Gegevens over Bie Leuveling Tjeenk, J. de
  Geboren te Amsterdam op 1885.05.18
  Overleden te Parijs op 1940.05.18
Opleiding: TH Delft/
Nevenfuncties: Committee van aanbeveling tentoonstelling De functionele stad/lid/1935;BNA/voorzitter/-1935;Commissie tentoonstelling In Holland staat een huis/lid/1941;Commissie van geschillen BNA/lid/1928;Commissie keuringsvoorschriften voor bouwmaterialen/voorzitter/1930;Studieprijsvraag ontwerp voor een tijdelijk restaurant/jurylid/1918;Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten/voorzitter/1921-1931;Committee Architectuurtentoonstelling Haarlem/lid/1927;Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunstonderwijs/lid raad van toezicht/1932;Prijsvraag voor een Schouwburg in Arnhem/jurylid/1935;Commissie voor het opstellen Stedenbouwkundig Werk/lid/1936;Permanente Commissie/lid/1936;Industrieschool van de maatschappij voor den werkende stand/bestuurslid/1938;Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunstonderwijs/voorzitter raad van toezicht/;Commissie voor de restauratie van het Koninklijk Paleis te Amsterdam/lid/1921-1940
Ereblijken: Orde van de Nederlandse Leeuw/ridder/1926;Officier Légion d'Honneur/1925;Orde der Oranje-Nassau/com
Werken:
(10)
openen Jaarbeursgebouwen Vredenburg Utrecht
openen Jaarbeurshallen Vredenburg Utrecht
openen Kantoorgebouw Koninklijke Fabriek F.W. Braat Hooikade Delft
openen Koninklijk Paleis Dam Amsterdam
openen Koninklijk Paleis Soestdijk
openen Pakhuis De Zwyger Handelskade Amsterdam
openen Villa Hilversum (ontwerp J. de Bie Leuveling Tjeenk)
openen Villa Pasadena Zeist
openen Villa Paulus Potterstraat Amsterdam
openen Volkenbondspaleis Genève Zwitserland (ontwerp J. de Bie Leuveling Tjeenk)
Artikelen:
(250)
openen In Holland staat een huis[.] Publikatie van projecten voor de Zomertentoonstelling van interieurs in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verlag der 1206e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 1906 in "Parkzicht"gewone genootschapsvergadering gehouden iop Woensdag 10 Januari 24 Januari 1906, in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Tentoonstellingen voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Tentoonstellingsraad voopr bouwkunst en verwante kunsten
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen [Tentoonstellingsraad]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen De Nederlandsche afdeeling op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industrieele Kunst te Parijs in 1925
openen Commissies voor Tentoonstelling Parijs '25
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten. Verslag van den tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten over het jaar 1923
openen De Nederlandsche afdeeling op de tentoonstelling te Parijs in 1925
openen Tentoonstelling Parijs
openen Rekening van den tentoonstellingraad voor bouwkunst en verwante kunsten over het jaar 1924
openen Onderscheiding
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industriële kunst te Parijs in 1925
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen De uitreiking van de gold medal van de R.I.B.A. aan Dr. Berlage
openen De jaarbeurs-gebouwen te Utrecht
openen Een architectuur-tentoonstelling
openen De oudheidkundige bond en de architecten
openen Verminking van de oude stad
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen De Nederlandsche afdeeling op de tentoonstelling te Parijs in 1925
openen Verslag van den tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten over het jaar 1925
openen Verslag betreffende de werkzaamheden van de tentoonstellingscommissie voor de Nederlandsche afdeeling op de tentoonstelling te Parijs 1925
openen Berichten: Adres van de groep Groot-Amsterdam inzake het uitbreidingsplan Amsterdam
openen De herdenking van dr. Cuypers Honderdsten Geboortedag
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Uitbreiding van het Jaarbeursgebouwen te Utrecht
openen Aan de raad der Gemeente Amsterdam
openen Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Bolsward en het ontwerp van het groene kruisgebouw
openen De uitreiking van de gold medal van de R.I.B.A. aan Dr. Berlage
openen Indrukken van de vergadering waarin behandeld werd het praeadvies over de organische woonwijk in open bebouwing
openen Kantoorgebouw van de Kon. Fabriek F.W. Braat te Delft
openen Bebouwing en behoud van natuur en landschapschoon uit stedebouwkundig en architectonisch oogpunt
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Jury rapport betreffende de Arnhemsche Schouwburg Prijsvraag
openen Het pakhuis de Zwijger aan de handelskade te Amsterdam
openen De restauratie van de ramen in het Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen Prof. Ir. G. Diehl, architect B.N.A.
openen De paalfunderingen van het koninklijk paleis te Amsterdam
openen De verbouwing en inrichting van het Koninklijk Paleis te Soestdijk
openen M. Brinckman +
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Onderscheidingen
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Schoonheidscommissies
openen Normalisatie van de keuringsvoorschriften voor lijnolie. droge verfstoffen en bereide verven.
openen Een mislukt instituut [...] III
openen Nieuwe uitgaven
openen De Amsterdamsche Raadhuis-prijsvraag
openen Studieprijsvraag
openen De jaarbeurs-gebouwen te Utrecht
openen Jaarbeursarchitectuur
openen Een architectuur-tentoonstelling
openen De oudheidkundige bond en de architecten
openen Tentoonstellingsraad
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Verminking van de oude stad
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen De Nederlandsche afdeeling op de tentoonstelling te Parijs in 1925
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Berichten
openen Verslag van den tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten over het jaar 1925
openen Verslag betreffende de werkzaamheden van de tentoonstellingscommissie voor de Nederlandsche afdeeling op de tentoonstelling te Parijs 1925
openen Berichten: Adres van de groep Groot-Amsterdam inzake het uitbreidingsplan Amsterdam
openen Portiek aan de achterzijde van het Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen De herdenking van dr. Cuypers Honderdsten Geboortedag
openen Bestuur en commissies van den BNA
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Project Volkenbondspaleis, Genève
openen Architectuur tentoonstelling kring "Haarlem"
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Woonhuis aan het Museumplein te A'dam
openen Officieele mededeelingen
openen Kroniek van de week
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Uitbreiding van het Jaarbeursgebouw te Utrecht
openen Aan de raad der Gemeente Amsterdam
openen Adres aan de gemeenteraad van Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Commissie Hoogbouw te Rotterdam
openen Bolsward en het ontwerp van het groen kruisgebouw
openen Indrukken van de Edison lichtweek te Amsterdam
openen Jaarverlagen van de Gewestelijke Kringen van den B.N.A. over 1929
openen De uitbreiding van het Jaarbeursgebouw te Utrecht
openen Nationaal congres voor vakopleidingsvraagstukken
openen De uitreiking van de gold medal van de R.I.B.A. aan Dr. Berlage
openen XXIIste jaarverslag 1930-1931, vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs
openen Indrukken van de vergadering waarin behandeld werd het praeadvies over de organische woonwijk in open bebouwing'
openen Kantoorgebouw van de Kon. Fabriek F.W. Braat te Delft
openen Bebouwing en behoud van natuur en landschapschoon uit stedebouwkundig en architectonisch oogpunt
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1933
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen Prijsvraag Schouwburg te Arnhem
openen Jury rapport betreffende de Arnhemsche Schouwburg Prijsvraag
openen De opening der jubileumtentoonstelling van het genootschap architectura et amicitia in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, eerelid van den B.N.A.
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Het pakhuis de Zwijger aan de handelskade te Amsterdam
openen De Nederlandsche deelneming aan de tentoonstelling te Parijs in 1937
openen De restauratie van de ramen in het Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen De nieuwe ramen in het paleis op den Dam te Amsterdam.
openen De R.S. 1936
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1935
openen Prof. Ir. G. Diehl, architect B.N.A.
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen Vernieuwd Soestdijk
openen Samenstelling van het bestuur en de permanente commissies in 1939
openen Jaarverslag van den BNA over 1938
openen De paalfunderingen van het koninklijk paleis te Amsterdam
openen Het restaureren van oude monumenten
openen In memoriam [J. de Bie Leuveling Tjeenk]
openen Herdenking Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk b.i.
openen Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk als architect
openen Het vaste Jaarbeursgebouw
openen De bouw van de tweede Nederlandse Jaarbeurs
openen Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en verwante kunsten
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Werk in uitvoering
openen De Jaarbeursgebouwen in 40 jaren
openen Rectificaties
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Allerlei. Beton en/of baksteen?
openen Allerlei. Regelen voor stedebouwkundig werk
openen De grondbeginselen der Nederlandsche monumentenzorg en de kritiek
openen Onze nationale baksteen
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Bolsward en het ontwerp van het groene kruisgebouw
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Jury rapport betreffende de Arnhemsche Schouwburg Prijsvraag
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Comité van aanbeveling [voor tentoonstelling 'De functionele stad, Stedelijk Museum te Amsterdam, 1-23 Juni 1935]
openen Studie-prijsvraag voor een ontwerp van een tijdelijk restaurant
openen Tentoonstellingen
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Prof. H.J. Evers +
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Normalisatie in Nederland
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen Moderne architectuur te Utrecht
openen Bond v. Nederl. Architecten
openen C.N. van Goor 70 jaar
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen Architectuur-Tentoonstelling te Bussum
openen Architect B.J. Ouëndag
openen Het nationale congres voor vakopleidingvraagstukken
openen Dr. H.P. Berlage onderscheiden
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Architect J. Boterenbrood +
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Mededeelingen
openen Studie - Opleiding - Examen in de Bouwkunde
openen Een leerzame tentoonstelling
openen Mededeelingen
openen PBNA-Examens
openen Hoog bouwen in Amsterdam
openen Architect W. Kromhout Czn. gehuldigd
openen Album der N.V. Ned. Aanneming-Maatschappij v.h. H.F. Boersma
openen Mededeelingen
openen In memoriam Arch. Ir. J. Duiker b.i.
openen Het onderwijs in Bouw- en Waterbouwkunde op Middelbare Technische scholen in Nederland
openen Mededeelingen
openen De nieuwe Stadsschouwburg te Arnhem. De bekroonde ontwerpen
openen Mededeelingen
openen Prof. van der Steur zeventig jaar
openen Mededeelingen
openen Middelbaar Technische School te Utrecht
openen Mededeelingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Mededeelingen
openen Adres van het bestuur van den B.N.A. aan B. en W. van Amsterdam inzake gebouw 'Candida'
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen De tentoonstelling te Parijs in 1925
openen De bouw van de tweede Nederlandsche Jaarbeurs
openen De vaste Jaarbeursgebouwen te Utrecht
openen De bouw van de Tweede Nederlandsche Jaarbeurs
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant uitgeschreven door de 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht
openen Comité van aanbeveling [voor tentoonstelling 'De functionele stad, Stedelijk Museum te Amsterdam, 1-23 Juni 1935]
openen In Holland staat een huis[.] Publikatie van projecten voor de Zomertentoonstelling van interieurs in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Onderscheidingen
openen eerste Nederlandsche congres voor warmte-techniek
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Normalisatie van de keuringsvoorschriften voor lijnolie, droge verfstoffen en bereide verven.
openen Een mislukt instituut [...] III
openen Studieprijsvraag
openen Tentoonstellingsraad
openen Tentoonstellingsraad voor bouwkunst en verwante kunsten
openen Berichten
openen Architectuur tentoonstelling kring Haarlem
openen XXIIste jaarverslag 1930-1931, vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs
openen Prijsvraag Schouwburg te Arnhem
openen De opening der jubileumtentoonstelling van het genootschap architectura et amicitia in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Ir. J. de Bie Leuveling Tjeenk, eerelid van den B.N.A.
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen De Nederlandsche deelneming aan de tentoonstelling te Parijs in 1937
openen De R.S. 1936
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen Werk in uitvoering
openen Ter herdenking van Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk, als voorzitter van den tentoonstellingsraad 13 mei 1921-27 maart 1931
openen De werkzaamheden van Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk aan het Paleis op den Dam te Amsterdam
openen M. Brinckman +
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Jaarbeursarchitectuur
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Portiek aan de achterzijde van het Koninklijk Paleis te Amsterdam
openen Project Volkenbondspaleis, Genève
openen Woonhuis aan het Museumplein te A'dam
openen De uitbreiding van het Jaarbeursgebouwen te Utrecht
openen De nieuwe ramen in het paleis op den Dam te Amsterdam
openen Vernieuwd Soestdijk
openen Herdenking Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk b.i.
openen Rectificaties
openen De Jaarbeursgebouwenen in 40 jaren
openen Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk b.i. De bouwmeester der Jaarbeursgebouwenen
openen Ir. J. De Bie Leuveling Tjeenk als architect
Boeken:
(1)
openen Moderne Architectuur in Nederland 1900-1945
Lezingen:
(1)
openen Bebouwing en behoud van natuur en landschapschoon
Essay:
J. de Leuveling Tjeenk (1885-1940)

Het oeuvre van J. de Bie Leuveling Tjeenk voor zover bekend is niet erg groot. Jan de Bie of Tjeenk, zoals hij ook wel genoemd werd, is meer bekend als bestuurder. Hij was voorzitter van de BNA en voorzitter van de Tentoonstellingsraad

Het oeuvre van ... meer

In 7.85 sec.