenvergadering gehouden op Vrijdag 5 Febr. 1926
openen Adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland. Jaarverslag over 1925
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen "Mogen wij zwijgewn?" Bij de afbeeldingen hierboven?
openen Doktershuis te Aalsmeer architect J.F. Berghoef
openen Cursus H.B.O.
openen eindprojecten H.B.O.
openen Adres van het bestuur van de B.N.A. aan de gemeenteraad van Amsterdam inzake architect stadhuisbouw
openen Programma van het Architecten-examen
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industriële kunst te Parijs in 1925
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen Verslag van den tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten over het jaar 1925
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Onze stadsbebouwing; een tocht door de nieuwe stadswijken van Amsterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Diversen
openen Jubileum A. A.
openen Prijsvragen
openen Architectenopleiding uit de practijk
openen Restauratieplannen
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Onbaatzuchtige toewijding geëerd
openen Adviescommissie Zandsteenbesluit
openen Gestandaardiseerde scholenbouw
openen Dagelijks bestuur B.N.A.
openen Grote bouwopdrachten
openen Prijsvragen
openen Kerkbouw te Eindhoven
openen Welstandstoezicht verkreeg burgerrecht
openen Personalia
openen U moet weten
openen De restauratie van de Stadswaag te Arnhem
openen De Grote of St. Eusebiuskerk te Arnhem
openen Personalia
openen Een moderne kapconstructie
openen Ontwerp voor een villapark bij Amsterdam ("Amstelpark")
openen Gereformeerde kerk aan de Dr. van Peltlaan te Bergen (N.-H.) - Arch.: B.T. Boeyinga B.N.A.
openen Nieuwe uitgaven.
openen `Tentoonstellingen en congressen Tentoonstelling H.B.O.
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen Prijsvraag voor een hedendaagsche straatverlichting, uitgeschreven door de vereeniging "Kunst aan het volk"
openen Jury-rapport van de ideeënprijsvraag voor een straatverlichting
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Prijsvraag voor een kerkgebouw der gereformeerde kerk te Amsterdam
openen Prijsvraag gereformeerde kerk te Amsterdam
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Verslag van den tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten over het jaar 1925
openen Woningbouw in voormalig Nieuwendam
openen Ingezonden [inzake Nieuwendam]
openen Kerkgebouw te Bergen (NH)
openen Uitspraak van den Eereraad van den B.N.A.
openen Bouwkunst-tentoonstelling club H.B.O.
openen XXIIste jaarverslag 1930-1931, vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Tentoonstelling club H.B.O. Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De verandering in de commissie van redactie
openen A.C.A. Rotgans +
openen De Willem Kromhout Stichting
openen Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunstonderricht
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen Crisisraad van den BNA
openen Onze stadsbebouwing; een tocht door de nieuwe stadswijken van Amsterdam
openen Oriënteerende gedachten bij de Amsterdamsche raadhuisprijsvraag
openen De spraak der vormen (vervolg art. Oriënterende gedachten bij de Amsterdamsche Raadhuisprijsvraag
openen Gemeentelijke Bedrijfsgebouwen te Bussum
openen Het auteursrecht van den architect
openen Aanbieding huldeblijk bouwmeester Willem Kromhout
openen Verslag van de huldiging van den bouwmeester Willem Kromhout
openen Bij het graf van Willem Kromhout
openen Bouwkunst en bouwjaar 1
openen Bouwkunst en bouwvak 2
openen Bouwkunst en bouwvak 3
openen Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Ontwerp van een R.K. Parochiekerk met pastorie
openen Bouwkunst en bouwvak IV
openen Het teekeningen-archief van Willem Kromhout
openen Het auteursrecht van den architect
openen Bouwkunst en bouwvak V
openen Benoeming Districtscommissarissen
openen Ir. Arie Keppler+
openen 'Eeredienst en kerkbouw'
openen Ontwerpen voor een raadhuis te Ede
openen Ontwerpen raadhuis te Ede (toelichtingen)
openen De tentoonstelling in het instituut voor religieuse en kerkelijke kunst te Utrecht
openen De stand van den B.N.A.
openen Adres van het dag. bestuur van de B.N.A. aan den minister van handel en nijverheid [...]
openen Het kantoorgebouw der N.V. A.N.I.R.M. te Amsterdam
openen De Protestantse kerkbouw ontwaakt I.
openen Samenwerking bij de opleiding van kunstenaars [...]
openen Kerkbouw
openen De protestantsche kerkbouw ontwaakt, II
openen De Protestantsche kerkbouw ontwaakt III
openen De opleiding tot architect van uit de praktijk
openen De architect, de wederopbouw en het bouwvak
openen Kroniek van den B.N.A. over het jaar 1946
openen De architecten-opleiding uit de praktijk, III
openen Eindprojecten H.B.O.
openen De architecten-opleiding uit de praktijk, IV
openen De St. Eusebiuskerk en toren te Arnhem
openen Aanbieding van de nota van de Nederlandsche Architecten aan de minister president
openen Ledenvergadering van 13 maart 1947 te Utrecht
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Prix de Rome voor de bouwkunst 1946
openen Het eeuwfeest van de A.A.
openen Het eeuwfeest van de Architectural Association
openen Kroniek van de B.N.A. over 1947
openen De Eusebius-kerk te Arnhem
openen Interieurkunst in een bestaand woonhuis te Woerden
openen Lustrumprijsvraag
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen De tentoonstelling van H.B.O. projecten
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Jaarverslag van de Architectenraad
openen Restauratie St. Eusebius of Grote Kerk te Arnhem
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1952
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen B.T. Boeyinga, zeventig jaar
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen G.A. Roobol 70 jaar
openen Mededeling
openen In memoriam
openen Gebouwen in Bergen (N-H) 1900-1980
openen Lezing-cyclus over Stedebouw
openen Prix de Rome voor Schone Bouwkunst 1946
openen Landelijk Contact Orgaan Vereniging van Studerenden aan het V. & H.B.O.
openen Lustrum-Prijsvraag "De Poorters"
openen De Tentoonstelling "Nederlands Nieuwe Kerken"
openen De Protestantse Kerkbouw
openen Geref. kerk te Amsterdam-W.;Toelichting
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Op weg naar een protestantse iconografie?
openen Stichting Architectuurmuseum
openen Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht [deel 1]
openen Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht [deel 2]
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Ontwerpen voor de torenbekroning van de Sint Eusebiuskerk te Arnhem
openen Herstel Eusebiuskerk Arnhem voltooid
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Eindprojecten H.B.O.
openen Samenwerking bij de opleiding van kunstenaars [...]
openen Ingezonden
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Eindprojecten HBO
openen Massa-woningbouw en machinale Nijverheidskunst
openen Een en ander omtrent 'Woninginrichting'
openen Het werk der Adviescommissie voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland
openen Mededeelingen
openen Advies-commissie der Noord-Hollandsche Gemeenten voor bouwontwerpen en uitbreidingsplannen
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Een modern ziekenhuis te Bergen-op-Zoom
openen Het nieuwe laboratorium der Vrije Universiteit te Amsterdam
openen Afloop aanbestedingen
openen De Tentoonstelling van de Club H.B.O.
openen Dr. H.P. Berlage +
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen De nieuwe Waalkerkvan de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-Zuid. Architect: B.T. Boeyinga, Architect B.N.A.
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Oude en nieuwe kerken in Amsterdam
openen Aanbestedingen
openen Michel de Klerk en de streetparade van de Amsterdamse School
openen Pleidooi voor een naïef realistische stedebouw
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Mededeling van overlijden
openen In memoriam B.T. Boeyinga
openen Samenwerking bij de opleiding van kunstenaars [...]
openen Eindprojecten H.B.O.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Samenwerking bij de opleiding van kunstenaars [...]
openen Eindprojecten H.B.O.
openen Samenwerking bij de opleiding van kunstenaars [...]
openen Eindprojecten H.B.O.
openen Eindprojecten HBO
openen Programma van het Architecten examen
openen Een belangrijke verjaardag
openen De Willem Kromhout Stichting
openen De Poorters
openen Aanbieding huldeblijk bouwmeester Willem Kromhout
openen Verslag van de huldiging van den bouwmeester Willem Kromhout
openen Bij het graf van Willem Kromhout
openen Het teekeningen-archief van Willem Kromhout
Boeken:
(1)
openen B.T. Boeyinga 1886-1969. Amsterdamse School architect
Lezingen:
(0)
Essay:
B.T. Boeyinga

Na de ambachtsschool ging Berend Tobia Boeyinga (Noord-Scharwoude, 1886) werken bij verschillende timmermansbedrijven. In 1907 kreeg hij het diploma 'gezel in het timmeren'. Vanaf 1909 volgde hij de cursussen bij de zojuist opgerichte Academie voor de Bouwkunst in Amsterdam hetg ... meer

In 2.89 sec.